Maatschappelijk middenveld en platform voor de grondrechten

Het platform voor de grondrechten is het kanaal van FRA voor samenwerking en uitwisseling van informatie met maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de grondrechten in de EU.

Wat houdt het platform voor de grondrechten in?

Het platform voor de grondrechten is het kanaal van FRA voor samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

FRA werkt samen met maatschappelijke organisaties in de hele Europese Unie en in landen met waarnemersstatus bij FRA (Noord-Macedonië, Servië, Albanië).

Deze samenwerking wordt omschreven in artikel 10 van de oprichtingsverordening van FRA.

In de richtsnoeren van het platform wordt toegelicht hoe deze samenwerking in zijn werk gaat.

Wat doet het platform?

Het platform dient voor:

  • het uitwisselen van informatie: FRA en het platform wisselen op een consistente manier informatie uit over hun werkzaamheden en andere relevante kwesties;
  • het verstrekken van thematische input en strategisch advies aan FRA: FRA verzoekt om thematische input en strategisch advies van de platformorganisaties;
  • het onderling en met FRA verbinden van organisaties: FRA stelt zich ten doel verbindingen met en tussen platformorganisaties te bevorderen;
  • het verschaffen van tools en middelen aan organisaties: sommige materialen en tools van FRA zijn van bijzonder belang voor het functioneren van maatschappelijke organisaties.

Wie kan met het platform samenwerken?

Zeer uiteenlopende organisaties op het gebied van de grondrechten worden uitgenodigd om met het platform samen te werken, zoals niet-gouvernementele organisaties; vakbonden, werkgeversorganisaties en andere beroepsorganisaties; kerken, religieuze, levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties; universiteiten en andere deskundigen van internationale of Europese organisaties. Platformorganisaties zijn welkom, ongeacht of ze op lokaal, nationaal, Europees of internationaal niveau werken.

Hoe kan een organisatie zich in de platformdatabase registreren?

Maatschappelijke organisaties registreren zichzelf in de platformdatabase. Registratie in de platformdatabase is kosteloos en zonder tijdlimiet; organisaties kunnen de registratie ook te allen tijde opheffen. Organisaties die zich registreren, zeggen toe te voldoen aan de criteria in artikel 2 van de richtsnoeren van het platform. Deze criteria zijn onder meer het eerbiedigen en bevorderen van de grondrechten en het afzien van gedragingen die indruisen tegen de grondrechten van een persoon of groep personen. Het platform is geen organisatie of orgaan van FRA. Er is geen lidmaatschap.

Meer informatie vindt u op de registratiepagina.

Contact: Platformteam op frp [@] fra.europa.eu