Přístup k dokumentům

Informace a dokumenty týkající se činnosti agentury jsou k dispozici zde:

Rejstřík dokumentů

Všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v EU, mají právo na přístup k dokumentům agentury, s výhradou podmínek vymezených v nařízení (ES) č. 1049/2001  o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (dále jen “nařízení”) a aniž by tím byla dotčena opatření stanovená rozhodnutím přijatým správní radou Agentury Evropské unie pro základní práva dne 14. prosince 2012.

Za účelem podání žádosti o přístup k dokumentu, který má agentura v držení v rámci výkonu svých funkcí, vyplňte prosím níže uvedený formulář (on-line nebo jako soubor PDF). Vaše žádost musí být vyhotovena v jednom z úředních jazyků EU a lze ji agentuře zaslat poštou, faxem nebo elektronicky. Žádost musí být dostatečně přesná a musí obsahovat zejména dostatečné prvky umožňující agentuře identifikovat požadovaný dokument nebo dokumenty. Můžete rovněž uvést jazyk, ve kterém si přejete dokument obdržet, a alternativní jazyk, pokud by dokument nebyl k dispozici ve vámi preferovaném jazyce. Vezměte prosím na vědomí, že dokumenty je možné poskytnout pouze v existujících jazykových verzích a formátech. Po agentuře nelze vyžadovat, aby v rámci odpovědi na vaši žádost vypracovala nový dokument, přeložila dokument nebo shromáždila informace.

Jakmile agentura obdrží vaši žádost, bude vám zasláno potvrzení přijetí s jedinečným registračním číslem, které bylo vaší žádosti přiděleno. Agentura vaši žádost zpracuje nejpozději do 15 pracovních dnů, pokud na základě podmínek uvedených v nařízení nebude tato lhůta prodloužena.

Agentura může přístup k dokumentu odepřít, a to mimo jiné v případě, že by jeho zpřístupnění vedlo k narušení ochrany veřejného zájmu, soukromí a nedotknutelnosti jednotlivců, obchodních zájmů, soudního řízení a právního poradenství nebo pokud by jeho zpřístupnění vážně ohrozilo rozhodovací proces agentury.

Je-li vaše žádost zamítnuta nebo pokud ve stanovené lhůtě neobdržíte odpověď, můžete agentuře do 15 pracovních dnů podat potvrzující žádost za použití téhož formuláře, v níž zmíníte, že se jedná o potvrzující žádost, a uvedete registrační číslo, které vám bylo zasláno s potvrzením přijetí vaší původní žádosti.

Ochrana údajů

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři žádosti se řídí politikami ochrany údajů, které stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Více informací viz stránka „Ochrana údajů“. Další informace naleznete také v souvisejícím „Prohlášení o ochraně osobních údajů pro subjekty údajů žádající o přístup k dokumentům“.

Formuláře

On-line formulář

Formulář ve formátu PDF k vytištění, který se poté zasílá faxem, poštou nebo e-mailem

Kontaktní údaje

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85