Rámec EU pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením – podpora

Podpora lidských práv v EU a všude ve světě je jedním z hlavních cílů EU.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je nyní nedílnou součástí právního řádu EU. To znamená, že právní předpisy a postupy EU musejí být v souladu s požadavky úmluvy.

Jak členové rámce EU podporují Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

Evropský parlament:

  • podporuje práva osob se zdravotním postižením při veřejných debatách a slyšeních, na konferencích a tiskových konferencích,
  • zřídil mezivýborovou síť, které předsedá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Síť tvoří členové několika výborů. Tato síť přezkoumává a sleduje dokumenty a činnosti, zvyšuje informovanost ohledně otázek týkajících se zdravotního postižení a podporuje koordinovaný postup, pokud je možný.

Evropský veřejný ochránce práv::

  • pomáhá informovat evropské občany o jejich právech a povinnostech,
  • v rámci Evropské sítě veřejných ochránců práv spolupracuje s vnitrostátními a regionálními ochránci práv na podpoře řádné správní praxe v celé EU.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA):

  • řeší práva osob se zdravotním postižením jako zvláštní složku svých činností na zvyšování povědomí, mimo jiné prostřednictvím zveřejňování zpráv a dalších materiálů, zapojováním zúčastněných stran, komunikací a akcí,
  • začleňuje zdravotní postižení do dalších tematických oblastí a činností.

Evropské fórum zdravotně postižených::

  • podporuje práva osob se zdravotním postižením prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí, například ohledně svobody pohybu pro osoby se zdravotním postižením,
  • monitoruje soulad právních předpisů a politik EU s úmluvou,
  • poskytuje veřejným i soukromým orgánům technické poradenství ohledně uplatňování úmluvy.