19
August
2022

Casestudy’s met betrekking tot het Handvest - Opleidershandboek

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is de bill of rights van de EU. Voor de EU-instellingen en lidstaten is het Handvest altijd bindend wanneer zij binnen de werkingssfeer van het Unierecht handelen. De beoordeling of een concreet geval binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt, is echter verre van eenvoudig. Daarom is het nodig beoefenaars van juridische beroepen opleidingen en opleidingsmateriaal aan te bieden over het toepassingsgebied van het Handvest, zoals omschreven in artikel 51 daarvan. In het handboek wordt gebruikgemaakt van een reeks casestudy’s, die in de toekomst verder zullen worden uitgebreid.
Overzicht

De doelgroep die behoefte heeft aan opleiding over het Handvest en het toepassingsgebied ervan, beperkt zich niet tot de rechterlijke macht en advocaten. Zo heeft de Raad van de Europese Unie het volgende geconcludeerd: “Het voorkomen van schendingen van de grondrechten vereist een adequate opleiding van alle actoren in de handhavingsketen van het Handvest, met inbegrip van NHRI’s, organen voor gelijke behandeling en maatschappelijke organisaties. […] De Raad onderstreept de belangrijke rol [die] universiteiten en opleidingsscholen voor beoefenaars van juridische beroepen spelen om betrokkenen beter bekend te maken met het Handvest, door middel van academische onderzoeks- en opleidingsactiviteiten, mede in samenwerking met de instellingen van de Unie, nationale autoriteiten en maatschappelijke organisaties.”

Voorts verzoekt de Raad “de lidstaten verdere wegen te verkennen om de bekwaamheid van de rechterlijke macht en andere beoefenaars van juridische beroepen met betrekking tot het Handvest te verbeteren, op basis van specifiek opleidingsmateriaal, waaronder tools voor e-learning” en stelt hij de lidstaten voor de verschillende gemeenschappen van beoefenaars van juridische beroepen aan te moedigen opnieuw de nadruk te leggen op de toepassing van het Handvest op nationaal niveau, mede door gebruik te maken van opleidingsmiddelen en -materialen die zijn ontwikkeld door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan dat deskundig is op het gebied van de grondrechten en de Europese Unie en de lidstaten assistentie en advies over de grondrechten verleent. De bevindingen van het FRA wijzen uit dat het potentieel van het Handvest op nationaal niveau nog niet ten volle is benut. Tegen deze achtergrond is het FRA begonnen met de ontwikkeling van opleidingsmateriaal, waaronder e-learningcursussen, dat door opleiders kan worden gebruikt bij opleidingen over het Handvest voor relevante groepen van juridische beroepsbeoefenaren. Dit opleidershandboek is bedoeld als richtsnoer voor zowel de organisatie als de uitvoering van dergelijke opleidingen. In het handboek wordt gebruikgemaakt van een reeks casestudy’s, die in de toekomst verder zullen worden uitgebreid. Opmerkingen en suggesties kunnen worden opgestuurd naar charter@fra.europa.eu. Dit handboek kan het best worden gebruikt in combinatie met andere middelen en materialen van het FRA over het Handvest, zoals de database Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eucharter) en het handboek “Toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in nationale wetgeving en beleidsvorming”.