eu-charter

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Artikel 50 - Recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht of gestraft

Artikel 50 - Recht om niet tweemaal in een strafrechtelijke procedure voor hetzelfde delict te worden berecht of gestraft

Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar feit aarvoor hij in de Unie reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet.

 • Text:

  Artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM luidt als volgt:

  `1. Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die staat.

  2. De bepalingen van het voorgaande lid beletten niet de heropening van de zaak overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van de betrokken staat, indien er aanwijzingen zijn van nieuwe of pas aan het licht gekomen feiten, of indien er sprake was van een fundamenteel gebrek in het vorige proces, die de uitkomst van de zaak zouden of zou kunnen beïnvloeden.

  3. Afwijking van dit artikel krachtens artikel 15 van het Verdrag is niet toegestaan.`.

  De regel `ne bis in idem` is van toepassing in het recht van de Unie (zie een groot aantal arresten, onder andere arrest van 5 mei 1966, Gutmann tegen Commissie, zaak 18/65 en 35/65, Jurispr. 1966, blz. 150, en in een recente zaak het arrest van het Gerecht van 20 april 1999, gevoegde zaken T-305/94 e.a., Limburgse Vinyl Maatschappij NV tegen Commissie, Jurispr. 1999, blz. II-931). Gepreciseerd zij dat het cumulatieverbod betrekking heeft op de cumulatie van twee sancties van dezelfde aard, met name strafrechtelijke sancties.

  Overeenkomstig artikel 50 is de regel `ne bis in idem` niet alleen van toepassing binnen de rechtsmacht van dezelfde staat maar ook in de onderlinge verhoudingen van de rechtsmacht van verschillende lidstaten. Dit stemt overeen met het acquis van het recht van de Unie: zie de artikelen 54 tot en met 58 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst en het arrest van het Hof van Justitie van 11 februari 2003, zaak C-187/01, Gözütok Jurispr. 2003, blz. I-1345), artikel 7 van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap, en artikel 10 van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie. De beperkte uitzonderingen waarmee het de lidstaten krachtens die overeenkomsten is toegestaan om af te wijken van de regel `ne bis in idem` vallen onder de horizontale beperkingsbepaling van artikel 52, lid 1. Wat de in artikel 4 van het Zevende Protocol bedoelde situaties betreft, namelijk de toepassing van het beginsel binnen de rechtsmacht van dezelfde lidstaat, heeft het gewaarborgde recht dezelfde inhoud en reikwijdte als het overeenkomstige recht van het EVRM.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • Criminal proceedings against Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2024:70
 • Criminal proceedings against Österreichischer Delegierter Europäischer Staatsanwalt
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:1018
 • Ministerio Fiscal v Juan
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:684
 • Volkswagen Group Italia S.p.A. and Volkswagen Aktiengesellschaft v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:663
 • Order of Flemish Bars and Alain Claes and the de facto association “Belgian Association of Tax Lawyers” and others v. The Government of the Brussels-Capital Region and the Flemish Government
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.111
 • EBP vs. Prosecutor General
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • B.D. v. Vilnius Regional Prosecutor‘s Office
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Criminal proceedings against MR
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:236
 • Dual Prod SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2023:234
 • X. (anonymized) vs Minister of Finance
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of the State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

20 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Land:
  Czechia

  Article 40 (5) No one may be criminally prosecuted for an act for which she has already been finally
  convicted or acquitted. This rule shall not preclude the application, in conformity with law, of extraordinary procedures of legal redress.

 • Listina základních práv a svobod
  Land:
  Czechia

  Článek 40 (5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato
  zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Land:
  Slovenia

  Article 31 No one may be sentenced or punished twice for the same criminal offence for which criminal proceedings were dismissed finally, or for which the charge was finally rejected, or for which the person was acquitted or convicted by a final judgement. 

 • Ustava Republike Slovenije
  Land:
  Slovenia

  31. člen Nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Land:
  Slovakia

  Article 50 (...) (5) No one may be criminally prosecuted for an act for which he has already been sentenced, or of which he has already been acquitted. This principle does not rule out the application of extraordinary remedies in compliance with the law. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky
  Land:
  Slovakia

  Čl. 50 (...) (5) Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.(...)

