Vammaisyleissopimuksen mukainen EU:n CRPD-rakenne – asian tunnetuksi tekeminen

Ihmisoikeuksien edistäminen EU:ssa ja muualla maailmassa on yksi EU:n päätavoitteista.

Vammaisyleissopimus on nyt erottamaton osa EU:n oikeusjärjestystä. Tämä tarkoittaa, että EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen on oltava yleissopimuksen vaatimusten mukaisia.

Miten EU:n CRPD-rakenteen jäsenet tekevät vammaisyleissopimusta tunnetuksi?

Euroopan parlamentti

  • edistää vammaisten oikeuksia järjestämällä julkisia keskusteluja ja kuulemisia, konferensseja sekä lehdistökonferensseja,
  • on perustanut työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan johtaman ja eri valiokuntien jäsenistä koostuvan valiokuntien välisen verkoston, jonka tehtävänä on tarkastella ja seuloa asiakirjoja ja toimintaa, lisätä tietämystä vammaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja edistää mahdollisuuksien mukaan koordinoitua lähestymistapaa.

Euroopan oikeusasiamies

  • auttaa tiedottamaan unionin kansalaisille heidän oikeuksistaan ja velvoitteistaan,
  • tekee yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa Euroopan oikeusasiamiesten verkostossa edistääkseen hyviä hallintokäytäntöjä kaikkialla EU:ssa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

  • käsittelee vammaisten oikeuksia tiedotustoimintansa erityisenä osa-alueena muun muassa tuottamalla julkaisuja ja muuta aineistoa, sekä sidosryhmätyön, viestinnän ja tapahtumien avulla,
  • sisällyttää vammaisuusnäkökohdan muihin aihekohtaisiin alueisiin ja toimiin.

Euroopan vammaisfoorumi

  • edistää vammaisten oikeuksia muun muassa vammaisten vapaata liikkumista koskevilla tiedotuskampanjoilla,
  • seuraa vammaisyleissopimuksen noudattamista unionin lainsäädännössä ja toimintalinjoissa,
  • antaa viranomaisille ja yksityisille tahoille vammaisyleissopimuksen soveltamista koskevia teknisiä neuvoja.