eu-charter

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 2 - Het recht op leven

Artikel 2 - Het recht op leven

1. Eenieder heeft recht op leven.

2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

 • Text:

  1. Lid 1 van dit artikel is gebaseerd op artikel 2, lid 1, eerste zin, van het EVRM, die als volgt luidt:
  `1. Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet ...`.
  2. De tweede zin van deze bepaling, die over de doodstraf gaat, is vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM. Artikel 1 daarvan luidt als volgt:
  `De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.`.
  Artikel 2, lid 2, van het Handvest is opgesteld op basis van laatstgenoemde bepaling.
  3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest1 corresponderen met die van voornoemde artikelen van het EVRM en van het aanvullend Protocol. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde inhoud en reikwijdte. Derhalve moeten de `negatieve` definities die in het EVRM staan, worden geacht eveneens in het Handvest te staan:
  a) artikel 2, lid 2, van het EVRM:
  `De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld dat absoluut noodzakelijk is:
  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
  c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.`;
  b) artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
  `Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan ...`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • Lukáš Wagenknecht v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2022:226
 • Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External relations
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:953
 • Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v Moussa Abdida
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Bot
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2167
 • X., Y. and Z. v Minister voor Immigratie en Asiel
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:720

47 results found

 • Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Land:
  Netherlands

  Artikel 114 De doodstraf kan niet worden opgelegd.

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Land:
  Czechia

  Article 6 (1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth. (2) Nobody may be deprived of her life. (3) The death penalty is prohibited. (4) Deprivation of life is not inflicted in contravention of this Article if it occurs in connection with conduct which is not criminal under the law.

 • Listina základních práv a svobod
  Land:
  Czechia

  Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští. (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

 • Instrument of Government
  Land:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 4 There shall be no capital punishment.

 • Constitutión Española
  Land:
  Spain

  Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Land:
  Spain

  Article 15 Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Land:
  Slovenia

  Article 17 Human life is inviolable. There is no capital punishment in Slovenia.

 • Ustava Republike Slovenije
  Land:
  Slovenia

  17. člen Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Land:
  Slovakia

  Article 15 (1) Everyone has the right to life. Human life is worth of protection even before birth.(2) No one shall be deprived of life. (3) Capital punishment is not permitted. (4) It is not violation of rights under this article, if someone is deprived of life as a result of an action that is not deemed criminal under the law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Land:
  Slovakia

  Čl. 15(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. (2) Nikto nesmie byť pozbavený života. (3) Trest smrti sa nepripúšťa. (4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.

 • Constituția României
  Land:
  Romania

  Articolul 22(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

 • Constitution of Romania
  Land:
  Romania

   Article 22(1) The right to life, as well as the right to physical and mental integrity of person are guaranteed. (3) The death penalty is prohibited.

 • Constituição da República Portuguesa
  Land:
  Portugal

  Artigo 24.º (Direito à vida) 1. A vida humana é inviolável. 2. Em caso algum haverá pena de morte.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Land:
  Portugal

  Article 24 (Right to life) (1) Human life is inviolable. (2) In no case shall there be the death penalty.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Land:
  Poland

  Article 38 The Republic of Poland shall ensure the legal protection of the life of every human being.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Land:
  Poland

  Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

 • Constitution of Malta
  Land:
  Malta

  Article 331) No person shall intentionally be deprived of his life save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Malta of which he has been convicted.(2) Without prejudice to any liability for a contravention of any other law with respect to the use of force in such cases as are hereinafter mentioned, a person shall not be regarded as having been deprived of his life in contravention of this section if he dies as the result of the use of force to such extent as is reasonably justifiable in the circumstances of the case -- (a) for the defence of any person from violence or for the defence of property; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) for the purpose of suppressing a riot, insurrection or mutiny; or (d) in order to prevent the commission by that person of a criminal offence, or if he dies as the result of a lawful act of war.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Land:
  Luxembourg

  Article 18. La peine de mort ne peut être établie.

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Land:
  Luxembourg

  Article 18. The death penalty may not be established.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Land:
  Lithuania

  Article 19. The right to life of a human being shall be protected by law.

3 results found

 • Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management

  (19) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Articles 2 and 6 of the Treaty on European Union (TEU) and by the Charter, in particular respect for human dignity, the right to life, the prohibition of torture and of inhuman or degrading treatment or punishment, the prohibition of trafficking in human beings, the right to liberty and security, the right to the protection of personal data, the right to asylum and to protection against removal and expulsion, the principles of non-refoulement and non-discrimination, the right to an effective remedy and the rights of the child. This Regulation should be applied by Member States and the Agency in accordance with those rights and principles.

 • Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

  Article 1 Subject matter

  This Regulation lays down Union rules governing trade with third countries in goods that could be used for the purpose of capital punishment or for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and rules governing the supply of brokering services, technical assistance, training and advertising related to such goods.

  ...

 • Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

  Preamble:
  ‘(1) The Union is founded on the universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity, and respect for human rights and fundamental freedoms. It is based on the principles of democracy and the rule of law, which are common to the Member States.’
  ‘(2) Acts of terrorism constitute one of the most serious violations of the universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity, and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on which the Union is founded. They also represent one of the most serious attacks on democracy and the rule of law, principles which are common to the Member States and on which the Union is based. [...]’
  Article 25 - Protection of victims of terrorism
  ‘Member States shall ensure that measures are available to protect victims of terrorism and their family members, in accordance with Directive 2012/29/EU. When determining whether and to what extent they should benefit from protection measures in the course of criminal proceedings, particular attention shall be paid to the risk of intimidation and retaliation and to the need to protect the dignity and physical integrity of victims of terrorism, including during questioning and when testifying.’

10 results found

 • Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances

  Article 1 – Abolition of the death penalty

  The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.

 • Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty

  Article 1 – Abolition of the death penalty

  The death penalty shall be abolished. No-one shall be condemned to such penalty or executed.

 • Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

  Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989

 • International Covenant on Civil and Political Rights

  Article 6

  ... 

  2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

  ...

 • Convention on the Rights of the Child

  Article 6

  1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 2

  . States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

 • International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

  Article 10

  The States Parties to the present Covenant recognize that:

  1. The widest possible protection and assistance should be accorded to the family, which is the natural and fundamental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for the care and education of dependent children. Marriage must be entered into with the free consent of the intending spouses.

  2. Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adequate social security benefits.

  3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punishable by law.

 • International Covenant on Civil and Political Rights

  Article 6

  1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

  2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

  3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

  4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

  5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

  6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.

 • Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) Resolution 2229 (2018) on International obligations of Council of Europe member States to protect life at sea

  Resolution 2229 (2018) - International obligations of Council of Europe member States to protect life at sea

 • UN Human Rights Committee General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life

  General comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life

  (adopted by the Committee at its 124th session (8 October to 2 November 2018).

   

 • ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13

  ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13 have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.