eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Artikel 7 - De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Artikel 7 - De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven

Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.

 • Text:

  De in artikel 7 gewaarborgde rechten corresponderen met de rechten die in artikel 8 van het EVRM zijn gewaarborgd. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen is het woord `correspondentie` vervangen door `communicatie`.
  Conform artikel 52, lid 3, heeft dit recht dezelfde inhoud en reikwijdte als het recht in de daarmee corresponderende bepaling van het EVRM. Dit heeft tot gevolg dat de beperkingen die er rechtmatig aan kunnen worden gesteld, dezelfde zijn als die welke in het kader van voornoemd artikel 8 zijn toegestaan:
  `1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.`.

  Source:
  Publicatieblad van de Europese Unie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Deze toelichtingen werden oorspronkelijk opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Conventie die het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft opgesteld. Zij zijn bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie, in het licht van de wijzigingen die door laatstgenoemde Conventie in het Handvest zijn aangebracht (met name in artikel 51 en 52) en van verdere ontwikkelingen in het recht van de Unie. Hoewel zij op zich geen juridische waarde hebben, vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de interpretatie, bedoeld om de bepalingen van het Handvest te verduidelijken.
 • Privacy International v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:790
 • État luxembourgeois v B and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:795
 • Mr. … and Mrs …. v. Direct Tax Department (anonymised judgment)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of the Grand Duchy of Luxembourg
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • La Quadrature du Net and Others v Premier ministre and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:791
 • Order of Francophone and Germanophone Bars, Order of Flemish Bars and the Institute of Accountants and Tax Consultants and others
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • The Prosecution Service v. T
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:559
 • Nexans France and Nexans v European Commission
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:571
 • Plaintiff: Ž.B. Respondent/interested party: Civil Registry Division of Vilnius City Municipal Administration Authority issuing the opinion in the case: The State Commission of the Lithuanian Language
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Vilnius city district court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
 • Ž.B. v. Civil Registry Division of Vilnius City Municipal Administration
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):

56 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 7 (1) The inviolability of the person and of her privacy is guaranteed. They may be limited only in cases provided for by law. Article 10 (1) Everyone has the right to demand that her human dignity, personal honour, and good reputation be respected, and that her name be protected. (2) Everyone has the right to be protected from any unauthorized intrusion into her private and family life. (3) Everyone has the right to be protected from the unauthorized gathering, public revelation, or other misuse of her personal data. Article 12 (1) A person’s dwelling is inviolable. It may not be entered without the permission of the person living there. (2) A dwelling may be searched only for the purposes of a criminal proceeding on the basis of a search warrant issued by a judge in writing and giving the reasons therefore. The manner in which a dwelling may be searched shall be specified by law. (3) Other encroachments upon the inviolability of a dwelling may be permitted by law only if such is necessary in a democratic society for the protection of the life or health of individuals, for the protection of the rights and freedoms of others, or in order to avert a serious threat to public security and order. If a dwelling is also used for a business enterprise of for carrying on other economic activities, the law may also permit such encroachments if they are necessary to fulfill the duties of public administration. Article 13 No one may violate the confidentiality of letters or the confidentiality of other papers or records, whether privately kept or sent by post or by some other means, except in the cases and in the manner designated by law. The confidentiality of communications sent by telephone, telegraph, or by other similar devices is guaranteed in the same way..

 • Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem(...) Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. Článek 12 (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. (3) Jiné zásady do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy. Článek 13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

 • Human Rights Act 1998
  Country:
  United Kingdom

  See ECHR provisions of Arrticle 8 which have been incorporated into UK law by the Human Rights Act 1998. Schedule 1 Aarticle 8 Right to respect for private and family life
  1Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
  2There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

 • Instrument of Government
  Country:
  Sweden

  Chapter 1 - Basic Principles of the Form of Government: Article 2 (...) The public institutions shall promote the ideals of democracy as guidelines in all sectors of society and protect the private and family lives of the individual. (...) Chapter 2 - Fundamental Rights and Freedoms; Article 6 Everyone shall be protected in their relations with the public institutions against any physical violation also in cases other than cases under Articles 4 and 5. Everyone shall likewise be protected against body searches, house searches and other such invasions of privacy, against examination of mail or other confidential correspondence, and against eavesdropping and the recording of telephone conversations or other confidential communications. In addition to what is laid down in paragraph one, everyone shall be protected in their relations with the public institutions against significant invasions of their personal privacy, if these occur without their consent and involve the surveillance or systematic monitoring of the individual’s personal circumstances.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Country:
  Sweden

  1 kapitlet - Statskickets grunder: 2 § (...)Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.

