An tsochaí shibhialta agus an tArdán um Chearta Bunúsacha

Is é an tArdán um Chearta Bunúsacha cainéal FRA le haghaidh comhar agus malartú faisnéise le heagraíochtaí sochaí sibhialta a oibríonn ar chearta bunúsacha san AE.

Cad is an tArdán um Chearta Bunúsacha ann?

Is é an tArdán um Chearta Bunúsacha cainéal FRA le haghaidh comhar leis an tsochaí shibhialta.

Oibríonn FRA i gcomhar le heagraíochtaí sochaí sibhialta ó áiteanna ar fud an Aontais Eorpaigh agus i Stáit a bhfuil stádas breathnóra acu le FRA (an Mhacadóin Thuaidh, an tSeirbia, an Albáin).

Sainmhínítear an comhar sin in Airteagal 10 den Rialachán ó AE maidir le Rialachán Bunaidh FRA.

Mínítear i dTéarmaí Tagartha an Ardáin conas a oibríonn an comhar sin.

Cad a dhéanann an tArdán?

Úsáidtear an tArdán chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Faisnéis a mhalartú: Déanann FRA agus an tArdán faisnéis faoina gcuid oibre agus faoi shaincheisteanna ábhartha eile a mhalartú ar bhonn comhsheasmhach;
  • Ionchur téamach agus comhairle straitéiseach a sholáthar do FRA: Iarrann FRA ionchur téamach agus comhairle straitéiseach ó eagraíochtaí an Ardáin;
  • Eagraíochtaí a nascadh le FRA agus lena chéile: Tá sé mar aidhm ag FRA naisc a chothú le heagraíochtaí an Ardáin agus ina measc;
  • ‘Uirlisí’ agus acmhainní FRA a sholáthar d’eagraíochtaí: Tá roinnt ábhar agus uirlisí de chuid FRA an-ábhartha d’fheidhmiú na n-eagraíochtaí sochaí sibhialta.

Cé a fhéadfaidh obair i gcomhar leis an Ardán?

Tugtar cuireadh do raon leathan eagraíochtaí a bhfuil baint acu le cearta bunúsacha obair i gcomhar leis an Ardán. Áirítear leo eagraíochtaí neamhrialtasacha; ceardchumainn, eagraíochtaí fostóirí agus eagraíochtaí gairmiúla eile; eaglaisí agus eagraíochtaí reiligiúnacha, fealsúnacha agus neamhchreidmheacha; ollscoileanna agus saineolaithe eile ó eagraíochtaí idirnáisiúnta nó Eorpacha. Tá fáilte roimh gach eagraíocht dul isteach san Ardán, is cuma cé acu a oibríonn siad ar leibhéal áitiúil, ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal Eorpach nó ar leibhéal idirnáisiúnta.

Conas is féidir eagraíocht a chlárú i mbunachar sonraí an Ardáin?

Cláraíonn eagraíochtaí sochaí sibhialta iad féin i mbunachar sonraí an Ardáin. Tá sé saor in aisce clárú i mbunachar sonraí an Ardáin agus níl sé faoi réir aon srianta ama; tá an tsaoirse ag aon eagraíocht díchlárú am ar bith freisin. Nuair a chláraíonn siad sa bhunachar sonraí, aontaíonn eagraíochtaí go gcomhlíonfaidh siad na critéir a liostaítear in Airteagal 2 de Théarmaí Tagartha an Ardáin. Áirítear leo sin cearta bunúsacha a urramú agus a chur chun cinn agus staonadh ó aon iompar a thagann salach ar chearta bunúsacha aon duine nó aon ghrúpa daoine. Níl an tArdán ina ‘eagraíocht’ ná ina chomhlacht de chuid FRA. Níl ‘ballraíocht’ ar bith ann.

Faigh tuilleadh faisnéise ar an leathanach Conas is féidir clárú.

Déan teagmháil le: Foireann an Ardáin ag frp [a] fra.europa.eu