19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022

Prípadové štúdie k charte – Príručka pre školiteľov

Charta základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) je listinou práv pre EÚ. Vždy je záväzná pre inštitúcie EÚ, ako aj pre členské štáty, keď konajú v rozsahu pôsobnosti právnych predpisov EÚ. Nie je však ani zďaleka jednoduché posúdiť, či konkrétny prípad patrí do pôsobnosti práva EÚ. Preto je potrebné poskytnúť odborníkom pracujúcim v oblasti práva odbornú prípravu a materiály na odbornú prípravu, aby porozumeli oblasti uplatňovania Charty tak, ako sa stanovuje v jej článku 51. Cieľom tejto príručky pre školiteľov je poskytnúť usmernenia o organizácii a realizácii takýchto školení na základe série prípadových štúdií, ktoré sa v budúcnosti rozšíria.
Prehľad

Cieľová skupina, ktorá potrebuje odbornú prípravu v oblasti Charty a jej pôsobnosti, presahuje rámec súdnictva a právnikov vykonávajúcich právnickú prax. Ako poukázala Rada Európskej únie: „Predchádzanie porušovaniu základných práv si vyžaduje primeranú odbornú prípravu všetkých aktérov v reťazci presadzovania charty vrátane vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva, orgánov pre otázky rovnosti a organizácií občianskej spoločnosti. […] Rada zdôrazňuje význam univerzít a vzdelávacích inštitúcií pre právnické povolania z hľadiska podpory vedomostí o charte prostredníctvom akademického výskumu a odbornej prípravy, a to aj v spolupráci s inštitúciami Únie, vnútroštátnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti.“

Rada okrem toho „vyzýva členské štáty, aby preskúmali ďalšie možnosti zlepšenia odbornosti sudcov a iných odborníkov z oblasti justície v súvislosti s chartou, a to na základe špecializovaných materiálov odbornej prípravy vrátane nástrojov elektronického vzdelávania“, p ričom n avrhuje, a by č lenské š táty nabádali rôzne komunity odborníkov v oblasti práva, aby obnovili dôraz na uplatňovanie Charty na vnútroštátnej úrovni, aj využitím odbornej prípravy a podkladov, ktoré vypracovala Agentúra EÚ pre základné práva (FRA).

Agentúra FRA je nezávislý odborný orgán EÚ pre základné práva, ktorý EÚ a jej členským štátom poskytuje pomoc a poradenstvo v oblasti základných práv. Zo zistení agentúry FRA vyplýva, že potenciál Charty na vnútroštátnej úrovni ešte nie je plne využitý. V tejto súvislosti agentúra FRA začala pripravovať materiály odbornej prípravy vrátane kurzov elektronického vzdelávania, ktoré môžu školitelia využiť pri poskytovaní odbornej prípravy v oblasti Charty príslušným skupinám odborníkov v oblasti práva. Cieľom tejto príručky pre školiteľov je poskytnúť usmernenia o organizácii a realizácii takýchto školení na základe série prípadových štúdií, ktoré sa v budúcnosti rozšíria. Poznámky a návrhy možno posielať na adresu charter@fra.europa.eu. Príručka sa najlepšie používa v kombinácii s ďalšími zdrojmi agentúry FRA k Charte a materiálmi ako je databáza Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eu-charter) a príručka „Uplatňovanie Charty základných práv Európskej únie v práve a pri tvorbe politík na vnútroštátnej úrovni“.