 • Constitutión Española
  Country:
  Spain

  Artículo 18 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Country:
  Spain

  Article 181.The right to honour, to personal and family privacy and to the own image is guaranteed. 2. The home is inviolable. No entry or search may be made without the consent of the householder or a legal warrant, except in cases of flagrante delicto. 3.Secrecy of communications is guaranteed, particularly regarding postal, telegraphic and telephonic communications, except in the event of a court order. 4. The law shall restrict the use of data processing in order to guarantee the honour and personal and family privacy of citizens and the full exercise of their rights.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 35The inviolability of the physical and mental integrity of every person, his privacy and personality rights shall be guaranteed.Article 36 Dwellings are inviolable. No one may, without a court order, enter the dwelling or other premises of another person, nor may he search the same, against the will of the resident. Any person whose dwelling or other premises are searched has the right to be present or to have a representative present. Such a search may only be conducted in the presence of two witnesses. Subject to conditions provided by law, an official may enter the dwelling or other premises of another person without a court order, and may in exceptional circumstances conduct a search in the absence of witnesses, where this is absolutely necessary for the direct apprehension of a person who has committed a criminal offence or to protect people or property.Article 37The privacy of correspondence and other means of communication shall be guaranteed. Only a law may prescribe that on the basis of a court order the protection of the privacy of correspondence and other means of communication and the inviolability of personal privacy be suspended for a set time where such is necessary for the institution or course of criminal proceedings or for reasons of national security. Article 38 The protection of personal data shall be guaranteed. The use of personal data contrary to the purpose for which it was collected is prohibited. The collection, processing, designated use, supervision, and protection of the confidentiality of personal data shall be provided by law. Everyone has the right of access to the collected personal data that relates to him and the right to judicial protection in the event of any abuse of such data.

 • Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  35. člen Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

  36. člen Stanovanje je nedotakljivo. Nihče ne sme brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne sme preiskovati. Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali njegov zastopnik. Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič. Pod pogoji, ki jih določa zakon, sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje.

  37. člen Zagotovljena je tajnost pisem in drugih občil. Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za uvedbo, ali potek kazenskega postopka ali za varnost države.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 16 (1) The right of every individual to integrity and privacy shall be guaranteed. This right may be restricted only in cases specifically provided by a law. (...) Article 19 (1) Everyone has the right to the preservation of human dignity, personal honour, reputation and the protection of good name. (2) Everyone has the right to protection against unauthorized interference in private and family life. Article 21 (1) A person's home is inviolable. It may not be entered without the resident's consent. (2) A house search is admissible only in connection with criminal proceedings and only on the basis of written order of the judge. The method of carrying out a house search shall be laid down by law. (3) Other infringements upon the inviolability of one's home may be permitted by law only if it is necessary in a democratic society in order to protect people’s lives, health, or property, to protect the rights and freedoms of others, or to prevent a serious threat to public order. If the home is used also for business, or to perform other economic activity, such infringements may be permitted by law also when this is necessary to the discharge of the tasks of public administration. Article 22(1) The privacy of letters, and secrecy of mailed messages and other written documents and the protection of personal data is guaranteed. (2) No one may violate the privacy of letters and the secrecy of other written documents and records, whether they are kept in privacy, or sent by mail or in any other way, with exception of cases which shall be laid down by law. Equally guaranteed is the secrecy of messages conveyed by telephone, telegraph, or other similar means.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 16(1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.(...) Čl. 19(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.Čl. 21(1) Obydlie je nedotknuteľné. Nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu toho, kto v ňom býva. (2) Domová prehliadka je prípustná len v súvislosti s trestným konaním, a to na písomný a odôvodnený príkaz sudcu. Spôsob vykonania domovej prehliadky ustanoví zákon. (3) Iné zásahy do nedotknuteľnosti obydlia možno zákonom dovoliť iba vtedy, keď je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku osôb, na ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie závažného ohrozenia verejného poriadku. Ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti, takéto zásahy môžu byť zákonom dovolené aj vtedy, keď je to nevyhnutné na plnenie úloh verejnej správy.Čl. 22(1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú. (2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

 • Constituția României
  Country:
  Romania

  Articolul 26(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata. (...) Articolul 27 (1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramâne în domiciliul ori în resedinta unei persoane fara învoirea acesteia. (2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii: a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarâri judecatoresti; b) înlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane; c) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice; d) prevenirea raspândirii unei epidemii. (3) Perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza în conditiile si în formele prevazute de lege. (4) Perchezitiile în timpul noptii sunt interzise, în afara de cazul infractiunilor flagrante.Articolul 28 Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.Articolul 30...(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

 • Constitution of Romania
  Country:
  Romania

  Article 26(1) The public authorities shall respect and protect the intimate, family and private life. (...) Article 27(1) The domicile and the residence are inviolable. No one shall enter or remain in the domicile or residence of a person without his consent. (2) An exemption from the provisions of paragraph (1) can operate, according to the law, for the following instances: a) carrying into execution a warrant for arrest or a court decree; b) removing a risk to someone's life, physical integrity, or a person's assets; c) defending national security or public order; d) preventing the spread of an epidemic. (3) Searches shall only be ordered by a judge and carried out under the terms and forms stipulated by the law. (4) Searches during the night shall be forbidden, except for crimes in flagrante delicto.Article 28 Secrecy of the letters, telegrams and other postal communications, of telephone conversations, and of any other legal means of communication is inviolable.Article 30...(6) Freedom of expression shall not be prejudicial to the dignity, honour, privacy of a person, and to the right to one's own image.

 • Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 26.º (Outros direitos pessoais) 1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação. 2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias. Artigo 34.º (Inviolabilidade do domicílio e da correspondência) 1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis. 2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei. 3. Ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito ou mediante autorização judicial em casos de criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e de estupefacientes, nos termos previstos na lei. 4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 26 (Other personal rights) (1) Everyone shall possess the right to a personal identity, to the development of their personality, to civil capacity, to citizenship, to a good name and reputation, to their likeness, to speak out, to protect the privacy of their personal and family life, and to legal protection against any form of discrimination. (2) The law shall lay down effective guarantees against the procurement and misuse of information concerning persons and families and its use contrary to human dignity. Article 34 (Inviolability of home and correspondence) (1) Domiciles and the secrecy of correspondence and other means of private communication shall be inviolable. (2) Entry into a citizen’s home may only be ordered by the competent judicial authority and then only in such cases and in compliance with such forms as may be laid down by law. (3) No one shall enter any person’s home at night without his consent, save in situations of flagrante delicto, or with judicial authorisation in cases of especially violent or highly organised crime, including terrorism and trafficking in persons, arms or narcotics, as laid down by law. (4) The public authorities shall be prohibited from interfering in any way with correspondence, telecommunications or other means of communication, save in such cases as the law may provide for in relation to criminal proceedings.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Country:
  Poland

  Article 47 Everyone shall have the right to legal protection of his private and family life, of his honour and good reputation and to make decisions about his personal life.Article 49The freedom and privacy of communication shall be ensured. Any limitations thereon may be imposed only in cases and in a manner specified by statute.Article 50The inviolability of the home shall be ensured. Any search of a home, premises or vehicles may be made only in cases and in a manner specified by statute.

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Country:
  Poland

  Art. 47.Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.Art. 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony

 • Constitution of Malta
  Country:
  Malta

  Article 38(1) Except with his own consent or by way of parental discipline, no person shall be subjected to the search of his person or his property or the entry by others on his premises. (2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be inconsistent with or in contravention of this section to the extent that the law in question makes provision -- (a) that is reasonably required in the interest of defence, public safety, public order, public morality or decency, public health, town and country planning, the development and utilisation of mineral resources, or the development and utilisation of any property in such a manner as to promote the public benefit; (b) that is reasonably required for the purpose of promoting the rights or freedoms of other persons; (c) that authorises a department of the Government of Malta or a local government authority, or a body corporate established by law for a public purpose, to enter on the premises of any person in order to inspect those premises or anything thereon for the purpose of any tax, rate or due or in order to carry out work connected with any property or installation which is lawfully on those premises and which belongs to that Government, that authority, or that body corporate, as the case may be; or (d) that authorises, for the purpose of enforcing a judgment or order of a court, the search of any person or property by order of a court or entry upon any premises by such order or that is necessary for the purpose of preventing or detecting criminal offence, and except so far as that provision or, as the ease may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.

 • Constitution du Grand Duche de Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Art. 11.(1) L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Article 11.(3) L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi. Article 15. Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. Art. 28. Le secret des lettres est inviolable. - La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres
  confiées à la poste. La loi réglera la garantie à donner au secret des télégrammes.

 • Constitution of the Grand Duchy of Luxembourg
  Country:
  Luxembourg

  Article 11.(1) The State guarantees the natural rights of the human person and of the family. Article 11.(3) The State guarantees the protection of private life, save the exceptions established by the law. Article 15. The domicile is inviolable. An intrusion can only be made in the cases specified by the law and in the forms that it prescribes. Article 28. The secrecy of correspondence is inviolable. The law determines those agents responsible for the violation of the secrecy of correspondence entrusted to the postal [services]. The law regulates the guarantee to be given to the secrecy of telegrams.

2 results found

 • Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 ...

