You are here:

Artikel 2 - Het recht op leven

1. Eenieder heeft recht op leven.

2. Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.

  Text:

  1. Lid 1 van dit artikel is gebaseerd op artikel 2, lid 1, eerste zin, van het EVRM, die als volgt luidt:
  `1. Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet ...`.
  2. De tweede zin van deze bepaling, die over de doodstraf gaat, is vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van het Zesde Protocol bij het EVRM. Artikel 1 daarvan luidt als volgt:
  `De doodstraf is afgeschaft. Niemand wordt tot een dergelijke straf veroordeeld of terechtgesteld.`.
  Artikel 2, lid 2, van het Handvest is opgesteld op basis van laatstgenoemde bepaling.
  3. De bepalingen van artikel 2 van het Handvest1 corresponderen met die van voornoemde artikelen van het EVRM en van het aanvullend Protocol. Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van het Handvest hebben zij dezelfde inhoud en reikwijdte. Derhalve moeten de `negatieve` definities die in het EVRM staan, worden geacht eveneens in het Handvest te staan:
  a) artikel 2, lid 2, van het EVRM:
  `De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld dat absoluut noodzakelijk is:
  a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;
  b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;
  c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.`;
  b) artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
  `Een staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten, begaan in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging; een dergelijke straf wordt alleen ten uitvoer gelegd in de gevallen die zijn neergelegd in de wet, en in overeenstemming met de bepalingen daarvan ...`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.

57 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 6 (1) Everyone has the right to life. Human life is worthy of protection even before birth. (2) Nobody may be deprived of her life. (3) The death penalty is prohibited. (4) Deprivation of life is not inflicted in contravention of this Article if it occurs in connection with conduct which is not criminal under the law.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští. (4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.

 • ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13

  Country:
  United Kingdom

  ECHR provisions of article 2 and Protocols 6 and 13 have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998.

 • Human Rights Act 1998

  URL:
  Human Rights Act 1998
  Country:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Article 2 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998. Schdule 1, Article 2. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

 • Instrument of Government

  URL:
  Documents and Laws (the full texts of the four constitutional laws can be found at the end of the webpage)
  Country:
  Sweden

  Chapter 2 - Fundamental rights and freedoms: Article 4 There shall be no capital punishment.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  URL:
  Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 4 § Dödsstraff får icke förekomma.

 • Constitutión Española

  URL:
  Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 15 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

 • Constitution of the Kingdom of Spain

  URL:
  Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Article 15 Everyone has the right to life and to physical and moral integrity, and under no circumstances may be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Death penalty is hereby abolished, except as provided for by military criminal law in times of war.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 17 Human life is inviolable. There is no capital punishment in Slovenia.

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  17. člen Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 15 (1) Everyone has the right to life. Human life is worth of protection even before birth.(2) No one shall be deprived of life. (3) Capital punishment is not permitted. (4) It is not violation of rights under this article, if someone is deprived of life as a result of an action that is not deemed criminal under the law.

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 15(1) Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. (2) Nikto nesmie byť pozbavený života. (3) Trest smrti sa nepripúšťa. (4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné.

 • Constituția României

  URL:
  Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 22(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

 • Constitution of Romania

  URL:
  Constitution of Romania
  Country:
  Romania

   Article 22(1) The right to life, as well as the right to physical and mental integrity of person are guaranteed. (3) The death penalty is prohibited.

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 24.º (Direito à vida) 1. A vida humana é inviolável. 2. Em caso algum haverá pena de morte.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 24 (Right to life) (1) Human life is inviolable. (2) In no case shall there be the death penalty.

