You are here:

Άρθρο 50 - Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη

Άρθρο 50 - Δικαίωμα του προσώπου να μη δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη

Κανείς δεν διώκεται ούτε τιμωρείται ποινικά για αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικασθεί εντός της Ένωσης με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο.

  Text:

  Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 της ΕΣΑΔ έχει ως εξής:
  `1. Κανένας δεν μπορεί να διωχθεί ή καταδικασθεί ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους, για μια παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σύμφωνα με το νόμο και την ποινική δικονομία του Κράτους αυτού.
  2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εμποδίζουν την επανάληψη της διαδικασίας, σύμφωνα με το νόμο και την ποινική δικονομία του Κράτους για το οποίο πρόκειται, εάν υπάρχουν αποδείξεις ή νέα ή μεταγενέστερα της απόφασης γεγονότα, ή υπήρξε θεμελιώδες σφάλμα της προηγούμενης διαδικασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της υπόθεσης.
  3. Καμία παρέκκλιση από αυτό το άρθρο δεν επιτρέπεται με βάση το άρθρο 15 της Σύμβασης.` Ο κανόνας του δεδικασμένου εφαρμόζεται στο δίκαιο της Ένωσης (βλ., μεταξύ της σημαντικής νομολογίας, απόφαση της 5ης Μαΐου 1966, Gutmann κατά Επιτροπής, συν/ες υποθ. 18/65 και 35/65, Συλλ. 1966, σ. 150, και, για μια πρόσφατη υπόθεση, την απόφαση του Πρωτοδικείου της 20ής Απριλίου 1999, συν/ες υποθέσεις Τ-305/94 και άλλες, Limburgse Vinyl Maatschappij NV κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999, σ. ΙΙ-931). Διευκρινίζεται ότι ο κανόνας της μη σώρευσης αφορά τη σώρευση δύο κυρώσεων της αυτής φύσεως, ποινικών εν προκειμένω.
  Σύμφωνα με το άρθρο 50, ο κανόνας του δεδικασμένου δεν ισχύει μόνο εντός της δικαιοδοσίας ενός και του αυτού κράτους αλλά επίσης μεταξύ των δικαιοδοσιών διαφόρων κρατών μελών. Αυτό αντιστοιχεί στο κεκτημένο του δικαίου της Ένωσης· βλ. τα άρθρα 54-58 της Σύμβασης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν και την απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Φεβρουαρίου 2003, υποθ. C-187/01, Gözütok (Συλλ. 2000, σ. Ι-1345), το άρθρο 7 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και το άρθρο 10 της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Οι πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω συμβάσεις επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τον κανόνα του δεδικασμένου καλύπτονται από την οριζόντια διάταξη του άρθρου 52, παράγραφος 1, σχετικά με τους περιορισμούς. Όσον αφορά τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7, δηλαδή την εφαρμογή της αρχής στο εσωτερικό του ιδίου κράτους μέλους, το διασφαλιζόμενο δικαίωμα έχει την ίδια έννοια και την ίδια εμβέλεια με το αντίστοιχο δικαίωμα της ΕΣΑΔ.

  Source:
  Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 303/17 - 14.12.2007

  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Οι κάτωθι παρατιθέμενες επεξηγήσεις καταρτίσθηκαν αρχικά υπ’ ευθύνη του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, κατόπιν των αναπροσαρμογών που επήλθαν στο κείμενο του Χάρτη από τη Συνέλευση αυτή (ιδίως στα άρθρα 51 και 52) και των εξελίξεων του δικαίου της Ένωσης. Αν και οι επεξηγήσεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο ερμηνείας για την εξήγηση των διατάξεων του Χάρτη.
 • Lithuania / Constitutional Court of the Republic of Lithuania / 7/2019-10/2019
  Appellants: Telšiai district court and Vilnius city district court
  Decision date:
  24 Jul 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court of the Republic of Lithuania
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-10/18 P / Judgment
  Mowi ASA v European Commission
  Decision date:
  04 Mar 2020
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:149
 • Slovakia / Constitutional Court / I. ÚS 183/2019-194
  claimant: XX, an individual, Hungarian national, against the defendant: General Prosecutors Office of the Slovak Republic (hereinafter only as “General Prosecutors Office”)
  Decision date:
  11 Feb 2020
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:USSR:2020:1.US.183/2019
 • Greece / The Council of the State / 359/2020
  Merchant importer v. Independent Authority for Public Revenue (Ministry of Finance)
  Decision date:
  22 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  The Council of the State
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-10/18 P / Opinion
  Mowi ASA v European Commission
  Decision date:
  26 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:795
 • CJEU Case C-617/17/ Judgement
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. v Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Decision date:
  03 Apr 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Fourth Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:283
 • CJEU Case C-577/18 P / Order
  Petrus Kerstens v European Commission
  Decision date:
  22 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:129
 • CJEU Case C-234/17 / Judgment
  XC and Others v Generalprokuratur.
  Decision date:
  24 Oct 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:853
 • Denmark / Supreme Court / 108/2017
  Danish Prosecution Service v. T
  Decision date:
  17 Aug 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-268/17 / Judgment
  AY.
  Decision date:
  25 Jul 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:602

