eu-charter

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Glava II

Slobode

 • Svatko ima pravo na slobodu i sigurnost osobe.

 • Svatko ima pravo na poštovanje svog privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja.

 • 1. Svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.
  2. Takvi podaci moraju se obrañivati pošteno u za to utvrñene svrhe, na temelju pristanka osobe o kojoj je riječ ili na nekoj drugoj legitimnoj osnovi, utvrñenoj zakonom. Svatko ima pravo na pristup prikupljenim podacima koji se na njega ili nju odnose i pravo na njihovo ispravljanje.
  3. Poštovanje tih pravila podliježe nadzoru neovisnog tijela.

 • Pravo na stupanje u brak i osnivanje obitelji zajamčeno je u skladu s nacionalnim zakonima koji ureñuju ostvarivanje tih prava.

 • 1. Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi. Ovo pravo uključuje slobodu promjene vjeroispovijedi ili uvjerenja te slobodu, pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazivanja vjeroispovijedi ili uvjerenja bogoslužjem, poučavanjem, običajima i obredima.
  2. Priznaje se pravo na prigovor savjesti, u skladu s nacionalnim zakonima koji ureñuju ostvarivanje tog prava.

 • 1. Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja te primanja i davanja informacija i ideja bez uplitanja tijela vlasti i bez obzira na granice.
  2. Poštuju se sloboda i pluralizam medija.

 • 1. Svatko ima pravo na mirno okupljanje i slobodno udruživanje na svim razinama, osobito kad je riječ o politici, sindikatima i grañanskim pitanjima. Ovo pravo podrazumijeva i pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima radi zaštite vlastitih interesa.
  2. Političke stranke na razini Unije doprinose izražavanju političke volje grañana Unije.

 • Slobodni su umjetnost i znanstveno istraživanje. Poštuje se akademska sloboda.

 • 1. Svatko ima pravo na obrazovanje i na pristup strukovnom i trajnom usavršavanju.
  2. Ovo pravo uključuje mogućnost besplatnog obveznog školovanja.
  3. Sloboda osnivanja obrazovnih ustanova, uz poštovanje demokratskih načela, te pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima, poštuje se u skladu s nacionalnim zakonima koji ureñuju ostvarivanje takve slobode i prava.

 • 1. Svatko ima pravo na rad i na obavljanje slobodno izabranog ili prihvaćenog zanimanja.
  2. Svaki grañanin Unije može slobodno birati zaposlenje, raditi i ostvarivati pravo na poslovni nastan i pravo na pružanje usluga u svakoj državi članici.
  3. Državljani trećih zemalja kojima je dopušten rad na teritorijima država članica imaju pravo na radne uvjete jednake onima koje imaju grañani Unije.

 • Sloboda poduzetništva priznaje se u skladu s pravom Unije te nacionalnim zakonodavstvima i praksom.

 • 1. Svatko ima pravo na vlasništvo nad svojom, na zakonit način stečenom imovinom, koristiti je, njome raspolagati i ostaviti je u nasljedstvo. Imovina nikome ne može biti oduzeta, osim u slučaju zaštite javnog interesa ili u slučajevima i pod uvjetima koje propisuje zakon, ako se pravodobno isplati odšteta za njezin gubitak. Korištenje imovine može biti regulirano zakonom u mjeri u kojoj to zahtjeva opći interes.
  2. Zaštićeno je intelektualno vlasništvo.

 • Zajamčeno je pravo na azil, uz poštovanje pravila iz Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. i Protokola od 31. siječnja 1967. o statusu izbjeglica i u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu „Ugovori“).

 • 1. Zabranjeno je kolektivno protjerivanje.
  2. Nitko ne može biti udaljen, protjeran ili izručen u državu u kojoj postoji ozbiljna opasnost da bude osuñen na smrtnu kaznu, mučenje ili drugo neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kaznu.

Glava II

Slobode