Prístup k dokumentom

Informácie a dokumenty súvisiace s činnosťou agentúry je možné si prečítať tu:

Register dokumentov

Každý občan Európskej únie a každá fyzická či právnická osoba s pobytom či sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom agentúry v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1049/2001  o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (ďalej len “„nariadenie“”) a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia stanovené v rozhodnutí, ktoré 14. decembra 2012 prijala správna rada Agentúry Európskej únie pre základné práva.

Ak chcete podať žiadosť o prístup k dokumentu , ktorý ma v držbe agentúra pri výkone svojich funkcií, vyplňte ďalej uvedený formulár (online alebo vo formáte PDF). Žiadosť musí byť napísaná v jednom z úradných jazykov EÚ' a možno ju odoslať agentúre poštou, faxom alebo elektronicky. Žiadosť je potrebné podať dostatočne presným spôsobom a musí obsahovať najmä dostatočné prvky, ktoré agentúre umožnia identifikovať požadovaný dokument alebo dokumenty. Môžete uviesť aj jazyk, v ktorom chcete dokument dostať a alternatívny jazyk, ak je vaša prvá voľba nedostupná. Upozorňujeme, že dokumenty možno poskytnúť len v existujúcich jazykoch a formátoch. Agentúra v rámci odpovede na vašu žiadosť nie je povinná vytvoriť nový dokument, preložiť dokument ani zhromažďovať informácie.

Len čo agentúra dostane vašu žiadosť, pošle vám potvrdenie spolu s jedinečným registračným číslom prideleným vašej žiadosti. Agentúra vašu žiadosť vybaví najneskôr do pätnástich pracovných dní, pokiaľ sa toto obdobie nepredĺži za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

Agentúra môže odmietnuť prístup k dokumentu okrem iného vtedy, ak by jeho zverejnenie porušilo ochranu verejného záujmu, súkromia a integrity jednotlivca, obchodných záujmov, súdneho konania a právneho poradenstva, alebo ak by jeho zverejnenie vážne narušilo rozhodovací proces agentúry.

Ak sa vaša žiadosť zamietne alebo ak nedostanete odpoveď v stanovenej lehote, môžete podať opakovanú žiadosť agentúre do pätnástich pracovných dní prostredníctvom rovnakého formulára, pričom uvediete, že ide o opakovanú žiadosť a uvediete registračné číslo, ktoré vám bolo zaslané spolu s potvrdením o vašej pôvodnej žiadosti.

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti podlieha politickým opatreniam v oblasti ochrany stanoveným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke venovanej osobným údajom.  Môžete si tiež prečítať súvisiace oznámenie o ochrane súkromia pre dotknuté osoby požadujúce prístup k dokumentom.

Formuláre

Formulár on-line

Formulár vo formáte PDF na tlač a zaslanie faxom, poštou alebo e-mailom

Kontaktné údaje

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85