OSN, OBSE a iné medzinárodné organizácie

Agentúra spolupracuje s Organizáciou Spojených národov (OSN), Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Radou Európy a inými medzinárodnými organizáciami. Táto spolupráca je obsiahnutá v nariadení o založení agentúry FRA a zahŕňa odborné konzultácie, konferencie a semináre, ako aj výmenu údajov a informácií. Spolupráca prispieva k vzniku synergických účinkov a optimalizovaniu zdrojov, čím sa predchádza duplicite práce. Pomáha tiež zabezpečiť vzájomné dopĺňanie práce rôznych organizácií tak, aby odporúčania a poradenstvo boli lepšie zosúladené.

Na tejto stránke nájdete informácie o spolupráci agentúry FRA:

Organizácia Spojených národov

Agentúra spolupracuje s mnohými orgánmi OSN. Zhromažďuje napríklad cielené zistenia členských štátov EÚ a predkladá ich zmluvným orgánom OSN pre ľudské práva a na konkrétne postupy. Poskytuje tiež informácie pre proces všeobecného pravidelného preskúmania OSN.

Agentúra FRA pravidelne organizuje stretnutia s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), Vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR), Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ako aj Rozvojovým programom OSN (UNDP), Detským fondom OSN (UNICEF), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).

Zameranie činnosti FRA na ciele udržateľného rozvoja

V cieľoch udržateľného rozvoja sú stanovené globálne ciele rozvoja na obdobie 2015 – 2030. Nahrádzajú miléniové rozvojové ciele, ktoré sa vzťahovali na roky 2000 až 2015. Pre veľkú časť svetovej rozvojovej a viacstrannej spolupráce predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja rámec, ktorý koordinuje OSN. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad cieľov udržateľného rozvoja a ich prepojenie s najdôležitejšími článkami Charty základných práv EÚ. Uvádzajú sa v nej aj príklady súvisiacich projektov FRA.

Nástroje prepájajúce ciele udržateľného rozvoja s nástrojmi v oblasti ľudských práv:

Štáty a občianska spoločnosť, ale aj subjekty, napríklad podniky, prispievajú k plneniu cieľov udržateľného rozvoja. Začiatkom obdobia rokov 2015 – 2030 sa úsilie zameriava na doplnenie 230 ukazovateľov údajmi usporiadanými v rámci 169 cieľov a 17 cieľov udržateľného rozvoja. FRA k tomu prispieva spoluprácou s Eurostatom pri vypĺňaní ukazovateľov na úrovni EÚ a príspevkami k metodickým konzultáciám na úrovni OSN.

OSN si pripomína 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv 10. decembra 2018 celoročnou kampaňou na obranu ľudských práv Stand up for human rights.

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

FRA úzko spolupracuje s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), najmä s jej Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Táto spolupráca zahŕňa spoločné činnosti v členských štátoch EÚ.

Príklady tejto spolupráce:

Boj proti trestným činom z nenávisti

FRA a ODIHR spolupracujú s cieľom pomôcť štátom zaznamenávať a zhromažďovať údaje o trestných činoch z nenávisti. Spoločne organizujú semináre na vnútroštátnej úrovni, ktoré poskytujú technickú pomoc vnútroštátnym orgánom presadzovania práva a orgánom činným v trestnom konaní. Táto iniciatíva nasledovala po vydaní praktickej príručky úradu ODIHR o zhromažďovaní a monitorovaní údajov o trestných činoch z nenávisti v roku 2014. ODIHR participuje aj v podskupine pre metodiky zaznamenávania údajov o trestných činoch z nenávisti, ktorú koordinuje agentúra.

Odhalenie rozsahu násilia páchaného na ženách

Prieskum o násilí páchanom na ženách, ktorý uskutočnila FRA je zdrojom spoľahlivých a porovnateľných údajov o rozsahu, charaktere a dôsledkoch násilia páchanom na ženách v členských štátoch EÚ. Sekcia pre rodovú rovnosť sekretariátu OBSE začala na základe prieskumu agentúry podobný prieskum o dobrých životných podmienkach a bezpečnosti žien. Zahŕňa viaceré krajiny mimo EÚ v juhovýchodnej Európe, východnej Európe a Zakaukazsku. Agentúra FRA poskytovala technické poradenstvo počas celého prieskumu OBSE – prvé výsledky sa očakávajú v roku 2019.

Podpora politickej účasti osôb so zdravotným postihnutím

Agentúra FRA je súčasťou skupiny odborníkov úradu ODIHR pre účasť osôb so zdravotným postihnutím na politickom a verejnom živote. Táto skupina poskytuje úradu ODIHR poradenstvo v otázkach súvisiacich so zdravotným postihnutím a relevantným vývojom v rôznych účastníckych štátoch OBSE. Skupina sa prvýkrát stretla v Skopje 22. júna 2017.

Agentúra FRA úzko spolupracuje aj s Vysokým komisárom OBSE pre otázky národnostných menšín (VKNM).

Iné medzinárodné organizácie

Agentúra okrem toho spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD) a iné subjekty medzinárodného charakteru, konkrétne fond Granty EHP a Nórska.

Granty EHP a Nórska Agentúra spolupracuje s fondom Granty EHP a Nórska ako strategický partner pri ochrane, podpore a plnení základných práv. Cieľom spolupráce je podporiť navrhovanie a vykonávanie programov a projektov financovaných z grantov EHP a Nórska vo vybraných členských štátoch EÚ. Zámerom spolupráce je tiež zvýšiť informovanosť o základných právach, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporovať súvisiace iniciatívy občianskej spoločnosti.

Agentúra je jednou z troch medzinárodných partnerských organizácií (IPO), ktoré podporujú fond Granty EHP a Nórska na strategickej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby programy a projekty spĺňali európske a medzinárodné normy.

FRA spolupracuje s týmto fondom tromi rôznymi spôsobmi:

  1. Agentúra ako medzinárodná partnerská organizácia poskytuje poradenstvo o viacerých grantových programoch a zúčastňuje sa na nich, konkrétne v Česku na programe zameranom na „ľudské práva, začleňovanie Rómov a domáce a rodovo motivované násilie“ a v Grécku na programe zameranom na „začleňovanie Rómov a posilňovanie postavenia Rómov“.
  2. Ako partner medzinárodného projektu na projektovej úrovni sa zúčastňuje aj v Bulharsku, Česku a Grécku.
  3. Spolupráca a strategická komunikácia o podujatiach EÚ týkajúcich sa základných práv, ako je napríklad spoločná konferencia s predsedníctvom Rady EÚ a fondom Granty EHP a Nórska vždy, keď predsedníctvo EÚ vykonáva jeden z prijímajúcich štátov grantov. Granty sú tiež strategickým partnerom fóra agentúry pre základné práva, pričom poskytujú finančnú podporu na účasť delegátov a účasť v poradnej rade fóra.

Granty EHP a Nórska sú príspevkom Islandu, Lichtenštajnska a Nórska na zníženie sociálnych a ekonomických rozdielov v Európe a posilnenie bilaterálnych vzťahov s 15 prijímajúcimi štátmi.

Viac informácií o grantoch EHP a Nórska sa uvádza v tomto videu:

Dátový portál fondu Granty EHP a Nórska.