19
August
2022

Případové studie týkající se Listiny – Příručka pro školitele

Listina základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) je zákon EU týkající se práv. Vždy zavazuje orgány EU a členské státy, pokud jednají v oblasti působnosti práva EU. Posoudit, zda konkrétní případ spadá do oblasti působnosti práva EU, však není zdaleka tak jednoduché. Proto je nezbytné poskytnout právníkům školení a vzdělávací materiály, aby pochopili oblast použití Listiny, jak je stanovena v jejím článku 51. Cílem této příručky pro školitele je poskytnout pokyny k organizaci i provádění takových školení na základě řady případových studií, které budou v budoucnu rozšířeny.
Přehled

Cílová skupina, která potřebuje školení o Listině a její oblasti použití, přesahuje rámec soudců a praktikujících právníků. Jak podotkla Rada Evropské unie: „K tomu, aby se porušování základních práv zamezilo, je zapotřebí odpovídající odborná příprava všech aktérů podílejících se na prosazování Listiny, včetně národních institucí pro lidská práva, orgánů pro rovné zacházení a organizací občanské společnosti. [...] Rada zdůrazňuje význam univerzit a škol odborné přípravy právníků při šíření znalostí o Listině prostřednictvím akademického výzkumu a činností v oblasti odborné přípravy, a to i ve spolupráci s orgány Unie, vnitrostátními orgány a organizacemi občanské společnosti.“

Rada rovněž vyzvala „členské státy, aby prozkoumaly další způsoby, jak prohloubit znalosti soudních orgánů a dalších odborníků z praxe v oblasti justice ohledně Listiny a vycházely přitom ze speciálních vzdělávacích materiálů, včetně nástrojů e-learningu“ , a navrhla, aby členské státy podněcovaly různé komunity právníků, aby kladly obnovený důraz na uplatňování Listiny na vnitrostátní úrovni a využívaly přitom vzdělávací zdroje a materiály, které vypracovala Agentura EU pro základní práva (FRA).

Agentura FRA je nezávislým odborným subjektem EU v oblasti základních práv, který poskytuje EU a jejím členským státům pomoc a odborné znalosti v oblasti základních práv. Ze zjištění agentury FRA vyplývá, že potenciál Listiny není na vnitrostátní úrovni dosud plně využíván. Na základě těchto skutečností začala agentura FRA vypracovávat školicí materiály včetně e-learningových kurzů, které mohou školitelé využívat při poskytování školení o Listině příslušným skupinám právníků. Cílem této příručky pro školitele je poskytnout pokyny k organizaci i provádění takových školení na základě řady případových studií, které budou v budoucnu rozšířeny. Připomínky a návrhy můžete zasílat na adresu charter@fra.europa.eu. Je vhodné používat příručku v kombinaci s dalšími i zdroji agentury FRA týkajícími se Listiny a materiály, jako je např. databáze Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eucharter) a příručka “Uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v právu a tvorbě politik na vnitrostátní úrovni”.