Αίτηση πρόσβασης σε έγγραφα

Είδος αίτησης

Είδος αίτησης

Προσωπικά στοιχεία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης διέπεται από τις ειδικές πολιτικές προστασίας που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Βλ. http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για τα υποκείμενα των δεδομένων που ζητούν πρόσβαση σε έγγραφα εδώ.

Πληροφορίες σχετικά με το/τα ζητούμενο(-α) έγγραφο(-α)

Παράδοση
Το κόστος παραγωγής και αποστολής των αντιγράφων μπορεί να χρεώνεται εάν το έγγραφο υπερβαίνει τις 20 σελίδες.