Institucije i druga tijela EU-a Agencija

Je razvila vrlo dinamičnu suradnju s institucijama i brojnim drugim agencijama EU-a. Iako samostalno radi na svojim aktivnostima, FRA je u redovitom dijalogu s Europskim parlamentom, Vijećem i Komisijom. Agencija institucijama EU-a pruža stručna mišljenja, analize i savjete u pogledu temeljnih prava na temelju opsežnih istraživanja provedenih u državama članicama EU-a.

Zastava EU-a

U Štokholmskom programu – otvorena i sigurna Europa koja služi građanima i štiti ih, donesenom 2010., Europsko vijeće pozvalo je institucije EU-a da „potpuno iskoriste stručno znanje FRA-e i da se u skladu s njezinim mandatom, prema potrebi, savjetuju s Agencijom o izradi politika i zakonodavstva koji utječu na temeljna prava”. U lipnju 2015. to je potvrđeno i u strateškim smjernicama u području slobode, sigurnosti i pravde, u kojima je Europsko vijeće pozvalo institucije i države članice EU-a na „iskorištavanje iskustva relevantnih agencija EU-a”, među ostalim FRA-e.

FRA može institucijama i državama članicama EU-a davati mišljenja i zaključke o konkretnim tematskim pitanjima. Osim toga, Europski parlament, Vijeće ili Komisija mogu od agencije „zatražiti mišljenja o podudarnosti s temeljnim pravima [...] zakonodavnih prijedloga” EU-a. Ta posebna zadaća pridonosi općem cilju Agencije da pruži potporu punom poštovanju temeljnih prava u institucijama i državama članicama EU-a. 

FRA održava osobito bliske veze sa sljedećim tijelima:

  • Europskim parlamentom
  • Vijećem Europske unije
  • Europskom komisijom
  • Europskim odborom regija
  • Europskim gospodarskim i socijalnim odborom
  • Agencijama EU-a