Pilsoniskā sabiedrība un pamattiesību platforma

Pamattiesību platforma (FRP) ir FRA kanāls sadarbībai un informācijas apmaiņai ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā ar pamattiesībām ES.

Kas ir pamattiesību platforma?

Pamattiesību platforma ir FRA kanāls sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību.

FRA sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā Eiropas Savienībā un valstīs, kurām FRA ir novērotāja statuss (Ziemeļmaķedonija, Serbija, Albānija).

Šī sadarbība ir paredzēta ES FRA dibināšanas regulas 10. pantā.

Platformas Statūtos ir paskaidrots, kā šī sadarbība notiek.

Ko platforma dara?

Platforma ir paredzēta:

  • informācijas apmaiņai. FRA un platforma pastāvīgi apmainās ar informāciju par savu darbu un citiem būtiskiem jautājumiem;
  • tematisku datu un stratēģisku konsultāciju sniegšanai FRA. FRA lūdz tematiskus datus un stratēģiskas konsultācijas platformas organizācijām;
  • organizāciju savienošanai ar FRA un vienai ar otru. FRA mērķis ir paātrināt sakarus ar platformas organizācijām un starp tām;
  • FRA “rīku” un resursu sniegšanai organizācijām. Daži FRA materiāli un rīki ir īpaši svarīgi, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas varētu darboties.

Kas var sadarboties platformā?

Platformā ir aicinātas sadarboties ļoti dažādas organizācijas, kas darbojas pamattiesību jomā, piemēram, nevalstiskās organizācijas; arodbiedrības, darba devēju organizācijas un citas profesionālās organizācijas; baznīcas, reliģiskas, filozofiskas un nekonfesionālas organizācijas; universitātes un citi eksperti no starptautiskām vai Eiropas organizācijām. Platformas organizācijas ir laipni gaidītas neatkarīgi no tā, vai tās darbojas vietējā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī.

Kā reģistrēt organizāciju platformas datubāzē?

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas pašas reģistrējas platformas datubāzē. Reģistrēšanās platformas datubāzē ir bezmaksas, un uz to neattiecas nekādi laika ierobežojumi; jebkura organizācija var arī brīvi jebkurā laikā anulēt savu reģistrāciju. Reģistrējoties datubāzē, organizācijas piekrīt izpildīt kritērijus, kas minēti platformas Statūtu 2. pantā. Tie ietver pamattiesību ievērošanu un veicināšanu, kā arī atturēšanos no jebkādas rīcības, kas ir pretrunā kādas personas vai cilvēku grupas pamattiesībām. Platforma nav FRA “organizācija” vai struktūra. Nepastāv “dalība”.

Sīkāku informāciju skatīt lapā “Kā reģistrēties?”.

Kontaktinformācija: Platform Team at frp [@] fra.europa.eu