Dostęp do dokumentów

Informacje i dokumenty związane z pracą Agencji są dostępne tutaj:

Rejestr dokumentów

Każdy obywatel UE i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w UE ma prawo dostępu do dokumentów będących w posiadaniu Agencji, z zastrzeżeniem warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001  w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (dalej zwane “Rozporządzeniem”) i bez uszczerbku dla środków określonych w decyzji przyjętej w dniu 14 grudnia 2012 r. przez zarząd Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W celu złożenia wniosku o dostęp do dokumentu będącego w posiadaniu Agencji w związku z wypełnianiem jej funkcji należy wypełnić formularz dostępny poniżej (online lub w postaci pliku PDF). Wniosek należy sporządzić w jednym z unijnych języków urzędowych i można go przesłać do Agencji pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Wniosek należy sporządzić w wystarczająco precyzyjny sposób i musi on zawierać w szczególności elementy wystarczające do tego, by Agencja mogła zidentyfikować żądany dokument lub dokumenty. Można również podać język, w którym chcą Państwo otrzymać dokument, oraz inny język, jeżeli pierwszy wybór nie będzie dostępny. Należy pamiętać, że dokumenty mogą być dostarczane wyłącznie w istniejących językach i formatach. Agencja nie ma obowiązku tworzenia nowego dokumentu, tłumaczenia dokumentu lub gromadzenia informacji na potrzeby odpowiedzi na wniosek.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku przez Agencję zostanie wysłane potwierdzenie odbioru wraz z niepowtarzalnym numerem rejestracyjnym przypisanym Państwa wnioskowi. Agencja zajmie się Państwa wnioskiem w ciągu maksymalnie piętnastu dni roboczych, chyba że okres ten zostanie przedłużony zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu.

Agencja może odmówić dostępu do dokumentu m.in. wówczas, gdy jego ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego, prywatności i integralności osoby fizycznej, interesów handlowych, postępowania sądowego lub porady prawnej lub jeżeli jego ujawnienie poważnie naruszyłoby proces decyzyjny Agencji.

Jeżeli wniosek zostaje odrzucony lub nie otrzymają Państwo odpowiedzi w wyznaczonym terminie, można złożyć ponowny wniosek w Agencji w terminie piętnastu dni roboczych za pośrednictwem tego samego formularza, zaznaczając, że jest to ponowny wniosek i podając numer rejestracyjny, który został Państwu przesłany wraz z potwierdzeniem odbioru pierwotnego wniosku.

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza wniosku podlega polityce ochrony ustanowionej w rozporządzeniu (UE) 2018/1725 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Zob. stronę dotyczącą ochrony danych, aby uzyskać szczegółowe informacje. Zob. również powiązane Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące osób, których dane dotyczą i które zwracają się o udzielenie dostępu do dokumentów.

Formularze

Formularz online

Formularze PDF do wydrukowania i wysłania faksem, pocztą lub e-mailem

Dane kontaktowe

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85