Заявление за достъп до документи

Вид заявление

Вид заявление

Лични данни

Обработването на лични данни, въведени в заявлението, са предмет на специфичните политики за защита, установени с Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Вж: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement и свързаната с това информационна бележка за субектите на данни, които подават искане за достъп до документи тук.

Информация относно поискания (ите) документ (и)

Форма на доставка
Ако документът съдържа повече от 20 страници, могат да бъдат начислени разходи за изготвяне и изпращане на копия.