Społeczeństwo obywatelskie i platforma praw podstawowych

Platforma praw podstawowych jest kanałem współpracy i wymiany informacji między Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które zajmują się prawami podstawowymi w UE.

Czym jest platforma praw podstawowych?

Platforma praw podstawowych jest kanałem współpracy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

FRA współpracuje z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na terenie całej Unii Europejskiej oraz w państwach posiadających status obserwatora (w Macedonii Północnej, Serbii, Albanii).

Współpraca ta jest określona w art. 10 rozporządzenia UE w sprawie rozporządzenia ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zasady jej funkcjonowania wyjaśniono w zakresie zadań platformy.

Czym zajmuje się platforma?

Do celów platformy należy:

  • Wymiana informacji: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i platforma prowadzą stałą wymianę informacji na temat realizowanych przez nie prac i innych ważnych kwestii;
  • Zapewnienie FRA informacji tematycznych i doradztwa strategicznego: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej korzysta z informacji tematycznych i doradztwa strategicznego udzielanych przez organizacje platformy;
  • Łączność organizacji z FRA oraz między organizacjami: Celem FRA jest wspieranie kontaktów z organizacjami platformy oraz między nimi;
  • Zapewnienie organizacjom „narzędzi” i zasobów FRA: Niektóre materiały i narzędzia opracowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Kto może współpracować w ramach platformy?

Do współpracy w ramach platformy zaproszone są różne organizacje zajmujące się prawami podstawowymi, w tym organizacje pozarządowe; związki zawodowe, organizacje pracodawców i inne organizacje zawodowe; kościoły, organizacje religijne, filozoficzne i niewyznaniowe; uniwersytety oraz eksperci z organizacji międzynarodowych lub europejskich. Zaproszenie to jest skierowane do organizacji należących do platformy bez względu na to, czy działają one na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim czy międzynarodowym.

Jak zarejestrować organizację w bazie danych platformy?

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego rejestrują się w bazie danych platformy. Rejestracja ta jest bezpłatna i nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym; każda organizacja ma również możliwość wyrejestrowania się z bazy danych platformy w dowolnym momencie. Rejestrując się w bazie danych, organizacje wyrażają zgodę na spełnienie kryteriów wymienionych w art. 2 zakresu zadań platformy. Kryteria te obejmują poszanowanie i rozpowszechnianie praw podstawowych oraz powstrzymanie się od wszelkich działań, które są sprzeczne z prawami podstawowymi jakiejkolwiek osoby lub grupy osób. Platforma nie jest „organizacją” ani organem FRA. Nie istnieje również pojęcie „członkostwa”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Jak się zarejestrować.

Dane kontaktowe: Zespół platformy: frp [@] fra.europa.eu