Rámec EÚ pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – Príspevok k procesu preskúmania zo strany EÚ

Podľa článku 35 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím musí každá zmluvná strana Dohovoru predkladať Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím pravidelné správy o opatreniach, ktoré prijala na jeho uplatňovanie.

Prvú správu predkladá štát do dvoch rokov odo dňa, kedy preň vstúpil Dohovor v platnosť. a následne sa správy predkladajú každé štyri roky.

Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie pokroku v plnení Dohovoru, ktoré vykonáva Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Preskúmanie uplatňovania Dohovoru Európskou úniou

V súlade so svojimi záväzkami Európska komisia predložila v júni 2014 prvú správu o uplatňovaní Dohovoru  v mene EÚ. V správe sú zhrnuté opatrenia EÚ prijaté na uplatňovanie Dohovoru v rámci jej pôsobnosti vzťahujúce sa na právne predpisy, ako aj na politiku EÚ a interné uplatňovanie európskymi inštitúciami, agentúrami a orgánmi.

V apríli 2015 Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím uverejnil „zoznam otázok“ v reakcii na správu EÚ, v ktorej sa uvádzal rad otázok s cieľom získať od EÚdoplňujúce informácie.. Európska komisia v júni 2015 odpovedala v mene EÚ a poskytla ďalšie informácie.

Hlavná časť procesu preskúmania sa uskutočnila v auguste 2015 s verejným „konštruktívnym dialógom“ medzi EÚ zastúpenou Európskou komisiou a Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Po tejto diskusii Výbor v septembri 2015 uverejnil hodnotenie uplatňovania Dohovoru Európskou úniou a odporúčania na následné opatrenia v podobe „záverečnýchzistení“. Záverečné zistenia sa týkajú takmer všetkých článkov Dohovoru a uvádzajú sa v nich konkrétne odporúčania k tomu, ako by EÚ mohla Dohovor lepšie uplatňovať.  

Okrem formálnych dokumentov vypracovaných Európskou komisiou a Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím viaceré národné orgány pre ľudské práva, neziskové organizácie a organizácie zdravotne postihnutých osôb predložili Výboru svoje správy týkajúce sa uplatňovania Dohovoru v EÚ.

Hlavné kroky Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím v procese preskúmania  EÚ

Správa poskytnutá štátom, ktorý je zmluvnou stranou
• Európska komisia predložila správu Európskej únie v júni 2014.
Zoznam otázok
• V apríli 2015 výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím uverejnil „zoznam otázok“ v súvislosti so správou EÚ, v ktorej položil 45 otázok, s cieľom získať od EU doplňujúce informácie.
• Európska komisia v mene EÚ odpovedala na tieto otázky v júni 2015.
Záverečné zistenia
• EÚ sa dostavila 27. – 28. augusta 2015 pred Výbor na „konštruktívny dialóg“ o vykonávaní Dohovoru.
• Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím uverejnil svoje záverečné zistenia týkajúce sa EÚ v septembri 2015, pričom uviedol svoje hodnotenie EÚ a odporúčania k tomu, ako môže EÚ lepšie uplatňovať Dohovor.

Zdroj: Agentúra FRA, 2016

Všetky dokumenty súvisiace s procesom preskúmania sú k dispozícii online.

Príspevok rámca EÚ k procesu preskúmania

Rámec EÚ sa aktívne podieľal na všetkých fázach tohto procesu.

Rámec EÚ uskutočnil dva súkromné brífingy s Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím  , prvý v dobe diskusií o zozname otázok týkajúcich sa EÚ a druhý pri konštruktívnom dialógu. Rámec tiež vydal v priebehu konštruktívneho dialógu medzi EÚ a Výborom úvodné a záverečné vyhlásenia.

Úloha rámca EÚ v procese preskúmania

Marec 2015 • Členovia rámca potvrdzujú na zasadnutí na vysokej úrovni svoju vôľu a ochotu aktívne sa zúčastňovať na procese preskúmania a na následných opatreniach v nadväznosti na záverečné zistenia
Apríl 2015 • Uzavretý brífing rámca EÚ s Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím pred prerokovaním zoznamu otázok
Máj 2015 • Účasť na pojednávaní v Európskom parlamente týkajúcom sa Dohovoru
August 2015 • Úvodné a záverečné vyhlásenia v priebehu konštruktívneho dialógu medzi EÚ a Výborom pre práva osôb so zdravotným postihnutím
• Uzavretý brífing rámca EÚ s Výborom
od septembra 2015
• Následné opatrenia v nadväznosti na záverečné zistenia vrátane výmeny názorov s Výborom Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci

Zdroj: Agentúra FRA, 2016

Európsky parlament okrem toho zorganizoval tri podujatia s cieľom diskutovať o procese preskúmania: verejné pojednávanie v máji roku 2015 týkajúce sa zoznamu otázok, ďalšie verejné pojednávanie v januári 2016 a výmenu názorov s Výborom pre zamestnanosť a sociálne veci vo februári 2016, na ktorej sa zúčastnili všetci členoviarámca EÚ.

Všetci členovia rámca EÚ sa zaviazali podporovať následné opatrenia Európskej únie v nadväznosti na záverečnézistenia.

Odporúčania týkajúce sa rámca EÚ

Časť záverečných zistení Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím sa týka konkrétne rámca EÚ:

„Výbor so znepokojením konštatuje, že rámec Európskej únie na vykonávanie a monitorovanie Dohovoru nie je úplne v súlade s Parížskymi zásadami a nie je ani dostatočne financovaný. Navyše Európska komisia je určená ako hlavné kontaktné miesto (článok 33/1) a ako súčasť monitorovacieho rámca (článok 33/2).

Výbor odporúča, aby [EÚ] prijala opatrenia na oddelenie úloh Európskej komisie – odstúpením od nezávislého monitorovacieho rámca s cieľom zabezpečiť úplný súlad s Parížskymi zásadami a aby rámec získal dostatočné zdroje na vykonávanie svojich funkcií. Ďalej odporúča, aby [EÚ] zvážila vytvorenie medziinštitucionálneho koordinačného mechanizmu a určenie kontaktných miest v každej inštitúcii EÚ, agentúre a orgáne.“

Od Európskej komisie ako kontaktného miesta Dohovoru v EÚ sa vyžaduje, aby poskytla do septembra 2016 Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím  informácie o prijatých opatreniach na vykonávanie tohto odporúčania.