Okvir EU za Konvencijo o pravicah invalidov – spremljanje izvajanja

Okvir EU zbira podatke in informacije za preverjanje, ali sta pravo EU in njegova uporaba v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov.

Kako člani okvira EU spremljajo Konvencijo o pravicah invalidov?

Evropski parlament spremlja uporabo prava EU na podlagi poročil o izvajanju Konvencije, poročil o človekovih pravicah, ustno zastavljenih vprašanj, študij in ocen izvajanja.

Pri tem velja zlasti:

  • Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) je odgovoren za vse vidike socialne politike ter diskriminacijo na delovnem mestu in trgu dela na podlagi invalidnosti;
  • Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) je odgovoren za varstvo pravic državljanov, človekovih pravic in
  • temeljnih pravic na ozemlju EU ter za ukrepe, ki so potrebni za boj proti vsem oblikam diskriminacije, tudi na podlagi invalidnosti, razen diskriminacije na podlagi spola ali na delovnem mestu in trgu dela;
  • delovna skupina predsedstva za enakost in raznolikost nadzira upravne ukrepe za izvajanje Konvencije o pravicah invalidov v Generalnem sekretariatu Parlamenta.

Evropski varuh človekovih pravic:

Agencija EU za temeljne pravice (FRA):

Evropski invalidski forum: