Πλαίσιο CRPD της ΕΕ - Προστασία

Με την αποδοχή της CRPD, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εφαρμόζει τη σύμβαση εντός των τομέων αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως ορίζονται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Πολλοί από τους τομείς και τα θέματα που καλύπτονται από την CRPD υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Με την αποδοχή της CRPD, η ΕΕ δεσμεύτηκε να εφαρμόζει τη σύμβαση εντός των τομέων αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως ορίζονται από τις Συνθήκες της ΕΕ. Πολλοί από τους τομείς και τα θέματα που καλύπτονται από την CRPD υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Εάν είστε υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, εάν διαμένετε σε ένα από τα κράτη μέλη, ή εάν έχετε επιχείρηση στην ΕΕ, το δίκαιο της Ένωσης σας παρέχει μια σειρά δικαιωμάτων.

Η προστασία των ατόμων κατά των παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ είναι πρωταρχικά θέμα για τα εθνικά πλαίσια παρακολούθησης και τα εθνικά δικαστήρια. Επομένως, εάν κρίνετε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν έχουν γίνει σεβαστά από τις εθνικές αρχές, πρέπει πρώτα να θέσετε την υπόθεση ενώπιον των εθνικών φορέων.

Ωστόσο, εάν η υπόθεσή σας αφορά ζήτημα του ενωσιακού δικαίου το οποίο σας αφορά άμεσα, η ΕΕ ενδέχεται να μπορεί επίσης να σας βοηθήσει.

Πώς τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ προστατεύουν τα δικαιώματα δυνάμει της CRPD

Τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορούν να αναλάβουν δράση.

Οι αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν πολύτιμο μέσο για τους πολίτες ώστε να λάβουν επίσημη ακρόαση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση μεταξύ των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους. Οι πολίτες μπορούν επίσης να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε παραβιάσεις ή λανθασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή Αναφορών είναι υπεύθυνη για αναφορές εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερευνά καταγγελίες κακής διοίκησης στα θεσμικά και λοιπά όργανα, σώματα καιοργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες που θεωρούν ότι ένα όργανο της ΕΕ δεν ενεργεί σύμφωνα με την CRPD έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στον Διαμεσολαβητή για να ζητήσουν τη λήψη επανορθωτικών μέτρων.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής έχει εξετάσει καταγγελίες που συνδέονται με την αναπηρία και αφορούν την προσβασιμότητα των κτιρίων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη διερμηνεία νοηματικής γλώσσας σε εκδηλώσεις, την προσβασιμότητα υλικού σε ιστοσελίδες, καθώς και αξιώσεις ασφάλισης υγείας που υποβλήθηκαν από υπαλλήλους της ΕΕ με παιδιά με αναπηρίες.

Εάν είστε πολίτης κράτους μέλους της Ένωσης ή εάν διαμένετε σε κράτος μέλος, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επιχειρήσεις, ενώσεις ή άλλα όργανα με καταστατική έδρα στην Ένωση μπορούν επίσης να υποβάλλουν καταγγελία στον Διαμεσολαβητή.

Ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης δημοσιεύσει σε 24 γλώσσες μια πρώτη ευανάγνωστη επεξήγηση του έργου του Διαμεσολαβητή και της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες (EDF) παρέχει πληροφορίες σε άτομα με αναπηρίες που θεωρούν ότι έχουν υποστεί διακρίσεις στις προσωπικές εμπειρίες τους, και φέρνει τις εμπειρίες αυτές στην προσοχή των υπεύθυνων διοικήσεων καθώς και του ευρέος κοινού.

Το EDF παρέχει επίσης βοήθεια για την αξίωση αποζημίωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων μέσω της παρέμβασης τρίτου μέρους.

Άλλα μέσα προστασίας που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταγγείλετε τυχόν μέτρα (νόμο, κανονισμό ή διοικητική ενέργεια) ή απουσία μέτρων ή πρακτικών από ένα κράτος μέλος που πιστεύετε ότι είναι ενάντια στο δίκαιο της Ένωσης.

Εάν δεν είστε ειδικός στο δίκαιο της ΕΕ, μπορεί να δυσκολευτείτε να εντοπίσετε ποιος ακριβώς νόμος έχει παραβιαστεί. Μπορείτε να λάβετε συμβουλές γρήγορα και ανεπίσημα από την υπηρεσία Η Ευρώπη σου - Συμβουλές στη γλώσσα σας.

Προστασία εκτός του δικαίου της ΕΕ

Εκτός του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, τα δικαιώματά σας προστατεύονται από το σύνταγμα και το δίκαιο της χώρας σας.

Εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σε ένα πλαίσιο που δεν καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλετε την καταγγελία σας στην οικεία εθνική αρχή, είτε είναι η κυβέρνηση, τα εθνικά δικαστήρια ή ένα εξειδικευμένο όργανο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα διαδραστικό εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τον κατάλληλο οργανισμό για να σας βοηθήσει με το πρόβλημα θεμελιωδών δικαιωμάτων σας.