Гражданско общество и Платформата за основните права

Платформата за основните права (FRP) е каналът на FRA за сътрудничество и обмен на информация с организации на гражданското общество, работещи в областта на основните права в ЕС.

Какво представлява Платформата за основните права?

Платформата за основните права е каналът за сътрудничество на FRA с гражданското общество.

FRA си сътрудничи с организации на гражданското общество от целия Европейски съюз, както и от държави, които имат статут на наблюдатели във FRA (Северна Македония, Сърбия, Албания).

Определение на това сътрудничество е дадено в член 10 от Регламента на ЕС за създаване на FRA.

В мандата на Платформата се обясняват принципите на функциониране на това сътрудничество.

Каква е дейността на платформата?

Платформата служи за:

  • Обмен на информация: FRA и Платформата обменят систематично информация за своята работа и други важни въпроси;
  • Осигуряване на тематичен принос и стратегически съвети за FRA: FRA търси тематичен принос и стратегически съвети от организациите от Платформата;
  • Осъществяване на връзка между организациите и FRA и между самите организации: FRA има за цел да насърчава връзките със и между организациите на Платформата;
  • Предоставяне на „Инструменти“ и ресурси FRA на организациите: Някои материали и инструменти на FRA са от специално значение за функционирането на организациите на гражданското общество.

Кой може да си сътрудничи в рамките на платформата?

Голямо разнообразие от организации, ангажирани с основните права, като неправителствени организации, профсъюзи, работодателски организации и други професионални организации, църкви, религиозни, философски и нерелигиозни организации, университети и други експерти от международни или европейски организации са поканени да си сътрудничат в рамките на платформата. Организациите, участващи в платформата, са добре дошли, независимо дали работят на местно, национално, европейско или международно равнище.

Как да регистрираме организация в базата данни на платформата?

Организациите на гражданското общество се регистрират в базата данни на платформата. Регистрацията в базата данни на платформата е безплатна и няма ограничения във времето; всяка организация е свободна също така да прекрати регистрацията си по всяко време. Когато се регистрират в базата данни, организациите се съгласяват да изпълняват критериите, изброени в член 2 от мандата на платформата. Тези критерии включват зачитане и насърчаване на основните права и въздържане от поведение, което е в противоречие с основните права на което и да е лице или група от лица. Платформата не е „организация“ или орган на FRA. Няма „членство“.

Намерете повече информация на страницата Как да се регистрираме.

За контакти: С екипа на платформата на адрес frp [@] fra.europa.eu