You are here:

Член 21 - Недискриминация

 1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
 2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството.

  Text:

  Параграф 1 се основава на член 13 от Договора за ЕО, заменен с член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, на член 14 от ЕКПЧ, както и на член 11 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината, що се отнася до генетичното наследство. Доколкото този параграф съвпада с член 14 от ЕКПЧ, той се прилага съгласно него.
  Няма противоречие нито несъответствие между параграф 1 и член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който има различно приложно поле и предмет: член 19 предоставя на Съюза компетентност да приема законодателни актове, включително да хармонизира законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки с цел борба с определени форми на дискриминация, изброени изчерпателно в този член. Това законодателство може да обхване действието на органите на държава-членка (както и отношенията между физическите лица) във всяка област, попадаща в областите на компетентност на Съюза. За разлика от него, член 21, параграф 1 не предоставя никаква компетентност за приемане на антидискриминационни закони в тези области на действие на държавите-членки или на физическите лица, нито постановява широкообхватна забрана на дискриминацията в тези сфери. Той засяга всъщност само дискриминацията, която е дело на институциите и органите на Съюза при упражняването на предоставените им от Договорите области на компетентност, и на държавите-членки, единствено когато прилагат правото на Съюза. Следователно параграф 1 не изменя обхвата на компетентност, предоставен по член 19, нито тълкуването на този член.
  Параграф 2 съответства на член 18, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и следва да се прилага в съответствие с него.

  Source:
  Официален вестник на Европейския съюэ C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Дадените по-долу разяснения бяха подготвени първоначално под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата на основните права на Европейския съюз. Те бяха актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент в светлината на внесените от този Конвент изменения в текста на Хартата (по-специално в членове 51 и 52), както и на развитието на правото на Съюза. Въпреки че тези разяснения сами по себе си нямат юридическа сила, те представляват ценно средство за тълкуване, което е предназначено да изясни разпоредбите на Хартата.
 • CJEU Case C-220/20 / Order
  XX v OO
  Decision date:
  10 Dec 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:1022
 • CJEU Case C-823/18 P / Judgment
  European Commission v GEA Group AG.
  Decision date:
  25 Nov 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court ( Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:955
 • CJEU Case C-402/19 / Judgment
  LM v Centre public d'action sociale de Seraing
  Decision date:
  30 Sep 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:759
 • CJEU Case C-601/18 / Judgment
  Prysmian SpA and Prysmian Cavi e Sistemi Srl v European Commission.
  Decision date:
  24 Sep 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Energy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:751
 • Netherlands / Administrative High Court / CRVB:2020:1920
  Appellant v the Board of Directors of the Social Security Bank (Sociale Verzekeringsbank, Svb)
  Decision date:
  12 Aug 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative High Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:CRVB:2020:1920
 • Portugal / Constitutional Court / 422/2020
  Company; Institute for the Financing of Agriculture; Fishing Bank
  Decision date:
  15 Jul 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-634/18 / Judgment
  Criminal proceedings against JI
  Decision date:
  11 Jun 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:455
 • CJEU Case C-32/20 / Order
  TJ v Balga Srl.
  Decision date:
  04 Jun 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:441
 • CJEU Case C-223/19 / Opinion
  YS v NK.
  Decision date:
  07 May 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:356
 • CJEU Case C-507/18 /Judgment
  NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford
  Decision date:
  23 Apr 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:289

67 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 3 (1) Everyone is guaranteed the enjoyment of her fundamental rights and basic freedoms without regard to gender, race, colour of skin, language, faith and religion, political or other conviction, national or social origin, membership in a national or ethnic minority, property, birth, or other status.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (...)

 • Equality Act 2006

  URL:
  Equality Act 2006
  Country:
  United Kingdom

  An Act to make provision for the establishment of the Commission for Equality and Human Rights; to dissolve the Equal Opportunities Commission, the Commission for Racial Equality and the Disability Rights Commission; to make provision about discrimination on grounds of religion or belief; to enable provision to be made about discrimination on grounds of sexual orientation; to impose duties relating to sex discrimination on persons performing public functions; to amend the Disability Discrimination Act 1995; and for connected purposes.

