Rámec EÚ pre Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím– Monitorovanie

Rámec EÚ zhromažďuje údaje a informácie o tom, či právo EÚ a jeho uplatňovanie je v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Ako členovia rámca EÚ monitorujú Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím

Európsky parlament monitoruje používanie právnych predpisov EÚ prostredníctvom správ o  ich uplatňovaní, správ o ľudských právach, ústnych otázok, štúdií a hodnotení uplatňovania.

Konkrétne:

za základné práva, ako aj za opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie z dôvodu zdravotného postihnutia, okrem prípadov dikriminácie z dôvodu pohlavia alebo vyskytujúcej sa na pracovisku a na trhu práce,

  • pracovná skupina úradu pre rovnosť a rozmanitosť dohliada na administratívne opatrenia na vykonávanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutímv generálnom sekretariáte Parlamentu.

Európska ombudsmanka:

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA):

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF):