Мрежа на ЕС за прилагане на КПХУ — принос за процеса на преглед в ЕС

Съгласно член 35 от Конвенцията за правата на хората с увреждания всяка от страните по Конвенцията предоставя редовни доклади относно предприетите от нея мерки за прилагане на Конвенцията на Комитета за правата на хората с увреждания (Комитета за КПХУ).

Първият доклад трябва да бъде предоставен в срок от две години след влизането в сила на КПХУ в съответната държава — страна по Конвенцията, а последващите доклади се изготвят на всеки четири години.

Тези доклади са в основата на изготвяния от Комитета за КПХУ преглед на постигнатия напредък в прилагането на КПХУ.

Преглед на прилагането на КПХУ от ЕС

В изпълнение на своите задължения през юни 2014 г. Европейската комисия предостави от името на ЕС първия доклад за прилагането на КПХУ от ЕС. В доклада се обобщават действията, предприети от ЕС за изпълнение на задълженията по Конвенцията в сферите на компетентност на Съюза. Документът обхваща действия в законодателството и политиката на ЕС, както и по отношение на вътрешното прилагане на Конвенцията от институциите, агенциите и органите на ЕС.

През април 2015 г., Комитетът за КПХУ публикува „списък с въпроси“ в отговор на доклада на ЕС, в който отправи редица въпроси и изисквания за допълнителна информация от ЕС. Европейската комисия предостави от името на ЕС допълнителна информация през юни 2015 г.

Процесът на преглед беше проведен по същество през август 2015 г. и беше придружен с публичен „конструктивен диалог“ между Комитета за КПХУ и ЕС, представляван от Европейската комисия.

След тази дискусия, през септември 2015 г. Комитетът за КПХУ публикува оценка за прилагането на КПХУ от ЕС и препоръки за последващи действия под формата на „заключителни бележки“. Заключителните бележки покриват почти всички членове на КПХУ и съдържат конкретни препоръки за това как ЕС може да постигне по-ефективно прилагане на Конвенцията.

В допълнение към официалните документи, изготвени от Европейската комисия и Комитета за КПХУ, голям брой национални органи за правата на човека, организации на гражданското общество и организации на хората с увреждания предоставиха доклади на Комитета за КПХУ относно прилагането на Конвенцията от ЕС.

Основни етапи в прегледа на ЕС, извършен от Комитета за Конвенцията за правата на хората с увреждания

Доклад на държава — страна по Конвенцията • Европейската комисия предостави доклада на ЕС през юни 2014 г.
Списък с въпроси • През април 2015 г. Комитетът за КПХУ публикува „списък с въпроси“ в отговор на доклада на ЕС, в който отправи 45 въпроса по които би желал да получи допълнителна информация от ЕС.
• Европейската комисия предостави отговори на тези въпроси от името на ЕС през юни 2015 г.
Заключителни бележки • На 27—28 август 2015 г. представители на ЕС се срещнаха с Комитета за КПХУ за провеждане на „конструктивен диалог“ относно прилагането на Конвенцията от Съюза.
• Комитетът за КПХУ публикува заключителни бележки относно ЕС през 2015 г., в които изложи оценка за постигнатого в ЕС, както и препоръки за по-ефективно прилагане на КПХУ от страна на Съюза.

Източник: FRA, 2016 г.

Всички документи, свързани с процеса на преглед, са достъпни онлайн.

Принос на мрежата на ЕС за процеса на преглед

Мрежа на ЕС за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания взе активно участие във всички етапи на прегледа.

Мрежата проведе две закрити информационни срещи с Комитета за КПХУ във връзка с обсъждането на списъка с въпроси по отношение на прилагането на Конвенцията от ЕС и във връзка с конструктивния диалог. Освен това мрежата направи уводно и заключително изказване в рамките на конструктивния диалог между ЕС и Комитета за КПХУ.

Роля на мрежата на ЕС за прилагане на Конвенцията в процеса на преглед

Март 2015 г. • Членовете на мрежата потвърждават на среща на високо равнище своята готовност и възможност да участват активно в процеса на преглед и в последващите дейности, предприети в отговор на заключителните бележки.
Април 2015 г. • Закрита информационна среща на мрежата на ЕС с Комитета за КПХУ преди обсъждането на списъка с въпроси.
Май 2015 г. • Участие в изслушване пред Европейския парламент относно КПХУ.
Август 2015 г. • Уводно и заключително изказване в рамките на конструктивния диалог между ЕС и Комитета за КПХУ.
• Закрита информационна среща на мрежата на ЕС с Комитета за КПХУ.
Септември 2015 г. • Последващи действия в отговор на заключителните бележки, включващи обмен на мнения с Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент.

Източник: FRA, 2016 г.

Наред с горното, Европейският парламент организира три събития за обсъждане на прегледа: публично изслушване, проведено през 2015 г. във връзка със списъка с въпроси; допълнително публично изслушване през януари 2016 г. и обмен на мнения с Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент, проведено през февруари 2016 г., в което участваха всички членове на мрежата на ЕС.

Всички членове на мрежата на ЕС се ангажираха да подкрепят последващите действия на ЕС в отговор на заключителните бележки.

Препоръки към мрежата на ЕС

Част от заключителните бележки на Комитета за КПХУ се отнасят конкретно до мрежата на ЕС:

„Комитетът отбелязва със загриженост, че мрежата на Европейския съюз за прилагане и наблюдение на Конвенцията не съответства напълно на Парижките принципи, нито е обезпечена с достатъчно ресурси. Освен това Европейската комисия е определена както за координатор (член 33, параграф 1), така и за част от мрежата за наблюдение (член 33, параграф 2).

Комитетът препоръчва [на ЕС] да предприеме мерки за разделяне на функциите на Европейската комисия — като изтегли Комисията от състава на независимата мрежа за наблюдение, за да се гарантира пълно съответствие с Парижките принципи, както и че последната [мрежата на ЕС за прилагане и наблюдение на Конвенцията] ще разполага с достатъчно ресурси, за да изпълнява функциите си. Комитетът препоръчва също [ЕС] да обсъди създаването на междуведомствен координационен механизъм и определянето на координатори във всяка от институциите, агенциите и органите на ЕС.“

В качеството ѝ на координатор за прилагането на КПХУ в ЕС, към Европейската комисия е оправено искането да предостави информация на Комитета за КПХУ относно мерките, предприети за изпълнение на препоръката в срок до септември 2016 г.