 • Equality Act 2010

  URL:
  Equality Act 2010
  Country:
  United Kingdom

  Section 13 Direct discrimination (1) A person (A) discriminates against another (B) if, because of a protected characteristic, A treats B less favourably than A treats or would treat others. (2) If the protected characteristic is age, A does not discriminate against B if A can show A's treatment of B to be a proportionate means of achieving a legitimate aim. (3) If the protected characteristic is disability, and B is not a disabled person, A does not discriminate against B only because A treats or would treat disabled persons more favourably than A treats B. (4)If the protected characteristic is marriage and civil partnership, this section applies to a contravention of Part 5 (work) only if the treatment is because it is B who is married or a civil partner. (5) If the protected characteristic is race, less favourable treatment includes segregating B from others. (6) If the protected characteristic is sex— (a) less favourable treatment of a woman includes less favourable treatment of her because she is breast-feeding; (b) in a case where B is a man, no account is to be taken of special treatment afforded to a woman in connection with pregnancy or childbirth. (7) Subsection (6)(a) does not apply for the purposes of Part 5 (work). (8) This section is subject to sections 17(6) and 18(7). … Section 19 Indirect discrimination (1)A person (A) discriminates against another (B) if A applies to B a provision, criterion or practice which is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's. (2) For the purposes of subsection (1), a provision, criterion or practice is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's if— (a) A applies, or would apply, it to persons with whom B does not share the characteristic, (b) it puts, or would put, persons with whom B shares the characteristic at a particular disadvantage when compared with persons with whom B does not share it, (c) it puts, or would put, B at that disadvantage, and (d) A cannot show it to be a proportionate means of achieving a legitimate aim. (3) The relevant protected characteristics are— age; disability; gender reassignment; marriage and civil partnership; race; religion or belief; sex; sexual orientation.

 • Human Rights Act 1998

  URL:
  Human Rights Act 1998
  Country:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 14 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.. Schdule 1, Article 14 Prohibition of discrimination The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

 • Instrument of Government

  URL:
  Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 1 - Basic principles of the form of government: Article 2. Public power shall be exercised with respect for the equal worth of all and the liberty and dignity of the individual. (…) The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, colour, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual. The opportunities of the Sami people and ethnic, linguistic and religious minorities to preserve and develop a cultural and social life of their own shall be promoted; Article 9 Courts of law, administrative authorities and others performing public administration functions shall pay regard in their work to the equality of all before the law and shall observe objectivity and impartiality. Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 12 No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone because they belong to a minority group by reason of ethnic origin, colour, or other similar circumstances or on account of their sexual orientation; Article 13 No act of law or other provision may imply the unfavourable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (…) Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas; 9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 12 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning; 13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 14 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Section 14 Spaniards are equal before the law and may not in any way be discriminated against on account of birth, race, sex, religion, opinion or any other personal or social condition or circumstance.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 14 In Slovenia everyone shall be guaranteed equal human rights and fundamental freedoms irrespective of national origin, race, sex, language, religion, political or other conviction, material standing, birth, education, social status, disability or any other personal circumstance. All are equal before the law.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  14. člen V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

 • ACT No. 365/2004 Coll. - Antidiscrimination Act

  URL:
  ACT No. 365/2004 Coll. - Antidiscrimination Act
  Country:
  Slovakia

  § 1 Scope This Act provides for the application of the principle of equal treatment and lays down the means of legal protection in a case of violation of this principle. § 2 Basic provisions (1) Adherence to the principle of equal treatment shall lay in the prohibition of discrimination on grounds of sex, religion or belief, race, nationality or ethnic origin, disability, age, sexual orientation, marital or family status, colour, language, political affiliation or other conviction, national or social origin, property, lineage or any other status. (2) While adhering to the principle of equal treatment, observance shall also be paid to good morals for the purpose of broadening of protection against discrimination. (3) Adherence to the principle of equal treatment shall also rest in adoption of measures for the protection against discrimination.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 12 (...) (2) Basic rights and freedoms on the territory of the Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, faith and religion, political, or other thoughts, national or social origin, belonging to a national minority or an ethnic group, property, gender, or any other status. No one may be harmed, preferred, or discriminated against on these grounds. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 12 (...) (2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. (...)

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 4 (...) (2) România este patria comuna si indivizibila a tuturor cetatenilor sai, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

    Article 4 (...) (2) Romania is the common and indivisible homeland of all its citizens, without any discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political adherence, property or social origin.

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 13.º (Princípio da igualdade) 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 13 (Principle of equality) (1) All citizens possess the same social dignity and are equal before the law. (2) No one may be privileged, favoured, prejudiced, deprived of any right or exempted from any duty for reasons of ancestry, sex, race, language, territory of origin, religion, political or ideological beliefs, education, economic situation, social circumstances or sexual orientation.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 32 1. All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by public authorities. 2. No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason whatsoever.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

4 results found

 • Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General recommendation No. 35 Combating racist hate speech

  ‘24. Article 5 of the Convention enshrines the obligation of States parties to prohibit and eliminate racial discrimination and to guarantee the right of everyone, without distinction as to race, colour, or national or ethnic origin, to equality before the law, notably in the enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights, including the rights to freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, and freedom of peaceful assembly and association.‘ ‘25. The Committee considers that the expression of ideas and opinions made in the context of academic debates, political engagement or similar activity, and without incitement to hatred, contempt, violence or discrimination, should be regarded as legitimate exercises of the right to freedom of expression, even when such ideas are controversial.‘ ‘26. In addition to its inclusion in article 5, freedom of opinion and expression is recognized as a fundamental right in a broad range of international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights, which affirm that everyone has the right to hold opinions and to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through any media and regardless of frontiers. The right to freedom of expression is not unlimited but carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but only if they are provided by law and are necessary for protection of the rights or reputations of others and for the protection of national security or of public order, or of public health or morals. Freedom of expression should not aim at the destruction of the rights and freedoms of others, including the right to equality and non-discrimination.‘

