Občanská společnost a Platforma pro základní práva

Platforma pro základní práva je kanálem agentury FRA pro spolupráci a výměnu informací s organizacemi občanské společnosti působícími v oblasti základních práv v EU.

Co je Platforma pro základní práva?

Platforma pro základní práva je kanálem agentury FRA pro spolupráci s občanskou společností.

Agentura FRA spolupracuje s organizacemi občanské společnosti z celé Evropské unie a ve státech, které mají u agentury FRA status pozorovatele (Severní Makedonie, Srbsko, Albánie).

Tato spolupráce je vymezena v článku 10 nařízení EU o zakládajícím nařízení agentury FRA.

Mandát platformy vysvětluje, jak tato spolupráce funguje.

Čím se platforma zabývá?

Platforma slouží k následujícímu:

  • výměna informací: agentura FRA a platforma si průběžně vyměňují informace o své činnosti a dalších souvisejících otázkách,
  • poskytování tematických vstupů a strategického poradenství agentuře FRA: agentura FRA vyhledává tematické vstupy a strategické poradenství od organizací platformy,
  • propojení organizací s agenturou FRA a mezi sebou navzájem: agentura FRA usiluje o posílení vazeb s organizacemi platforem a mezi nimi,
  • poskytování „nástrojů“ a zdrojů agentury FRA organizacím: některé materiály a nástroje agentury FRA mají pro fungování organizací občanské společnosti zvláštní význam.

Kdo může v rámci platformy spolupracovat?

Ke spolupráci v rámci platformy je přizvána široká škála organizací zabývajících se základními právy, jako jsou nevládní organizace; odbory, organizace zaměstnavatelů a jiné profesní organizace; církve, náboženské, filozofické a nekonfesní organizace; univerzity a další odborníci z mezinárodních nebo evropských organizací. Organizace platformy jsou vítány, ať už působí na místní, vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni.

Jak zaregistrovat organizaci v databázi platformy?

Organizace občanské společnosti se samy registrují v databázi platformy. Registrace do databáze platformy je bezplatná a nevztahují se na ni žádná časová omezení; kterákoli organizace může rovněž kdykoliv svou registraci zrušit. Když se organizace v databázi zaregistrují, souhlasí s tím, že splní kritéria uvedená v článku 2 mandátu platformy. Patří k nim dodržování a prosazování základních práv a zdržení se veškerého jednání, které je v rozporu se základními právy jakékoli osoby nebo skupiny lidí. Platforma není „organizací“ ani orgánem agentury FRA. Neexistuje „členství“.

Další informace najdete na stránce Jak se zaregistrovat.

Kontakt: Tým platformy na frp [@] fra.europa.eu