You are here:

Hlava II Slobody

 • Článok 6 - Právo na slobodu a bezpečnosť

   Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť.

 • Článok 7 - Rešpektovanie súkromného a rodinného života

   Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.

 • Článok 8 - Ochrana osobných údajov

   1. Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

   2. Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu.

   3. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.

 • Článok 9 - Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu

   Právo uzavrieť manželstvo a právo založiť rodinu sa zaručuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon týchto práv.

 • Článok 10 - Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania

   1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.

   2. Právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.

 • Článok 11 - Sloboda prejavu a právo na informácie

   1. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.

   2. Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.

 • Článok 12 - Sloboda zhromažďovania a združovania

   1. Každý má právo pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať s inými na všetkých úrovniach, najmä v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami, z čoho vyplýva, že každý má právo zakladať na ochranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich.

   2. Politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie.

 • Článok 13 - Sloboda umenia a vedeckého bádania

   Umenie a vedecké bádanie sú slobodné. Akademická sloboda sa rešpektuje.

 • Článok 14 - Právo na vzdelanie

   1. Každý má právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu.
   2. Toto právo zahŕňa možnosť bezplatnej povinnej školskej dochádzky.
   3. Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.

 • Článok 15 - Slobodná voľba povolania a právo na prácu

   1. Každý má právo na prácu a vykonávanie slobodne zvoleného alebo prijatého povolania.
   2. Každý občan Únie si môže slobodne hľadať zamestnanie, pracovať, usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte.
   3. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú povolenie pracovať na území členských štátov, majú právo na rovnaké pracovné podmienky ako občania Únie.

 • Článok 16 - Sloboda podnikania

   Sloboda podnikania sa uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

 • Článok 17 - Vlastnícke právo

   1. Každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada. Užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom.
   2. Duševné vlastníctvo je chránené.

 • Článok 18 - Právo na azyl

   Právo na azyl sa zaručuje dodržiavaním pravidiel Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 a Protokolu z 31. januára 1967 týkajúcich sa postavenia utečencov a v súlade so Zmluvou o Európskej únii a so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len "zmluvy").

 • Článok 19 - Ochrana v prípade vysťahovania, vyhostenia alebo extradície

   1. Hromadné vyhostenie je zakázané.
   2. Nikto nesmie byť vysťahovaný, vyhostený ani vydaný do štátu, v ktorom existuje vážne riziko, že bude vystavený trestu smrti, mučeniu alebo inému neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Hlava II Slobody