JT, ESBO ir kitos tarptautinės organizacijos

Agentūra bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis (JT), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), Europos Taryba ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Šis bendradarbiavimas yra FRA Steigimo reglamento dalis ir apima ekspertų konsultacijas, konferencijas ir seminarus, taip pat dalijimąsi duomenimis ir informacija. Bendradarbiavimas sukuria sinergiją ir optimizuoja išteklius, kad būtų išvengta darbo dubliavimo. Jis taip pat padeda užtikrinti, kad skirtingų organizacijų veikla papildytų viena kitą siekiant, kad rekomendacijos ir konsultacijos būtų labiau suderintos.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie FRA bendradarbiavimą su:

Jungtinės Tautos

Agentūra bendradarbiauja su daugeliu JT įstaigų. Pavyzdžiui, ji renka tikslines ES valstybių narių išvadas ir pateikia jas JT žmogaus teisių sutarties organams ir specialioms procedūroms. Ji taip pat teikia duomenis JT visuotiniam periodiniam vertinimo procesui.

FRA reguliariai rengia posėdžius su JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru (OHCHR), JT vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR), JT narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru (UNODC), taip pat su Jungtinių Tautų vystymosi programa (UNDP), JT vaikų fondu (UNICEF), Tarptautine migracijos organizacija (TMO) ir Tarptautine darbo organizacija (TDO).

FRA veiklos sutelkimas į Darnaus vystymosi tikslus

Darnaus vystymosi tikslais (toliau – DVT) nustatomi pasauliniai vystymosi tikslai 2015–2030 m. laikotarpiui. Jie pakeičia Tūkstantmečio vystymosi tikslus, kurie apėmė 2000–2015 m. JT koordinuojami 17 DVT nustato pagrindą didelei pasaulio vystymosi ir daugiašalio bendradarbiavimo daliai. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama DVT apžvalga, susiejant juos su svarbiausiais ES pagrindinių teisių chartijos straipsniais. Taip pat pateikiami susijusių FRA projektų pavyzdžiai.

Įrankiai, susiejantys DVT su žmogaus teisių priemonėmis:

Valstybės ir pilietinė visuomenė, taip pat tokie subjektai kaip korporacijos prisideda prie DVT įgyvendinimo. 2015–2030 m. laikotarpio pradžioje daugiausia dėmesio skiriama 230 rodiklių užpildymui duomenimis, suskirstytais pagal 169 tikslus ir 17 DVT. FRA prie to prisideda bendradarbiaudama su Eurostatu, kad ES lygiu būtų užpildyti rodikliai ir prisidedama prie metodinių konsultacijų JT lygmeniu.

2018 m. gruodžio 10 d. JT švenčia Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-metį kartu su metus trukusia kampanija „Stand up for human rights“ („Kovok už žmogaus teises“).

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

FRA glaudžiai bendradarbiauja su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), ypač su jos Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuru (angl. ODIHR). Tai apima bendrą veiklą ES valstybėse narėse.

Šio bendradarbiavimo pavyzdžiai:

Kova su neapykantos nusikaltimais

FRA ir ODIHR kartu padeda valstybėms užregistruoti ir rinkti neapykantos nusikaltimų duomenis. Jie kartu organizuoja nacionalinius seminarus, teikiančius techninę pagalbą nacionalinėms teisėsaugos ir baudžiamosios justicijos institucijoms. Ši iniciatyva buvo paskelbta po 2014 m. paskelbto ODIHR praktinio vadovo dėl neapykantos nusikaltimų duomenų rinkimo ir stebėjimo. ODIHR taip pat dalyvauja duomenų apie neapykantos nusikaltimus registravimo metodikų pogrupyje, kurį koordinuoja FRA.

Smurto prieš moteris masto atskleidimas

FRA atlikta smurto prieš moteris apklausa tapo patikimų ir palyginamų duomenų apie moterų smurto mastą, pobūdį ir pasekmes ES valstybėse narėse šaltinis. ESBO sekretoriato lyčių skyrius, remdamasis FRA apklausa, pradėjo panašų moterų gerovės ir saugos tyrimą. Jis apima daugelį ne ES šalių, esančių Pietryčių Europoje, Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze. FRA teikė technines konsultacijas viso ESBO tyrimo metu – pirmųjų rezultatų tikimasi sulaukti 2019 m.

Žmonių su negalia politinio dalyvavimo skatinimas

FRA yra ODIHR ekspertų grupės dėl žmonių su negalia dalyvavimo politiniame ir viešajame gyvenime dalis. Ši grupė konsultuoja ODIHR su negalia susijusiais klausimais ir dėl atitinkamų pokyčių įvairiose ESBO dalyvaujančiose valstybėse. Grupė pirmą kartą susitiko Skopjėje 2017 m. birželio 22 d.

FRA taip pat glaudžiai bendradarbiauja su ESBO Vyriausiuoju tautinių mažumų reikalų komisaru (angl. HCNM).

Kitomis tarptautinėmis organizacijomis

Be to, Agentūra bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Tarptautinis migracijos politikos vystymo centras (ICMPD) ir kitais tarptautinio pobūdžio subjektais, ypač su EEE ir Norvegijos dotacijomis.

EEE ir Norvegijos dotacijos. Agentūra bendradarbiauja su EEE ir Norvegijos dotacijomis kaip strateginiu partneriu ginant, skatinant ir įgyvendinant pagrindines teises. Šiuo bendradarbiavimu siekiama paremti EEE ir Norvegijos dotacijų finansuojamų programų ir projektų rengimą ir įgyvendinimą pasirinktose ES valstybėse narėse. Taip pat juo siekiama didinti informuotumą apie pagrindines teises, kovą su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei remti susijusias pilietinės visuomenės iniciatyvas.

Agentūra yra viena iš trijų tarptautinių partnerių organizacijų (angl. IPO), palaikančių EEE ir Norvegijos dotacijas strateginiu lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad programos ir projektai atitiktų Europos ir tarptautinius standartus.

FRA bendradarbiauja su Dotacijomis trimis skirtingais būdais:

  1. Kaip IPO agentūra konsultuoja ir dalyvauja keliose Dotacijų programose, būtent Čekijoje vykdomoje programoje „Žmogaus teisės, romų įtrauktis ir smurtas šeimoje bei lyties pagrindu“ ir Graikijoje vykdomoje programoje „Romų įtrauktis ir įgalinimas“.
  2. Kaip tarptautinė projekto partnerė projektų lygmeniu, įskaitant Bulgarijoje, Čekijoje ir Graikijoje.
  3. Bendradarbiavimas ir strateginė komunikacija dėl su ES pagrindinėmis teisėmis susijusių renginių, pvz., bendros konferencijos su ES Tarybai pirmininkaujančia valstybe ir EEE ir Norvegijos dotacijomis, kai tik ES pirmininkauja viena iš Dotacijas gaunančių valstybių. Dotacijos taip pat yra strateginis agentūros Pagrindinių teisių forumo partneris, teikiantis finansinę paramą dalyviams ir Forumo patariamajai tarybai. 

EEE ir Norvegijos dotacijos yra Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus Europoje ir stiprinant dvišalius santykius su 15 paramą gaunančių valstybių.

Sužinokite daugiau apie EAA ir Norvegijos dotacijas toliau pateiktame vaizdo įraše: 

EEE ir Norvegijos dotacijų duomenų portalas.