21 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms

  URL:
  Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Country:
  Czechia

  Article 40 (5) No one may be criminally prosecuted for an act for which she has already been finally convicted or acquitted. This rule shall not preclude the application, in conformity with law, of extraordinary procedures of legal redress.

 • Listina základních práv a svobod

  URL:
  Listina základních práv a svobod
  Country:
  Czechia

  Článek 40 (5) Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem.

 • Constitution of the Republic of Slovenia

  URL:
  Constitution of the Republic of Slovenia
  Country:
  Slovenia

  Article 31 No one may be sentenced or punished twice for the same criminal offence for which criminal proceedings were dismissed finally, or for which the charge was finally rejected, or for which the person was acquitted or convicted by a final judgement. 

 • Ustava Republike Slovenije

  URL:
  Ustava Republike Slovenije
  Country:
  Slovenia

  31. člen Nihče ne sme biti ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen.

 • Constitution of the Slovak Republic

  URL:
  Constitution of the Slovak Republic
  Country:
  Slovakia

  Article 50 (...) (5) No one may be criminally prosecuted for an act for which he has already been sentenced, or of which he has already been acquitted. This principle does not rule out the application of extraordinary remedies in compliance with the law. (...)

 • Ústava Slovenskej republiky

  URL:
  Ústava Slovenskej republiky
  Country:
  Slovakia

  Čl. 50 (...) (5) Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom.(...)

 • Constituição da República Portuguesa

  URL:
  Constituição da República Portuguesa
  Country:
  Portugal

  Artigo 29.º (Aplicação da lei criminal) 5. Ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime.

 • Constitution of the Portuguese Republic

  URL:
  Constitution of the Portuguese Republic
  Country:
  Portugal

  Article 29 (Application of criminal law) (5) No one may be tried more than once for commission of the same crime.

 • Constitution of the Republic of Lithuania

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  Article 31. […] No one may be punished twice for the same offence.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija

  URL:
  Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Country:
  Lithuania

  31 straipsnis. [...] Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą.

 • Unenumerated constitutional right identified by the Irish Courts

  URL:
  Unenumerated constitutional right identified by the Irish Courts
  Country:
  Ireland

  In the case of The People (DPP) v Quilligan (No 2) [1989] IR 46, Judge Hency of the Supreme Court stated: 'This rule (or principle), which is sometimes referred to as the rule against double jeopardy, is but an aspect of the canon of fundamental fairness of legal procedures, inherent in our Constitution, which is expressed in the maxim nemo debet bis vexari pro eadem causa.'

 • Magyarország Alaptörvénye

  URL:
  Magyarország Alaptörvénye
  Country:
  Hungary

  XXVIII. cikk (SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG) […] (6) A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték.

 • The Fundamental Law of Hungary

  URL:
  The Fundamental Law of Hungary
  Country:
  Hungary

  Article XXVIII (Freedom and Responsibility) […] (6) With the exception of extraordinary cases of legal remedy laid down in an Act, no one shall be prosecuted or convicted for a criminal offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted in Hungary or, within the scope specified in an international treaty and a legal act of the European Union, in another State, as provided for by an Act.

