5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Предотвратяване на неправомерното профилиране днес и в бъдеще: ръководство

В настоящото ръководство се обяснява какво представлява профилирането, правните рамки, които го регулират и защо правомерното извършване на профилиране е необходимо за спазването на основните права и е от решаващо значение за ефективната дейност на полицейските и граничните органи. В ръководството също така са предоставени практически насоки за това как да се избегне неправомерно профилиране при операции на полицейските и граничните органи.
Общ преглед

Технологичното развитие доведе до все по-широкото използване на профилиране в най-различни видове контекст, а използването на инструменти за профилиране в подкрепа на работата на служителите на правоприлагащите органи и органите за управление на границите наскоро стана обект на по-голямо внимание от страна на държавите — членки на ЕС. Профилирането се използва законно с цел предотвратяване, разследване и наказателно преследване на престъпления, както и за предотвратяване и разкриване на незаконна имиграция. Но неправомерното профилиране може да подкопае доверието в органите на властта и да заклейми определени общности.

Обобщение на основните точки