 • Constituição da República Portuguesa
  Land:
  Portugal

  Artigo 29.º (Aplicação da lei criminal) 5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Land:
  Portugal

  Article 29 (Application of criminal law) (5) No one may be tried more than once for commission of the same crime.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Land:
  Lithuania

  Article 31. […] No one may be punished twice for the same offence.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Land:
  Lithuania

  31 straipsnis. [...] Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

 • Magyarország Alaptörvénye
  Land:
  Hungary

  XXVIII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték.

 • The Fundamental Law of Hungary
  Land:
  Hungary

  Article XXVIII (Freedom and Responsibility) […] (6) With the exception of extraordinary cases of legal remedy laid down in an Act, no one
  shall be prosecuted or convicted for a criminal offence for which he or she has already been
  finally acquitted or convicted in Hungary or, within the scope specified in an international treaty and a legal act of the European Union, in another State, as provided for by an Act.

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Land:
  Germany

  Artikel 103 (3) No person may be punished for the same act more than once under the general criminal laws.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Land:
  Germany

  Artikel 103 (3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  URL:
  Land:
  Cyprus

  12(2). A person who has been acquitted or convicted of an offence shall not be tried again for the same offence. No person shall be punished twice for the same act or omission except where death ensues from such act or omission.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  URL:
  Land:
  Cyprus

  12(2). Ο απαλλαγείς ή καταδικασθείς δεν δικάζεται εκ δευτέρου διά το αυτό αδίκημα. Ουδείς τιμωρείται εκ δευτέρου διά την αυτήν πράξιν ή παράλειψιν, εκτός εάν συνεπεία ταύτης προεκλήθη θάνατος.]

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Land:
  Croatia

  Article 31
  (2)No one may be re-tried nor penalized in criminal prosecution for an act for which such individual has already been acquitted or sentenced by a binding court judgment in accordance with law.
  (3)The cases and reasons for the renewal of court proceedings under paragraph (2) of this Article may be stipulated solely by law, in accordance with the Constitution and international treaties.

 • Ustav Republike Hrvatske
  Land:
  Croatia

  Članak 31.
  (2)Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom.

  (3)Samo se zakonom, u skladu s Ustavom i međunarodnim ugovorom, mogu propisati slučajevi i razlozi za obnovu postupka iz stavka 2. ovoga članka.

 • 7. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Land:
  Austria

  Artikel 4 (1) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder bestraft werden.

 • 7th Additional Protocolo the The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Land:
  Austria

  Article 4 (1) No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

3 results found

 • Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law

  Preamble:
  (21) Given the possibility of multiple jurisdictions for cross-border criminal offences falling under the scope of this Directive, the Member States should ensure that the principle of ne bis in idem is respected in full in the application of national law transposing this Directive
  ...
  (28) The intended dissuasive effect of the application of criminal law sanctions requires particular caution with regard to fundamental rights. This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and in particular the right to liberty and security, the protection of personal data, the freedom to choose an occupation and right to engage in work, the freedom to conduct a business, the right to property, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence, the principles of the legality and proportionality of criminal offences and sanctions, as well as the principle of ne bis in idem. This Directive seeks to ensure full respect for those rights and principles and must be implemented accordingly.

 • Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters

  Preamble:
  (17) The principle of ne bis in idem is a fundamental principle of law in the Union, as recognised by the Charter and developed by the case-law of the Court of Justice of the European Union. Therefore the executing authority should be entitled to refuse the execution of an EIO if its execution would be contrary to that principle. Given the preliminary nature of the proceedings underlying an EIO, its execution should not be subject to refusal where it is aimed to establish whether a possible conflict with the ne bis in idem principle exists, or where the issuing authority has provided assurances that the evidence transferred as a result of the execution of the EIO would not be used to prosecute or impose a sanction on a person whose case has been finally disposed of in another Member State for the same facts.
  ...
  Article 11. Grounds for non-recognition or non-execution:
  1. Without prejudice to Article 1(4), recognition or execution of an EIO may be refused in the executing State where: ...
  (d) the execution of the EIO would be contrary to the principle of ne bis in idem

 • Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive)

  Preamble:
  (23) The scope of this Directive is determined in such a way as to complement, and ensure the effective implementation of, Regulation (EU) No 596/2014. Whereas offences should be punishable under this Directive when committed intentionally and at least in serious cases, sanctions for breaches of Regulation (EU) No 596/2014 do not require that intent is proven or that they are qualified as serious. In the application of national law transposing this Directive, Member States should ensure that the imposition of criminal sanctions for offences in accordance with this Directive and of administrative sanctions in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 does not lead to a breach of the principle of ne bis in idem.

0 results found