 • Human Rights Council Resolution 26/15 (2014) - Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women: violence against women as a barrier to women’s political and economic empowerment

  URL:
  (Human Rights Council Resolution 26/15 (2014))

  ‘6. Emphasizes that the prohibition of discrimination against women on grounds of sex, pregnancy, maternity, parenthood or care work should be enforced for all women in all areas of work, including in the informal sector; 7. Requests States to take measures to overcome the barriers to women’s economic opportunities resulting from maternity and the disproportionate burden of unpaid care work in order to permit choice by women and men as to how they allocate work and family duties and in order to enable the complementarity of work and family between women and men; 8. Urges States to take measures to reduce informal work for women, with a focus on female participation in economic life and by increasing women’s economic opportunities, particularly in formal employment, in order to promote gender equality; [...]‘

 • Human Rights Council Resolution 26/5 (2014) - Elimination of discrimination against women

  URL:
  (Human Rights Council Resolution 26/5 (2014))
 • Human Rights Council Resolution 35/18 (2017) - Elimination of discrimination against women and girls

  URL:
  (Human Rights Council Resolution 35/18 (2017))

3 results found

 • Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detec...

  URL:
  (Directive on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences)

  Article 10 Processing of special categories of personal data ‘Processing of personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation shall be allowed only where strictly necessary, subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of the data subject, and only: (a) where authorised by Union or Member State law; (b) to protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or (c) where such processing relates to data which are manifestly made public by the data subject.‘

 • Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers Text with EEA relevance

  URL:
  (Directive on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement)

  Article 4 - Bodies to promote equal treatment and to support Union workers and members of their family ‘1. Each Member State shall designate one or more structures or bodies (‘bodies’) for the promotion, analysis, monitoring and support of equal treatment of Union workers and members of their family without discrimination on grounds of nationality, unjustified restrictions or obstacles to their right to free movement and shall make the necessary arrangements for the proper functioning of such bodies. Those bodies may form part of existing bodies at national level which have similar objectives. [...]‘

 • Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance

  URL:
  (Regulation establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020)

  Preamble: ‘(7) Equality between women and men is one of the Union's founding values. Unequal treatment between women and men violates fundamental rights. Moreover, the promotion of equality between women and men also contributes to achieving the objectives of the Europe 2020 Strategy. The objective of promoting equality between women and men should be implemented in a mutually reinforcing manner with other Union or Member States activities that have the same objective, in particular with those referred to in the European Pact for gender equality for the period 2011 to 2020. (8) Discrimination on the ground of sex includes, in line with the case-law of the Court of Justice of the European Union, discrimination arising from gender reassignment. In the implementation of the Programme, regard should also be had to developments in Union law and in the case-law of the Court of Justice of the European Union with regard to further gender related aspects, including gender identity. (9) The right to be treated with dignity in the workplace and society in general is an expression of the founding values of the Union and coordinated action is necessary to permit targeted activities in relation to the employment market. Therefore, actions in the area of gender equality and non-discrimination should include promoting equality between women and men and combating discrimination in the workplace and the employment market.‘

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме
Type:
Report / Paper / Summary
Related themes:
Publication date:
21 January 2021 German language version now available 26 Jan 2021

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са жизнено важна част от системата за защита на правата на човека на национално равнище. Тези институции работят за повишаване на осведомеността, предоставят съвети, осъществяват наблюдение и държат отговорни съответните органи, с което изпълняват централна роля в усилията за преодоляване на най-значимите съвременни предизвикателства в областта на правата на човека. Те предприемат действия във връзка както с традиционни проблеми като дискриминацията и неравенството, така и с нови въпроси като въздействието в областта на правата, произтичащо от изкуствения интелект и от пандемията от COVID-19.

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
13 June 2019

Деца, лишени от родителски грижи, открити в държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена

Деца, лишени от родителски грижи, открити в друга държава — членка на ЕС, различна от тяхната собствена има за цел да засили реакцията на всички съответни участници за закрила на детето. Закрилата на тези момичета и момчета е от първостепенно значение и е задължение за държавите — членки на ЕС, произтичащо от международната и европейската правна рамка. Ръководството включва акцент върху децата — жертви на трафик, и децата в риск, в изпълнение на заложеното в съобщението от 2017 г. „Засилване на действията на ЕС срещу трафика на хора“ действие и като са взети предвид установените модели, включително по отношение на свързаната с пола специфика на престъплението.