You are here:

Člen 10 - Svoboda misli, vesti in vere

1. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo spreminjanja vere ali prepričanja ter svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja posamezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku, običajih in obredih.

2. Pravica do ugovora vesti se prizna v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje te pravice.

  Text:

  Pravica, zagotovljena v odstavku 1, ustreza pravici, ki jo zagotavlja 9. člen EKČP in ima v skladu s členom 52(3) Listine enak pomen in obseg. Omejitve morajo zato spoštovati drugi odstavek 9. člena Konvencije, ki določa: `Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v primerih, ki jih določa zakon, in če je to nujno v demokratični družbi zaradi javne varnosti, za zaščito javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in svoboščin drugih ljudi.`
  Pravica, zagotovljena v odstavku 2, odraža nacionalne ustavne tradicije in razvoj nacionalne zakonodaje na tem področju.

  Source:
  Uradni list Evropske unije C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  V nadaljevanju navedena pojasnila so bila prvotno pripravljena pod vodstvom predsedstva Konvencije, ki je sestavilo Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta pojasnila so bila posodobljena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije zaradi prilagoditve besedila Listine s strani omenjene konvencije (zlasti členov 51 in 52) in nadaljnjega razvoja prava Unije. Čeprav sama nimajo pravne veljave, so dragocena pomoč pri razlagi in pojasnjevanju določb Listine.

0 results found

0 results found

0 results found