 • Constitution of the Republic of Poland

  URL:
  Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 38 The Republic of Poland shall ensure the legal protection of the life of every human being.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  URL:
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 38 Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

 • Constitution of Malta

  URL:
  Constitution of Malta
  Country:
  Malta

  Article 331) No person shall intentionally be deprived of his life save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Malta of which he has been convicted.(2) Without prejudice to any liability for a contravention of any other law with respect to the use of force in such cases as are hereinafter mentioned, a person shall not be regarded as having been deprived of his life in contravention of this section if he dies as the result of the use of force to such extent as is reasonably justifiable in the circumstances of the case -- (a) for the defence of any person from violence or for the defence of property; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; (c) for the purpose of suppressing a riot, insurrection or mutiny; or (d) in order to prevent the commission by that person of a criminal offence, or if he dies as the result of a lawful act of war.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg

  URL:
  Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 18. La peine de mort ne peut être établie.

3 results found

 • Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism

  URL:
  (Protocol to the CoE Convention on the Prevention of Terrorism)

  Article 1 – Purpose ‘The purpose of this Protocol is to supplement the provisions of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism [...] as regards the criminalisation of the acts described in Articles 2 to 6 of this Protocol, thereby enhancing the efforts of Parties in preventing terrorism and its negative effects on the full enjoyment of human rights, in particular the right to life, both by measures to be taken at national level and through international co-operation, with due regard to the existing applicable multilateral or bilateral treaties or agreements between the Parties.’

 • Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

  URL:
  (CoE Trafficking in Human Organs Convention)

  Preamble: ‘[...] Considering that the trafficking in human organs violates human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to public health; ’

 • UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), 17 April 2013, CRC/C/GC/15

  URL:
  (UN Committee on the Rights of the Child, General comment No. 15)

  D. Right to life, survival and development and the determinants of children’s health ‘Article 6 highlights the States parties’ obligation to ensure the survival, growth and development of the child, including the physical, mental, moral, spiritual and social dimensions of their development. The many risks and protective factors that underlie the life, survival, growth and development of the child need to be systematically identified in order to design and implement evidence-informed interventions that address a wide range of determinants during the lifecourse.’

2 results found

 • Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

  URL:
  (Directive on combating terrorism)

  Article 3 - Terrorist offences ‘(1) Member States shall take the necessary measures to ensure that the following intentional acts, as defined as offences under national law, which, given their nature or context, may seriously damage a country or an international organisation, are defined as terrorist offences where committed with one of the aims listed in paragraph 2: (a) attacks upon a person’s life which may cause death; [...]’

 • Regulation (EU) No 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management...

  URL:
  (Regulation establishing rules for the surveillance of the external sea borders)

  Preamble: ‘(19) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Articles 2 and 6 of the Treaty on European Union (TEU) and by the Charter, in particular respect for human dignity, the right to life, the prohibition of torture and of inhuman or degrading treatment or punishment, the prohibition of trafficking in human beings, the right to liberty and security, the right to the protection of personal data, the right to asylum and to protection against removal and expulsion, the principles of non-refoulement and non-discrimination, the right to an effective remedy and the rights of the child. This Regulation should be applied by Member States and the Agency in accordance with those rights and principles.’ ‘(12) This Regulation should be applied in full compliance with the principle of non-refoulement as defined in the Charter and as interpreted by the case-law of the Court and of the European Court of Human Rights. In accordance with that principle, no person should be disembarked in, forced to enter, conducted to or otherwise handed over to the authorities of a country where, inter alia, there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture, persecution or other inhuman or degrading treatment or punishment, or where his or her life or freedom would be threatened on account of his or her race, religion, nationality, sexual orientation, membership of a particular social group or political opinion, or from which there is a serious risk of an expulsion, removal or extradition to another country in contravention of the principle of non-refoulement.’ Article 4 Protection of fundamental rights and the principle of non-refoulement ‘(1) No person shall, in contravention of the principle of non-refoulement, be disembarked in, forced to enter, conducted to or otherwise handed over to the authorities of a country where, inter alia, there is a serious risk that he or she would be subjected to the death penalty, torture, persecution or other inhuman or degrading treatment or punishment, or where his or her life or freedom would be threatened on account of his or her race, religion, nationality, sexual orientation, membership of a particular social group or political opinion, or from which there is a serious risk of an expulsion, removal or extradition to another country in contravention of the principle of non-refoulement.’