институциите на ЕС и други органи

Агенцията е развила много динамично сътрудничество с институциите на ЕС и редица други агенции на ЕС. Въпреки че развива своята дейност по независим начин, FRA води редовно диалог с Европейския парламент, Съвета и Комисията. Посредством задълбочените си изследвания в държавите - членки на ЕС агенцията предоставя на институциите на ЕС експертни знания, анализи и съвети в областта на основните права.

Знаме на ЕС

В Стокхолмската програма — „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“, приета през 2010 г. — Европейският съвет прикани институциите на ЕС да „използват пълноценно експертния опит на FRA по целесъобразност и в съответствие с нейния мандат да се консултират с нея относно разработването на политики и законодателство с последици в областта на основните права“. Този призив беше подсилен и в стратегическите насоки в областта на свободата, сигурността и правосъдието от юни 2015 г., в които Европейският съвет прикани институциите и държавите — членки на ЕС да „мобилизират експертния опит на съответните агенции на ЕС, сред които и FRA.

FRA може да издава становища и заключения за институциите и държавите — членки на ЕС по конкретни теми. Освен това Европейският парламент, Съветът или Комисията могат да поискат от агенцията да издаде становища по законодателни предложения на ЕС „що се отнася до тяхната съвместимост с основните права“. Тази конкретна задача допринася за общата цел на агенцията да подкрепя институциите и държавите — членки на ЕС с цел пълно зачитане на основните права. 

FRA поддържа особено тесни връзки с:

  • Европейския парламент
  • Съвета на Европейския съюз
  • Европейската комисия
  • Европейския комитет на регионите
  • Европейския икономически и социален комитет
  • агенциите на ЕС