Rámec EÚ pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím – Ochrana

Prijatím Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím sa EÚ zaviazala k uplatňovaniu Dohovoru v oblastiach spadajúcich do kompetencie EÚ, ako je stanovené v zmluvách EÚ. Mnohé z oblastí a záležitostí, na ktoré sa Dohovor vzťahuje, spadajú do pôsobnosti členských štátov EÚ.

Ak ste občanom členského štátu EÚ, ak žijete v jednom z členských štátov EÚ, alebo ak podnikáte v EÚ, máte na základe právnych predpisov Únie viaceré práva.

Ochrana jednotlivcov proti porušovaniu právnych predpisov EÚ je v prvom rade záležitosťou národných monitorovacích systémov a súdov. V tejto súvislosti, ak máte pocit, že vnútroštátne orgány nedodržiavajú tieto práva, mali by ste záležitosť predložiť najskôr vnútroštátnym orgánom.

Ak však váš prípad spadá pod právne predpisy EÚ priamo uplatniteľné na vašu situáciu, pomôcť vám môže aj EÚ.

Ako členovia rámca EÚ chránia práva na základe Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Členovia rámca EÚ, ako napríklad Európsky parlament a európsky ombudsman, môžu prijímať opatrenia.

Petície adresované Európskemu parlamentu sú pre občanov cenným prostriedkom, ako u inštitúcií EÚ dosiahnuť uskutočnenie formálneho ústneho konania a predstavujú priame prepojenie medzi nimi a ich volenými zástupcami. Parlament môžu tiež upozorniť na porušenie právnych predpisov EÚ alebo na ich nesprávne uplatňovanie. V Európskom parlamente je za petície zodpovedný Výbor pre petície.

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na nesprávny úradný postup v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Euópskej únie. Jednotlivci, ktorí sú presvedčení, že inštitúcia EÚ nekoná v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím, majú právo obrátiť sa na ombudsmana a domáhať sa nápravy.

Európsky ombudsman sa zaoberá sťažnosťami týkajúcimi sa zdravotného postihnutia v súvislosti s prístupom do budov inštitúcií EÚ, tlmočením do posunkovej reči, dostupnosťou materiálov na webových stránkach a nárokmi v rámci zdravotného poistenia zamestnancov EÚ, ktorí majú deti so zdravotným postihnutím.

Ak ste občanom únie alebo bývate  v niektorom jej členskom štáte, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi. Podniky, združenia alebo iné subjekty s registrovaným sídlom v Únii tiež môžu predložiť sťažnosť ombudsmanovi.

Súčasná ombudsmanka uverejnila v 24 jazykoch prvú verziu ľahko zrozumiteľného vysvetlenia jej práce a postupu, akým je možné podať  sťažnosť.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) poskytuje informácie pre osoby so zdravotným postihnutím v prípade, keď v rámci svojich individuálnych skúseností pociťujú diskrimináciu a upozorní na to zodpovedné úrady, ako aj širokú verejnosť.

Fórum EDF poskytuje tiež pomoc v procese domáhania sa nápravy v rámci intervencií tretej strany pri konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskym výborom pre sociálne práva.

Ďalšia ochrana na základe právnych predpisov EÚ

V prípade akéhokoľvek opatrenia (právny alebo správny predpis), chýbajúceho opatrenia alebo postupu zo strany členského štátu, o ktorom sa domnievate, že je v rozpore s právom Únie, sa môžete so sťažnosťou obrátiť aj na Európsku komisiu.

Ak nie ste odborník na právo EÚ, môže byť pre vás zložité zistiť, ktorý právny predpis bol podľa vás porušený. Rýchlo a neformálne vám môžu vo vašom jazyku poradiť zo služby Vaša Európa – Poradenstvo.

Ochrana mimo oblasti pôsobnosti právnych predpisov EÚ

Mimo pôsobnosti právnych predpisov EÚ sú vaše práva chránené ústavou a zákonmi vašej krajiny.

Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené v takých súvislostiach, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy EÚ, budete musieť vašu sťažnosť adresovať príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ako napríklad verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.

Interaktívny nástroj  vám môže pomôcť nájsť správne organizácie, ktoré vám pomôžu s vašim problémom týkajúcim sa základných práv.