Civilsamhället och plattformen för grundläggande rättigheter

Plattformen för grundläggande rättigheter är FRA:s kanal för samarbete och informationsutbyte med organisationer i det civila samhället som arbetar med grundläggande rättigheter i EU.

Vad är Plattformen för grundläggande rättigheter?

Plattformen för grundläggande rättigheter är FRA:s kanal för samarbete med det civila samhället.

FRA samarbetar med organisationer i det civila samhället i hela Europeiska unionen och i stater som har observatörsstatus i FRA (Nordmakedonien, Serbien och Albanien).

Samarbetet definieras i artikel 10 i EU:s förordning om FRA:s inrättandeförordning.

I plattformens uppdragsbeskrivning förklaras hur samarbetet går till.

Hur används plattformen?

Plattformen används för följande verksamhet:

  • Utbyta information: FRA och plattformen utbyter hela tiden information om sitt arbete och andra relevanta frågor.
  • Ge FRA tematiska synpunkter och strategiska råd: FRA efterfrågar tematiska synpunkter och strategiska råd från plattformens organisationer.
  • Sammanföra organisationer med FRA och organisationer sinsemellan: FRA strävar efter att främja förbindelser med och mellan plattformens organisationer.
  • Erbjuda FRA:s ”verktyg” och resurser till organisationer: Vissa av FRA:s verktyg och visst material är särskilt relevant för driften av organisation i det civila samhället.

Vem kan samarbeta inom plattformen?

En rad olika organisationer som arbetar med grundläggande rättigheter uppmanas att samarbeta inom plattformen, exempelvis ickestatliga organisationer, fackförbund, arbetsgivarorganisationer och andra yrkessammanslutningar, kyrkor, religiösa, filosofiska och konfessionslösa organisationer, universitet och andra experter från internationella eller europeiska organisationer. Plattformens organisationer är välkomna vare sig de arbetar på lokal, nationell, europeisk eller internationell nivå.

Hur registreras en organisation i plattformens databas?

Organisationer i det civila samhället registrerar sig själva i plattformens databas. Registreringen är kostnadsfri och är inte tidsbegränsad. Alla organisationer kan också när som helst avregistrera sig. När organisationerna registrerar sig i databasen förbinder de sig att uppfylla kriterierna i artikel 2 i plattformens uppdragsbeskrivning. Det innebär bland annat att respektera och främja grundläggande rättigheter och att avstå från allt uppförande som strider mot de grundläggande rättigheterna för varje person eller grupp av människor. Plattformen är ingen ”organisation” eller något organ inom FRA. Det finns inget ”medlemskap”.

Mer information finns på sidan How to register.

Kontakt: Plattformsgruppen på frp [@] fra.europa.eu