FN, OSSE och andra internationella organisationer

Byrån samarbetar med Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet och andra internationella organisationer. Samarbetet utgör en del av FRA:s inrättandeförordning och omfattar expertsamråd, konferenser och seminarier liksom uppgifts- och informationsdelning. Samarbetet skapar synergier och optimerar resurser så att dubbelarbete kan undvikas. Det bidrar också till att säkerställa att de olika organisationernas arbete kompletterar varandra och att rekommendationer och råd därmed blir enhetligare.

På den här sidan finns information om FRA:s samarbete med:

FN

Byrån samarbetar med en rad olika FN-organ. Den sammanställer exempelvis riktade resultat från EU:s medlemsstater och lämnar dem till FN:s organ för de mänskliga rättigheterna och särskilda förfaranden. Byrån bidrar också till FN:s allmänna återkommande utvärderingar.

FRA träffar regelbundet kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC), men också FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s barnfond (UNICEF), Internationella organisationen för migration (IOM) och Internationella arbetsorganisationen (ILO).

FRA:s arbete fokuseras på målen för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling består av globala utvecklingsmål för perioden 2015–2030. De ersätter millennieutvecklingsmålen, som omfattade åren 2000 till 2015. De 17 målen för hållbar utveckling samordnas av FN och utgör ramen för mycket av världens utvecklingssamarbete och multilaterala samarbete. Tabellen nedan ger en översikt av målen för hållbar utveckling och kopplar dem till de mest relevanta artiklarna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Den innehåller också exempel på relaterade FRA-projekt.

Verktyg som förbinder målen för hållbar utveckling med instrument för mänskliga rättigheter:

Stater och civilsamhället, men även företag, bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling. Satsningarna i början av perioden 2015–2030 är inriktade på att fylla i uppgifter i de 230 indikatorerna vilka är organiserade i 169 målsättningar och 17 mål för hållbar utveckling. FRA bidrar till detta genom att samarbeta med Eurostat för att fylla i dessa indikatorer på EU-nivå och genom att bidra till samråd kring metoder på FN-nivå.

FN firade 70-årsdagen av förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2018 med den årslånga kampanjen Stand up for human rights.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

FRA har ett nära samarbete med Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), särskilt dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Samarbetet omfattar gemensamma aktiviteter i EU:s medlemsstater.

Några exempel på detta samarbete är:

Bekämpning av hatbrott

FRA och ODIHR samarbetar för att hjälpa staterna att registrera och samla in uppgifter om hatbrott. De arrangerar gemensamt nationella workshoppar där de erbjuder tekniskt stöd till nationella brottsbekämpande och straffrättsliga myndigheter. Initiativet togs efter publiceringen av ODIHR:s Practical Guide on Hate Crime Data Collection and Monitoring 2014. ODIHR deltar också i den undergrupp om metoder för att registrera uppgifter om hatbrott som FRA samordnar.

Att visa på omfattningen av våld mot kvinnor

FRA:s undersökning om våld mot kvinnor blev en källa till tillförlitliga och jämförbara uppgifter om omfattningen, typen och konsekvenserna av våld mot kvinnor i EU:s medlemsstater. Jämställdhetssektionen vid OSSE:s sekretariat genomförde en liknande undersökning om kvinnors välbefinnande och säkerhet baserat på FRA:s undersökning. Den omfattar ett antal länder utanför EU i Sydösteuropa, Östeuropa och Sydkaukasien. FRA har erbjudit teknisk rådgivning under OSSE:s hela undersökning och de första resultaten väntas under 2019.

Att främja funktionsnedsatta personers delaktighet i politiken

FRA ingår i ODIHR:s expertgrupp för att främja funktionsnedsatta personers delaktighet i det politiska och offentliga livet. Gruppen ger råd till ODIHR om frågor i anslutning till funktionsnedsättningar och relevant utveckling i de olika stater som ingår i OSSE. Gruppen träffades första gången i Skopje den 22 juni 2017.

FRA har också ett nära samarbete med OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter (HCNM).

Övriga internationella organisationer

Byrån samarbetar även med andra internationella organisationer såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Internationella centret för migrationsutveckling (ICMPD) och andra internationella organisationer, särskilt EES och Norway Grants.

EES och Norway Grants – Byrån samarbetar med EES och Norway Grants som en strategisk partner för att skydda, främja och uppfylla de grundläggande rättigheterna. Samarbetet syftar till att stödja utformning och genomförande av program och projekt som finansieras av EES och Norway Grants i utvalda medlemsstater. Det syftar även till att öka medvetenheten om grundläggande rättigheter, bekämpa socialt utanförskap och diskriminering och stödja civilsamhällets initiativ på området.

Byrån är en av tre Internationella partnerorganisationer (IPO) som stöder EES och Norway Grants på strategisk nivå, för att säkerställa att program och projekt håller europeiska och internationella standarder.

FRA samarbetar med Grants på tre olika sätt:

  1. Som en internationell partnerorganisation ger byrån råd kring och deltar i flera Grants-program, nämligen i Tjeckien om ”Human Rights, Roma Inclusion and Domestic and Gender-based Violence” och i Grekland om ”Roma inclusion and empowerment”.
  2. Som internationell projektpartner på projektnivå, bland annat i Bulgarien, Tjeckien och Grekland.
  3. Samarbete och strategisk kommunikation kring evenemang som rör EU:s grundläggande rättigheter, såsom den gemensamma konferensen med rådets ordförandeskap och EES och Norway Grants, när EU:s ordförandeskap innehas av någon av Grants mottagarländer. Grants är också en strategisk partner till byråns forum för grundläggande rättigheter och ger ekonomiskt stöd till delegaters deltagande och till deltagande i forumets rådgivande organ. 

EES och Norway Grants utgörs av Islands, Liechtensteins och Norges bidrag till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa och till att stärka bilaterala förbindelser med de 15 mottagarstaterna.

Ta reda på mer om EES och Norway Grants i videon nedan: 

EES och Norway Grants dataportal.