Asiakirjojen julkisuus

Viraston työhön liittyviin tietoihin ja asiakirjoihin voi tutustua täällä:

asiakirjahakemisto

Jokaisella unionin kansalaisella sekä jokaisella luonnollisella henkilöllä, joka asuu EU:ssa, sekä jokaisella oikeushenkilöllä, jolla on sääntömääräinen kotipaikka EU:ssa, on oikeus tutustua viraston asiakirjoihin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetussa asetuksessa (EY) N:o 1049/2001  (jäljempänä ’“asetus’”) määriteltyjen periaatteiden, edellytysten ja rajoitusten mukaisesti ja sanotun rajoittamatta Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston 14 päivänä joulukuuta 2012 tekemässä päätöksessä esitettyjä toimenpiteitä.

Asiakirjoihin, joita perusoikeusvirastolla on hallussaan tehtäviensä suorittamista varten, tutustumisesta voi tehdä hakemuksen täyttämällä jäljempänä olevan lomakkeen (verkossa tai PDF-tiedostona). Hakemus on kirjoitettava jollakin EU:n virallisista kielistä, ja sen voi lähettää virastoon postitse, faksilla tai sähköisesti. Hakemus on laadittava riittävän täsmällisesti, ja siinä on erityisesti oltava riittävät tiedot, jotta virasto voi tunnistaa pyydetyn asiakirjan tai pyydetyt asiakirjat. Hakemuksessa voi myös ilmoittaa sen, millä kielellä asiakirja halutaan, sekä vaihtoehtoisen kielen, jos ensisijainen vaihtoehto ei ole saatavilla. Asiakirjat voidaan toimittaa ainoastaan nykyisillä kielillä ja nykyisissä muodoissa. Viraston ei tarvitse laatia uutta asiakirjaa, kääntää asiakirjaa tai kerätä tietoja hakemukseen vastaamiseksi.

Kun virasto saa hakemuksen, hakijalle lähetetään vastaanottoilmoitus, jossa on pyynnölle annettu yksilöllinen kirjaamisnumero. Virasto käsittelee hakemuksen enintään 15 työpäivän kuluessa, ellei käsittelyaikaa jatketa asetuksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Virasto voi kieltäytyä antamasta asiakirjaa tutustuttavaksi muun muassa silloin, jos sen luovuttaminen vahingoittaisi yleisen edun suojaa, henkilön yksityisyyttä ja koskemattomuutta, taloudellisia etuja, tuomioistuinkäsittelyjä ja oikeudellista neuvontaa tai sen luovuttaminen vahingoittaisi vakavasti viraston päätöksentekomenettelyä.

Jos hakemus evätään tai vastausta ei anneta säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä virastolle uudistetun hakemuksen 15 työpäivän kuluessa käyttämällä samaa muotoa ja ilmoittamalla, että se on uudistettu hakemus, sekä antamalla kirjaamisnumeron, joka annettiin alkuperäisen hakemuksen vastaanottoilmoituksessa.

Tietosuoja

Hakemuslomakkeessa annettujen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 vahvistettuja tietosuojaa koskevia toimintaperiaatteita.

Lisätietoja on tietosuojasivulla. Asiasta on tietoa myös tietosuojaselosteessa asiakirjapyyntöjä tekeville rekisteröidyille.

Lomakkeet

Verkkolomake

PDF-lomake, joka tulostetaan ja lähetetään faksilla, postitse tai sähköpostitse.

Yhteystiedot

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85