Πλαίσιο CRPD της ΕΕ - Παρακολούθηση

Το Πλαίσιο της ΕΕ συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του ενωσιακού δικαίου και της εφαρμογής του με την CRPD.

Πώς παρακολουθούν τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ την CRPD

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ μέσω εκθέσεων εφαρμογής, εκθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προφορικών ερωτήσεων, μελετών και αξιολογήσεων εφαρμογής.

Ειδικότερα:

  • η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές κοινωνικής πολιτικής και για διακρίσεις βασισμένες σε αναπηρίες στον χώρο εργασίας και την αγορά εργασίας,
  • η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) είναι υπεύθυνη για την προστασία εντός της επικράτειας της ΕΕ των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καιτων θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και για τα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που βασίζονται στις αναπηρίες, επιπροσθέτως των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο ή που συμβαίνουν στον χώρο και την αγορά εργασίας,
  • η Ομάδα Εργασίας του Προεδρείου για την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα επιβλέπει τα διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της CRPD από τη Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA):

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες (EDF):