 • Basic Law for the Federal Republic of Germany

  URL:
  Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Country:
  Germany

  Artikel 103 (3) No person may be punished for the same act more than once under the general criminal laws.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

  URL:
  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Country:
  Germany

  Artikel 103 (3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus

  Country:
  Cyprus

  12(2). A person who has been acquitted or convicted of an offence shall not be tried again for the same offence. No person shall be punished twice for the same act or omission except where death ensues from such act or omission.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

  Country:
  Cyprus

  12(2). Ο απαλλαγείς ή καταδικασθείς δεν δικάζεται εκ δευτέρου διά το αυτό αδίκημα. Ουδείς τιμωρείται εκ δευτέρου διά την αυτήν πράξιν ή παράλειψιν, εκτός εάν συνεπεία ταύτης προεκλήθη θάνατος.]

 • Constitution of the Republic of Croatia

  URL:
  Constitution of the Republic of Croatia
  Country:
  Croatia

  Article 31 (2)No one may be re-tried nor penalized in criminal prosecution for an act for which such individual has already been acquitted or sentenced by a binding court judgment in accordance with law. (3)The cases and reasons for the renewal of court proceedings under paragraph (2) of this Article may be stipulated solely by law, in accordance with the Constitution and international treaties.

 • Ustav Republike Hrvatske

  URL:
  Ustav Republike Hrvatske
  Country:
  Croatia

  Članak 31. (2)Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom. (3)Samo se zakonom, u skladu s Ustavom i međunarodnim ugovorom, mogu propisati slučajevi i razlozi za obnovu postupka iz stavka 2. ovoga članka.

 • 7. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

  URL:
  7. Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 4 (1) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder bestraft werden.

0 results found

3 results found

 • Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law

  URL:
  (Directive on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law)

  Preamble: (21) Given the possibility of multiple jurisdictions for cross-border criminal offences falling under the scope of this Directive, the Member States should ensure that the principle of ne bis in idem is respected in full in the application of national law transposing this Directive ... (28) The intended dissuasive effect of the application of criminal law sanctions requires particular caution with regard to fundamental rights. This Directive respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and in particular the right to liberty and security, the protection of personal data, the freedom to choose an occupation and right to engage in work, the freedom to conduct a business, the right to property, the right to an effective remedy and to a fair trial, the presumption of innocence and the right of defence, the principles of the legality and proportionality of criminal offences and sanctions, as well as the principle of ne bis in idem. This Directive seeks to ensure full respect for those rights and principles and must be implemented accordingly.

 • Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters

  URL:
  Directive on regarding the European Investigation Order in criminal matters

  Preamble: (17) The principle of ne bis in idem is a fundamental principle of law in the Union, as recognised by the Charter and developed by the case-law of the Court of Justice of the European Union. Therefore the executing authority should be entitled to refuse the execution of an EIO if its execution would be contrary to that principle. Given the preliminary nature of the proceedings underlying an EIO, its execution should not be subject to refusal where it is aimed to establish whether a possible conflict with the ne bis in idem principle exists, or where the issuing authority has provided assurances that the evidence transferred as a result of the execution of the EIO would not be used to prosecute or impose a sanction on a person whose case has been finally disposed of in another Member State for the same facts. ... Article 11. Grounds for non-recognition or non-execution: 1. Without prejudice to Article 1(4), recognition or execution of an EIO may be refused in the executing State where: ... (d) the execution of the EIO would be contrary to the principle of ne bis in idem

 • Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive)

  URL:
  Directive on criminal sanctions for market abuse (market abuse directive)

  Preamble: (23) The scope of this Directive is determined in such a way as to complement, and ensure the effective implementation of, Regulation (EU) No 596/2014. Whereas offences should be punishable under this Directive when committed intentionally and at least in serious cases, sanctions for breaches of Regulation (EU) No 596/2014 do not require that intent is proven or that they are qualified as serious. In the application of national law transposing this Directive, Member States should ensure that the imposition of criminal sanctions for offences in accordance with this Directive and of administrative sanctions in accordance with the Regulation (EU) No 596/2014 does not lead to a breach of the principle of ne bis in idem.

Εγχειρίδιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά των διακρίσεων. Έκδοση 2018
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
21 March 2018 New language version: Greek 15 Sep 2021

Εγχειρίδιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά των διακρίσεων. Έκδοση 2018

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία αποτελείται ειδικότερα από τις οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων, καθώς και από το άρθρο 14 και το δωδέκατο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαγορεύει τις διακρίσεις σε διάφορους τομείς και για διάφορους λόγους. Το παρόν εγχειρίδιο εξετάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, όπως αυτή απορρέει από τις δύο αυτές πηγές που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, παραπέμποντας αδιακρίτως και στις δύο όποτε αυτές αλληλοεπικαλύπτονται, επισημαίνοντας, όμως, ταυτόχρονα, τυχόν διαφορές τους.

