Nationale mensenrechteninstituten, gelijkheidsorganen en ombudsinstellingen

FRA werkt nauw samen met nationale mensenrechteninstituten, gelijkheidsorganen en ombudsinstellingen door middel van jaarlijkse vergaderingen en door geselecteerde organen te betrekken bij de opzet en implementatie van FRA-projecten, evenals door middel van samenwerkingsactiviteiten met betrekking tot de bekendmaking en follow-up van bevindingen van FRA. Tussen FRA en deze organen wordt regelmatig informatie uitgewisseld.

Ketting van papieren poppetjes

Gelijkheidsorganen

Krachtens de EU-wetgeving zijn de lidstaten verplicht een of meer organen op te richten voor de bevordering van gelijke behandeling op grond van ras, etnische afstamming, gender of geslacht. FRA werkt met gelijkheidsorganen samen via hun coördinatiestructuur Equinet (Europees netwerk van gelijkheidsorganen) en door middel van directe bilaterale samenwerking. FRA houdt regelmatig vergaderingen met Equinet en met leden van Equinet op basis van thema’s. Ook wordt FRA regelmatig uitgenodigd om bij te dragen aan trainingssessies en seminars van Equinet.

Voor meer informatie over gelijkheidsorganen, zie:

Nationale mensenrechteninstituten

Nationale mensenrechteninstituten (NHRI’s) zijn onafhankelijke instellingen die bij wet en in overeenstemming met de door de Verenigde Naties onderschreven beginselen van Parijs zijn opgericht. NHRI’s zijn gemachtigd om op nationaal niveau de mensenrechten te beschermen en bevorderen in overeenstemming met internationale normen op het gebied van mensenrechten. FRA werkt met NHRI’s samen via het Europees netwerk van NHRI’s en via directe bilaterale samenwerking. Ook vinden tussen FRA en de NHRI’s jaarlijkse thematische vergaderingen plaats.

Voor meer informatie over NHRI’s, zie:

Ombudsinstellingen

Ombudsinstellingen zijn onafhankelijke en gemakkelijk toegankelijke controlemechanismen van de nationale overheidsdienst. In verschillende lidstaten zijn de ombudsinstellingen gemachtigd om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van bepaalde mensenrechtennormen, met name het recht op behoorlijk bestuur zoals neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het mandaat van de ombudsinstellingen in de EU en de aan hen toegekende bevoegdheden vertonen grote verschillen. FRA werkt op verschillende niveaus met ombudsinstellingen samen en zoekt voortdurend naar manieren om de samenwerking te intensiveren.

Contact:

NHRBteam@fra.europa.eu