Мрежа на ЕС за прилагане на КПХУ — защита

Със своето присъединяване към Конвенцията за правата на хората с увреждания ЕС се ангажира да прилага Конвенцията в областите от компетентност на ЕС, които са определени с Договорите за Европейския съюз. Голяма част от областите и въпросите в обхвата на КПХУ са от компетентността на държавите членки.

Ако сте гражданин на държава — членка на ЕС, ако живеете в една от държавите членки или ако управлявате предприятие в ЕС, законодателството на Съюза ви гарантира редица права.

Защитата на физическите лица от нарушения на законодателството на ЕС е основно в компетентността на националните мрежи за наблюдение и националните съдилища. Ако считате, че вашите права не са зачетени от националните органи, трябва първо да се обърнете към компетентните национални органи.

Ако обаче вашият случай се отнася до въпрос, който е предмет на регулиране от законодателен акт на ЕС с пряко приложение към вашето положение, е възможно ЕС също да ви помогне.

Как членовете на мрежата на ЕС защитават правата, гарантирани от КПХУ

Някои членове на мрежата на ЕС, например Европейският парламент и Европейският омбудсман, имат правомощия да предприемат съответни действия.

Петициите до Европейския парламент са ефективен механизъм, чрез който гражданите могат да постигнат официално разглеждане на даден въпрос от институциите на ЕС, с което се създава пряка връзка между тях и избраните от тях представители. Освен това гражданите могат да поставят на вниманието на Парламента случаи на нарушения или неправилно прилагане на законодателството на ЕС. Комисията по петициите е органът на Европейския парламент, който отговаря за приемането на петиции.

Европейският омбудсман разследва жалби за случаи на лошо управление, допуснато от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз. Лицата, които считат, че дадена институция на ЕС не действа в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, имат право да се обърнат към омбудсмана за правна защита.

Европейският омбудсман е разглеждал жалби, свързани с увреждания, отнасящи се до достъпността на сградите на институциите на ЕС, осигуряването на превод на жестомимичен език на събития и достъпността на материали, публикувани на уебсайтове, както и здравноосигурителни претенции, предявени от служители на ЕС, които имат деца с увреждания.

Ако сте гражданин на държава — членка на ЕС, или пребивавате в държава членка, можете да подадете жалба пред Европейския омбудсман. Предприятия, сдружения и други организации, чието седалище е на територията на Съюза, също могат да подават жалби пред омбудсмана.

Освен това омбудсманът е публикувал във формат лесен за четене и в превод на 24 езика обяснение на своята работа и на процедурата за подаване на жалба.

Европейският форум на хората с увреждания (EDF) предоставя информация на лица с увреждания, които считат, че са били жертви на дискриминация, и поставя техните случаи на вниманието на компетентните администрации, както и на широката общественост.

Наред с това Европейският форум на хората с увреждания предоставя съдействие в процеса на търсене на правна защита чрез конституиране като трета страна в производства пред Европейския съд по правата на човека и Европейския комитет за социални права.

Други механизми за защита съгласно законодателството на ЕС

Можете да подадете жалба и пред Европейската комисия във връзка с всяка мярка (законови, подзаконови или административни актове) или липса на действия и практика от страна на държава — членка, която според вас представлява нарушение на законодателството на Съюза.

Ако не сте експерт по правото на ЕС, може да се затрудните да установите точно кой законодателен акт е нарушен. Можете да получите съвети на вашия език бързо и неофициално от службата „Вашата Европа — Съвети“.

Защита извън правото на ЕС

Извън обхвата на правото на ЕС вашите права са защитени от конституцията и законодателството на вашата страна.

Ако считате, че вашите права са били нарушени в контекст, който не попада в обхвата на законодателството на ЕС, трябва да подадете вашата жалба до компетентния национален орган, който може да е част от държавната администрация, националната правосъдна система или специализиран орган за правата на човека.

Интерактивен инструмент относно основните права може да ви помогне да намерите компетентната организация, която да ви окаже съдействие във връзка с вашия проблем в областта на основните права.