  Preamble:
  ‘(15) Family members should be legally safeguarded in the event of the death of the Union citizen, divorce, annulment of marriage or termination of a registered partnership. With due regard for family life and human dignity, and in certain conditions to guard against abuse, measures should therefore be taken to ensure that in such circumstances family members already residing within the territory of the host Member State retain their right of residence exclusively on a personal basis.‘

 • Directive 2014/66/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intra-corporate transfer

  Article 1 - Subject-matter
  ‘This Directive lays down:
  (a) the conditions of entry to, and residence for more than 90 days in, the territory of the Member States, and the rights, of third-country nationals and of their family members in the framework of an intra-corporate transfer; [...]
  Article 19 - Family members
  1. Directive 2003/86/EC shall apply in the first Member State and in second Member States which allow the intra-corporate transferee to stay and work on their territory in accordance with Article 22 of this Directive, subject to the derogations laid down in this Article.
  2. By way of derogation from Article 3(1) and Article 8 of Directive 2003/86/EC, family reunification in the Member States shall not be made dependent on the requirement that the holder of the permit issued by those Member States on the basis of this Directive has reasonable prospects of obtaining the right of permanent residence and has a minimum period of residence.
  3. By way of derogation from the third subparagraph of Article 4(1) and from Article 7(2) of Directive 2003/86/EC, the integration measures referred to therein may be applied by the Member States only after the persons concerned have been granted family reunification.
  4. By way of derogation from the first subparagraph of Article 5(4) of Directive 2003/86/EC, residence permits for family members shall be granted by a Member State, if the conditions for family reunification are fulfilled, within 90 days from the date on which the complete application was submitted. The competent authority of the Member State shall process the residence permit application for the intra-corporate transferee's family members at the same time as the application for the intra-corporate transferee permit or the permit for long-term mobility, in cases where the residence permit application for the intra-corporate transferee's family members is submitted at the same time. The procedural safeguards laid down in Article 15 shall apply accordingly.
  5. By way of derogation from Article 13(2) of Directive 2003/86/EC, the duration of validity of the residence permits of family members in a Member State shall, as a general rule, end on the date of expiry of the intra-corporate transferee permit or the permit for long-term mobility issued by that Member State.
  6. By way of derogation from Article 14(2) of Directive 2003/86/EC and without prejudice to the principle of preference for Union citizens as expressed in the relevant provisions of the relevant Acts of Accession, the family members of the intra-corporate transferee who have been granted family reunification shall be entitled to have access to employment and self-employed activity in the territory of the Member State which issued the family member residence permit.‘

2 results found

 • Human Rights Council Resolution 29/22 (2015) - Protection of the family: contribution of the family to the realization of the right to an adequate standard of living for its members, particularly through its role in poverty eradication and achieving su...

  C. Right to privacy and family life
  ‘34. Article 12 of the Universal Declaration on Human Rights provides that “[n]o one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence.” A similar provision is found in Article 17(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and in other United Nations instruments. This right has been interpreted broadly, encompassing inter alia the protection against forced evictions, the demolition of homes or property, the destruction of traditional burial grounds, and the expulsion of foreigners. The right to family life also applies in relation to persons deprived of liberty, who should be allowed to communicate with their families, subject only to reasonable restrictions established by law.
  35. The right to family life is reflected in the general preference for preserving the family unit and non-separation of its members, particularly dependent members. The Convention on the Rights of the Child affirms the right of children not to be separated from their parents against their will, except where “necessary for the best interest of the child,” such as in cases of abuse or neglect (art. 9.1), following a judicial determination to this effect. Children deprived of their family environment should be provided alternative care (art. 20), and, whenever possible, to have contact with their parents (art. 9(3)). According to article 23(4) of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in no case shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the child or one or both of the parents.
  36. The Convention on the Rights of Migrant Workers and their Families requires States to ensure “the protection of the unity of the families,” including by facilitating the reunification of documented migrants with their spouses and dependent children (art. 44). The Convention on the Rights of the Child urges State Parties to deal with such requests in a “positive, humane and expeditious manner” (art. 10).‘

 • UN General Assembly Resolution 68/167 (2013) - The right to privacy in the digital age

  ‘Reaffirming the human right to privacy, according to which no one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence, and the right to the protection of the law against such interference, and recognizing that the exercise of the right to privacy is important for the realization of the right to freedom of expression and to hold opinions without interference, and is one of the foundations of a democratic society, [...]
  Emphasizing that unlawful or arbitrary surveillance and/or interception of communications, as well as unlawful or arbitrary collection of personal data, as highly intrusive acts, violate the rights to privacy and to freedom of expression and may contradict the tenets of a democratic society,
  Noting that while concerns about public security may justify the gathering and protection of certain sensitive information, States must ensure full compliance with their obligations under international human rights law,
  Deeply concerned at the negative impact that surveillance and/or interception of communications, including extraterritorial surveillance and/or interception of communications, as well as the collection of personal data, in particular when carried out on a mass scale, may have on the exercise and enjoyment of human rights, [...]‘