You are here:

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Každý pracovník má právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

  Text:

  Tento článok vychádza z článku 24 revidovanej Európskej sociálnej charty. Pozri tiež smernicu 2001/23/ES o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov a smernicu 80/987/EHS o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2002/74/ES.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.

19 results found

 • Czech Labour Code No.262/2006 Coll.

  URL:
  Czech Labour Code No.262/2006 Coll.
  Country:
  Czechia

  Part II, Chapter IV deals with the termination of the work relationship.

 • Employment Rights Act 1996

  URL:
  Employment Rights Act 1996
  Country:
  United Kingdom

  Part X Unfair dismissal Chapter I Right not to be unfairly dismissed Section 94 The right. (1) An employee has the right not to be unfairly dismissed by his employer.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 66 The state shall create opportunities for employment and work, and shall ensure the protection of both by law.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  66. člen Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 36 Employees have the right to just and satisfying working conditions. The law guarantees, above all (…) b) protection against arbitrary dismissal and discrimination at the work place (…).

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 36 Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä (...) b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. (...)

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 53.º (Segurança no emprego) É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

   Article 53 (Job security) The right of workers to security of employment is guaranteed. Dismissals without just cause or for political or ideological reasons are prohibited.

 • Employment and Industrial Relations Act, Cap. 452 of the Laws of Malta, 2002

  URL:
  Employment and Industrial Relations Act 2002
  Country:
  Malta

  Part V - Termination of Contracts of Service

 • Code du Travail

  URL:
  Code du Travail
  Country:
  Luxembourg

  (dans sa teneur modifiée au 11 novembre 2009)

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  Article 49. Every working person shall have the right to rest and leisure, as well as to annual paid leave. The length of working time shall be established by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  49 straipsnis. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas.

 • Labour Law

  URL:
  Labour Law
  Country:
  Latvia

  Chapter 29 Protection of Employees when Terminating Employment Legal Relationships Chapter 30 Obligations of an Employer when Dismissing an Employee

 • Protection of employment (exceptional collective redundancies and related matters) act 2007

  URL:
  Protection of employment (exceptional collective redundancies and related matters) act 2007
  Country:
  Ireland

  An act to make provision, consequent on the conclusion of the ten-year framework social partnership agreement 2006-2015 known as “towards 2016”, for the establishment of a redundancy panel and the reference to it of certain proposed collective redundancies and for related action by the Minister for Enterprise, Trade and Employment, including the obtaining from the labour court of opinions on the nature of proposed collective redundancies; (...)

 • Unenumerated constitutional right identified by the Irish Courts

  URL:
  Unenumerated constitutional right identified by the Irish Courts
  Country:
  Ireland

  In the case of Re Hagughey [1971] I.R. 217, the Chief Justice of the Supreme Court stated: '… in proceedings before any tribunal (this Courts emphasis) where a party to the proceedings is on risk of having his good name, or his person or property, or any of his personal rights jeopardized, the proceedings may be correctly classed as proceedings which may affect his rights, and in compliance with the Constitution the State, either by its enactments or through the courts, must outlaw any procedures which will restrict or prevent the party concerned from vindicating these rights.'

 • Constitution of Finland

  URL:
  Constitution of Finland
  Country:
  Finland

  Section 18 The right to work and the freedom to engage in commercial activity (...) No one shall be dismissed from employment without a lawful reason.

 • Suomen perustuslaki

  URL:
  Suomen perustuslaki
  Country:
  Finland

  18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (...) Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

 • Constitution of the Republic of Croatia

  URL:
  Constitution of the Republic of Croatia
  Country:
  Croatia
 • Labour Code

  URL:
  Labour Code
  Country:
  Bulgaria

  Chapter XVI - Termination of Employment Relationship deals with protection from dismissal.

0 results found

1 results found

 • The European Pillar of Social Rights

  URL:
  (The European Pillar of Social Rights)

  7. Information about employment conditions and protection in case of dismissals Workers have the right to be informed in writing at the start of employment about their rights and obligations resulting from the employment relationship, including on probation period. Prior to any dismissal, workers have the right to be informed of the reasons and be granted a reasonable period of notice. They have the right to access to effective and impartial dispute resolution and, in case of unjustified dismissal, a right to redress, including adequate compensation.