Ισχυροί και αποτελεσματικοί ΕΟΑΔ: προκλήσεις, ελπιδοφόρες πρακτικές και ευκαιρίες
Type:
Report / Paper / Summary
Related themes:
Publication date:
21 January 2021 German language version now available 26 Jan 2021

Ισχυροί και αποτελεσματικοί ΕΟΑΔ: προκλήσεις, ελπιδοφόρες πρακτικές και ευκαιρίες

Οι εθνικοί οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΟΑΔ) αποτελούν καίριας σημασίας στοιχείο του συστήματος προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επίπεδο χωρών. Μέσω της ευαισθητοποίησης, της παροχής συμβουλών, της παρακολούθησης και της εξασφάλισης λογοδοσίας των αρχών, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων —τόσο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που προκαλούν επίμονες ανησυχίες, όπως οι διακρίσεις και η ανισότητα, όσο και σε ό,τι αφορά καινοφανή ζητήματα, όπως οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της πανδημίας COVID-19 στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία και στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
23 October 2018 DA and BG versions now available 04 Nov 2020

Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νομοθεσία και στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο

Ως ένας πολύ σύγχρονος κατάλογος ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος περιέχει πολλά δικαιώματα που δεν υπάρχουν σε θεσπισθείσες διακηρύξεις δικαιωμάτων, ο Χάρτης φαίνεται πράγματι ικανοποιητικός στη θεωρία. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές του δικαίου της ΕΕ μπορούν συνήθως να δηλώσουν χωρίς δεύτερη σκέψη ότι ο Χάρτης είναι πάντα δεσμευτικός για την ΕΕ, και ότι είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη μόνον όταν «εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης». Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα αυτή η συχνά αναφερόμενη φράση του άρθρου 51 του Χάρτη;

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Έκδοση 2018
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
Publication date:
25 May 2018 New language versions - EL, BG 11 Dec 2019

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων - Έκδοση 2018

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών έχει επιτείνει την ανάγκη για ισχυρή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το δικαίωμα στην εν λόγω προστασία διασφαλίζεται μέσω νομικών πράξεων τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η διασφάλιση του σημαντικού αυτού δικαιώματος συνεπάγεται νέες και σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επεκτείνουν τα όρια πεδίων όπως η παρακολούθηση, η υποκλοπή επικοινωνιών και η αποθήκευση δεδομένων. Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να βοηθήσει τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που δεν είναι ειδικευμένοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων να εξοικειωθούν με το αναδυόμενο αυτό πεδίο του δικαίου.

Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2020 – Γνώμες του FRA
Type:
Fundamental Rights Report
Related themes:
Publication date:
11 June 2020

Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2020 – Γνώμες του FRA

Το 2019 υπήρξε έτος προόδου αλλά και προβλημάτων όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην Έκθεση για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα 2020 του FRA εξετάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα και προσδιορίζονται όχι μόνο τα επιτεύγματα, αλλά και τα ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάζονται οι γνώμες του FRA σχετικά με τις κυριότερες εξελίξεις στους εξεταζόμενους θεματικούς τομείς και συνοπτική τεκμηρίωση των γνωμών αυτών. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται μια συνοπτική και ταυτόχρονα κατατοπιστική επισκόπηση των βασικών προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το δικό τους
Type:
Handbook / Guide / Manual
Related themes:
  Publication date:
  13 June 2019

  Παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το δικό τους

  Στόχος του οδηγού με τίτλο Παιδιά που στερούνται τη γονική φροντίδα σε κράτος μέλος της ΕΕ διαφορετικό από το δικό τους είναι η ενίσχυση της απόκρισης όλων των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των παιδιών. Η προστασία αυτών των κοριτσιών και αγοριών είναι ύψιστης σημασίας και συνιστά υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία απορρέει τόσο από το διεθνές όσο και από το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Ο οδηγός επικεντρώνεται στα παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων και στα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο, υλοποιώντας μια δράση που προβλέπεται στην Ανακοίνωση του 2017 για την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και λαμβάνει υπόψη τα προσδιορισθέντα πρότυπα, όσον αφορά για παράδειγμα την έμφυλη διάσταση του συγκεκριμένου εγκλήματος.