Държавите — членки на ЕС

FRA работи с всички държави - членки на ЕС, за да помага за подобряване на насърчаването и защитата на основните права на национално и местно равнище.

Знаме на ЕС

Помощта и експертният опит, предоставени от агенцията, помагат на държавите членки да спазват изцяло основните права при прилагането на правото на ЕС. Това допълва сътрудничеството на агенцията с институциите на ЕС.

За да поддържа тесни работни взаимоотношения с FRA, всяка държава членка назначава държавен служител, който работи пряко с FRA като национален служител за връзка.

Националните служители за връзка (НСВ) представляват основните звена за контакт с агенцията в държавите членки. Непрекъснатият обмен и редовните срещи спомагат за създаването на силно и работещо партньорство, благодарение на което се споделя информация и се признават и посрещат националните нужди.

НСВ могат да представят становища относно проектите на годишните работни програми на FRA. Това дава на агенцията възможност по-добре да разбере вида на анализа на основните права и помощта, от която държавите членки се нуждаят, за да разработят политика, основана на наличната информация. Агенцията редовно информира НСВ относно констатациите от изследванията, предстоящите доклади и дейности, а НСВ предоставят обратна информация относно целесъобразността и уместността на дейностите на агенцията. НСВ помагат също така съответните национални министерства, ведомства и държавни органи да бъдат информирани за работата на FRA.

От октомври 2017 г. Северна Македония участва в работата на FRA като наблюдател. От юли 2018 г. Сърбия участва в работата на FRA като наблюдател.

Сътрудничество по проекти

FRA поддържа редовен контакт с държавни експерти в националните, регионалните и местните администрации и организира срещи с тях в контекста на конкретни проекти. Това сътрудничество дава възможност на агенцията по-добре да реагира на нуждите на специалистите и служителите, които отговарят за защитата на основните права на всички нива на управление.

Като част от своя проект за ромите например, агенцията работи в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, за да разработи методи, чрез които да се измерва напредъкът при интеграцията на ромите в ЕС. В друга област FRA събира доказателства за степента, до която правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица се зачитат в ЕС, за да помогне на правителствата да разработят политики в съответствие с Хартата на основните права на ЕС, в която се забранява дискриминацията въз основа на сексуална ориентация.

За контакти:

nlo@fra.europa.eu