EUs CRPD-–mekanism – Skydd

Genom sitt antagande av CPRD åtar sig EU att genomföra konventionen inom EU:s behörighetsområden, i enlighet med EU-fördragen. EU-medlemsstaterna ansvarar för många av de områden och frågor som CRPD omfattar.

Om du är medborgare i en EU-medlemsstat, bor i en medlemsstat eller driver ett företag i EU, har du en rad rättigheter enligt unionsrätten.

Skyddet för enskilda personer mot överträdelser av EU-rätten är först och främst en fråga för de nationella övervakningmekanismerna och domstolarna. Om du anser att de nationella myndigheterna inte har respekterat dessa rättigheter, bör du därför först vända dig till de nationella organen.

Om ditt ärende rör en EU-rättslig fråga som har direkt koppling till din situation, kan dock även EU hjälpa dig.

Hur EU-mekanismens medlemmar skyddar rättigheterna enligt CRPD

EU-mekanismens medlemmar som Europaparlamentet och Europeiska ombudsmannen kan vidta åtgärder.

Framställningar som inges till Europaparlamentet är ett värdefullt verktyg för att medborgarna formellt ska kunna utfråga EU-institutionerna, vilket skapar ett direkt band mellan medborgarna och de företrädare som de valt. De kan också informera parlamentet om överträdelser eller oriktiga genomföranden av EU:s lagstiftning. Utskottet för framställningar ansvarar för framställningar inom Europaparlamentet.

Europeiska ombudsmannen undersöker klagomål om administrativa missförhållanden inom EU:s institutioner, organ, kontor och byråer. Enskilda personer som anser att en EU-institution inte agerar i enlighet med CRPD har rätt att vända sig till ombudsmannen för att försöka få rättelse.

Europeiska ombudsmannen har behandlat funktionsnedsättningsrelaterade klagomål när det gäller tillgängligheten till EU-institutionernas byggnader, teckenspråkstolkning vid olika evenemang, tillgången till material på webbplatser samt hälso- och sjukvårdsförsäkringsanspråk från EU-anställda som har barn med funktionsnedsättning.

Om du är medborgare i en medlemsstat i unionen eller bor i en medlemsstat, kan du inge ett klagomål till Europeiska ombudsmannen. Företag, föreningar eller andra organ med registrerat säte i unionen kan också klaga till ombudsmannen.

Ombudsmannen har också offentliggjort en första version, på 24 språk, av en lättfattlig redogörelse av arbetet och hur man inger klagomål.

Europeiskt handikappforum ger information till personer med funktionsnedsättning, om de anser att de har diskriminerats som individer och uppmärksammar ansvariga myndigheter liksom allmänheten om dessa personers erfarenheter.

Europeiskt handikappforum ger också stöd när enskilda personer söker upprättelse genom tredje parters framträdande inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska kommittén för sociala rättigheter.

Annat skydd enligt EU-rätten

Du kan också kontakta Europeiska kommissionen för att framföra klagomål om en åtgärd (lag, förordning eller administrativ åtgärd), uteblivna åtgärder eller ett tillvägagångssätt från en medlemsstats sida som du anser strider mot unionsrätten.

Om du inte är mycket väl insatt i EU-rätten kan det vara svårt att ta reda på exakt vilken lag som medlemsstaten har brutit mot. Du kan få snabb och informell hjälp på ditt eget språk via tjänsten Ditt Europa – Rådgivning.

Skydd utanför EU-rätten

Utanför EU-rätten skyddas dina rättigheter genom författningen och lagstiftningen i ditt eget land.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts på ett område som inte omfattas av EU-rätten, måste du inge ditt klagomål till relevant nationell myndighet, som kan vara regeringen, nationella domstolar eller ett specialiserat människorättsorgan.

Genom ett interaktivt verktyg  kan du hitta just den organisation som kan hjälpa dig med dina problem när det gäller de grundläggande rättigheterna.