Rámec EU pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením – ochrana

Přijetím Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením se EU zavázala, že ji bude provádět v oblastech působnosti EU, jak jsou stanoveny ve Smlouvách EU. Mnohé z oblastí a záležitostí, na něž se úmluva vztahuje, spadají do působnosti členských států EU.

Jste-li občanem členského státu EU, žijete-li v jednom z členských států nebo podnikáte-li v EU, uděluje vám Unie několik práv.

Ochrana osob před porušováním právních předpisů EU je v první řadě záležitost vnitrostátních monitorovacích rámců a soudů. Pokud tedy máte pocit, že vnitrostátní orgány tato vaše práva nedodržely, měli byste se v této záležitosti obrátit nejprve na vnitrostátní orgány.

Pokud se však váš případ týká právních předpisů EU, které je na vaši situaci přímo použitelné, pak vám může pomoci také EU.

Jak členové rámce EU chrání práva podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením

Členové rámce EU, jako jsou Evropský parlament a evropský veřejný ochránce práv, mohou přijímat opatření.

Petice předkládané Evropskému parlamentu jsou pro občany cenným prostředkem, který jim umožňuje dosáhnout formálního slyšení u orgánů EU a který představuje přímé propojení mezi nimi a jejich volenými zástupci. Občané také mohou Parlament upozornit na porušování právních předpisů EU nebo na jejich nesprávné provádění. Za petice v Evropském parlamentu odpovídá Petiční výbor.

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie. Osoby, které se domnívají, že některý orgán EU nejedná v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, mají právo obrátit se na veřejného ochránce práv a žádat nápravu.

Evropský veřejný ochránce práv řešil stížnosti týkající se zdravotního postižení, které souvisely s přístupností budov orgánů EU, s tlumočením do znakového jazyka na akcích, s dostupností materiálů na internetových stránkách a s nároky, jež vznesly vůči zdravotní pojišťovně zaměstnanci EU, kteří mají děti se zdravotním postižením.

Jste-li občanem členského státu Unie nebo pobýváte-li v některém jejím členském státě, můžete podat stížnost u evropského veřejného ochránce práv. U veřejného ochránce práv si rovněž mohou stěžovat podniky, sdružení nebo jiné subjekty se sídlem v Unii.

Veřejná ochránkyně práv také zveřejnila ve 24 jazycích první verzi srozumitelného vysvětlení své práce a toho, jak podat stížnost, a to ve verzi pro snadné čtení.

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) poskytuje informace osobám se zdravotním postižením, které se cítí na základě své osobní zkušenosti diskriminovány, a upozorňuje na tyto případy příslušné orgány i širokou veřejnost.

Rovněž poskytuje pomoc při domáhání se nápravy prostřednictvím zásahu třetí strany u Evropského soudu pro lidská práva a Evropského výboru pro sociální práva.

Další ochrana podle práva EU

Můžete se rovněž obrátit na Evropskou komisi a stěžovat si na jakékoli opatření (právní nebo správní předpis), jeho neexistenci nebo na postup členského státu, o němž se domníváte, že je v rozporu s právem Unie.

Jestliže nejste odborníkem na právo EU, může pro vás být obtížné zjistit, jaký konkrétní předpis byl podle vás porušen. Rychlou a neformální radu ve svém jazyce můžete získat od služby Vaše Evropa – Poradenství.

Ochrana mimo oblast působnosti práva EU

Mimo oblast působnosti práva EU jsou vaše práva chráněna ústavou a právem vaší země.

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena v kontextu, na nějž se právo EU nevztahuje, budete muset svou stížnost adresovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu, což může být vláda, vnitrostátní soudy nebo orgán pro lidská práva.

Interaktivní nástroj  vám může pomoci nalézt tu správnou organizaci, která vám pomůže s problémem týkajícím se vašich základních práv.