You are here:

Naslov II Svoboščine

 • Člen 6 - Pravica do svobode in varnosti

   Vsakdo ima pravico do svobode in varnosti.

 • Člen 7 - Spoštovanje zasebnega in družinskega življenja

   Vsakdo ima pravico do spoštovanja svojega zasebnega in družinskega življenja, stanovanja ter komunikacij.

 • Člen 8 - Varstvo osebnih podatkov

   1. Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

   2. Osebni podatki se morajo obdelovati pošteno, za določene namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z zakonom. Vsakdo ima pravico dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da se ti podatki popravijo.

   3. Spoštovanje teh pravil nadzira neodvisen organ.

 • Člen 9 - Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine

   Pravica sklepanja zakonske zveze in pravica ustvarjanja družine sta zagotovljeni v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje teh pravic.

 • Člen 10 - Svoboda misli, vesti in vere

   1. Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo spreminjanja vere ali prepričanja ter svobodo izražanja svoje vere ali svojega prepričanja posamezno ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, pri bogoslužju, pouku, običajih in obredih.

   2. Pravica do ugovora vesti se prizna v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo uresničevanje te pravice.

 • Člen 11 - Svoboda izražanja in obveščanja

   1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje.

   2. Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev.

 • Člen 12 - Svoboda zbiranja in združevanja

   1. Vsakdo ima pravico do mirnega zbiranja in združevanja na vseh ravneh, zlasti na področju političnih, sindikalnih in državljanskih zadev, kar vključuje pravico vsakogar, da skupaj z drugimi zaradi zaščite svojih interesov ustanavlja sindikate in se vanje včlanjuje.

   2. Politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unije.

 • Člen 13 - Svoboda umetnosti in znanosti

   Umetnostno ustvarjanje in znanstveno raziskovanje je svobodno. Spoštuje se akademska svoboda.

 • Člen 14 - Pravica do izobraževanja

   1. Vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega usposabljanja.
   2. Ta pravica vključuje možnost brezplačnega obveznega šolanja.
   3. Svoboda ustanavljanja izobraževalnih zavodov ob spoštovanju demokratičnih načel in pravica staršev, da svojim otrokom zagotovijo vzgojo in izobraževanje v skladu s svojimi verskimi, svetovnonazorskimi in pedagoškimi prepričanji, se spoštujeta v skladu z nacionalnimi zakoni, ki urejajo njuno uresničevanje.

 • Člen 15 - Svoboda izbire poklica in pravica do dela

   1. Vsakdo ima pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica.
   2. Vsakemu državljanu Unije je v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev.
   3. Državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani Unije.

 • Člen 16 - Svoboda gospodarske pobude

   Svoboda gospodarske pobude je priznana v skladu s pravom Unije ter nacionalnimi zakonodajami in običaji.

 • Člen 17 - Lastninska pravica

   1. Vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti. Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo. Uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega interesa.
   2. Zagotovljeno je varstvo intelektualne lastnine.

 • Člen 18 - Pravica do azila

   Ob upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev in v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju "Pogodbi") je priznana pravica do azila.

 • Člen 19 - Varstvo v primeru odstranitve, izgona ali izročitve

   1. Kolektivni izgoni so prepovedani.
   2. Nihče se ne sme odstraniti, izgnati ali izročiti državi, v kateri obstaja zanj resna nevarnost, da bo podvržen smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Naslov II Svoboščine