ΟΗΕ, ΟΑΣΕ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί

Ο FRA συνεργάζεται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η συνεργασία αυτή προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του FRA, όπως επίσης και οι διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, τα συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών. Η συνεργασία δημιουργεί συνέργειες και βελτιστοποιεί τους πόρους ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων εργασιών. Επίσης, συμβάλλει στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των εργασιών των διάφορων οργανισμών για την καλύτερη αξιοποίηση των συστάσεων και συμβουλών.

Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία του FRA με τους ακόλουθους οργανισμούς:

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Ο FRA συνεργάζεται με διάφορα όργανα του ΟΗΕ. Για παράδειγμα, συγκεντρώνει στοχευμένα πορίσματα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα υποβάλλει στα όργανα και στις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, παρέχει στοιχεία για τη διαδικασία καθολικής περιοδικής εξέτασης του ΟΗΕ.

Ο FRA συνεδριάζει τακτικά με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΓΥΑΑΔ) του ΟΗΕ, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), καθώς και με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Εστίαση του έργου του FRA στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) καθορίζονται παγκόσμιοι στόχοι ανάπτυξης για την περίοδο 2015–2030. Αντικαθιστούν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, που κάλυπταν την περίοδο 2000 έως 2015. Υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ, οι 17 ΣΒΑ καθορίζουν το πλαίσιο σημαντικού μέρους της παγκόσμιας αναπτυξιακής και πολυμερούς συνεργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρέχεται επισκόπηση των ΣΒΑ και η σύνδεσή τους με τα πλέον συναφή άρθρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επίσης, παρέχονται παραδείγματα σχετικών έργων του FRA.

Εργαλεία που συνδέουν τους ΣΒΑ με τα γενικά νομικά μέσα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

Στην επίτευξη των ΣΒΑ συμβάλλουν τα κράτη και η κοινωνία των πολιτών, αλλά και οντότητες όπως επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες κατά την έναρξη της περιόδου 2015–2030 εστιάζονται στη συγκέντρωση δεδομένων για τους 230 δείκτες, τα οποία οργανώνονται βάσει 169 στόχων και των 17 ΣΒΑ. Ο FRA συμβάλλει στην εν λόγω προσπάθεια συνεργαζόμενος με τη Eurostat για τη συγκέντρωση δεδομένων για τους δείκτες στο επίπεδο της ΕΕ και συμβάλλοντας στις μεθοδολογικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΟΗΕ.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ο ΟΗΕ τιμά την επέτειο των 70 χρόνων από την οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου με την εκστρατεία Stand up for human rights διάρκειας ενός έτους.

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και, ειδικότερα, με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας προβλέπονται κοινές δραστηριότητες σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Παραδείγματα της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους

Ο FRA και το ODIHR συνεργάζονται με σκοπό να βοηθήσουν τα κράτη να καταγράφουν και να συγκεντρώνουν στοιχεία για τα εγκλήματα μίσους. Διοργανώνουν από κοινού εργαστήρια σε εθνικό επίπεδο για την παροχή τεχνικής συνδρομής στις εθνικές αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας και στις αρχές ποινικής δικαιοσύνης. Η εν λόγω πρωτοβουλία δρομολογήθηκε μετά την έκδοση του Practical Guide on Hate Crime Data Collection and Monitoring του ODIHR το 2014. Το ODIHR συμμετέχει επίσης στην υποομάδα που ασχολείται με τις μεθόδους καταγραφής πληροφοριών για τα εγκλήματα μίσους, υπό τον συντονισμό του FRA.

Αποκαλύπτοντας την έκταση της βίας κατά των γυναικών

Η έρευνα του FRA για τη βία κατά των γυναικών αποτέλεσε πηγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την έκταση, τη φύση και τις συνέπειες της βίας κατά των γυναικών στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το τμήμα της γραμματείας του ΟΑΣΕ για τα φύλα δρομολόγησε παρόμοια έρευνα σχετικά με την ευημερία και την ασφάλεια των γυναικών, με βάση την έρευνα του FRA. Καλύπτει σειρά χωρών εκτός της ΕΕ στη νοτιοανατολική Ευρώπη, την ανατολική Ευρώπη και το νότιο Καύκασο. Ο FRA παρείχε τεχνικές συμβουλές καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας του ΟΑΣΕ, τα πρώτα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται το 2019.

Προαγωγή της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στον πολιτικό βίο

Ο FRA είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ODIHR για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στον πολιτικό και δημόσιο βίο. Η εν λόγω ομάδα συμβουλεύει το ODIHR σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία και ενημερώνει για τις σχετικές εξελίξεις στα διάφορα κράτη που συμμετέχουν στον ΟΑΣΕ. Η ομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά στα Σκόπια στις 22 Ιουνίου 2017.

Ο FRA συνεργάζεται επίσης στενά με τον Ύπατο Αρμοστή για τις Εθνικές Μειονότητες του ΟΑΣΕ (HCNM).

Άλλοι διεθνείς οργανισμοί

Επιπλέον, ο FRA συνεργάζεται και με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD) και άλλες διεθνείς οντότητες, ιδίως δε με τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας.

Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας ως στρατηγικός εταίρος για την προστασία, την προαγωγή και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η συνεργασία αποσκοπεί στη στήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας σε επιλεγμένα κράτη μέλη. Επίσης, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στον τομέα των των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων, καθώς και στη στήριξη συναφών πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών.

Ο οργανισμός είναι ένας από τους τρεις διεθνείς οργανισμούς-εταίρους (ΔΟΕ) που στηρίζουν τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας σε στρατηγικό επίπεδο, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και τα έργα συνάδουν με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Ο FRA συνεργάζεται με τις Επιχορηγήσεις με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

  1. Ως ΔΟΕ, ο FRA παρέχει συμβουλές και συμμετέχει σε αρκετά προγράμματα των Επιχορηγήσεων, όπως στην Τσεχία για το πρόγραμμα «Human Rights, Roma Inclusion and Domestic and Gender-based Violence» και στην Ελλάδα για το πρόγραμμα «Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά».
  2. Ως διεθνής εταίρος έργου σε επίπεδο έργων, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Τσεχίας και της Ελλάδας.
  3. Συνεργασία και στρατηγική επικοινωνία για εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ, όπως την από κοινού με την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας διάσκεψη, όταν την προεδρία της ΕΕ αναλαμβάνει ένα από τα κράτη δικαιούχους των Επιχορηγήσεων. Οι Επιχορηγήσεις είναι επίσης στρατηγικός εταίρος του Φόρουμ του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα και παρέχουν οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή των εκπροσώπων στο Φόρουμ και τη συμμετοχή στο διοικητικό του συμβούλιο. 

Οι επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας αποτελούν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τα 15 κράτη δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επιχορηγήσεις ΕΟΧ και Νορβηγίας, βλ. το βίντεο: 

Διαδικτυακή πύλη δεδομένων Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας.