EUs CRPD-–mekanism – Övervakning

EU-ramen insamlar uppgifter och information för att kontrollera att EU-rätten och tillämpningen av denna överensstämmer med CRPD.

Hur medlemmarna i EU-mekanismen övervakar CRPD

Europaparlamentet övervakar tillämpningen av EU-rätten genom genomföranderapporter, människorättsrapporter, muntliga frågor, studier och genomförandebedömningar.

I synnerhet gäller följande:

  • Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) ansvarar för alla socialpolitiska aspekter och diskriminering på grund av funktionsnedsättning på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.
  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) ansvarar för skydd inom EU:s territorium för medborgarnas rättigheter, mänskliga rättigheter och
  • grundläggande rättigheter samt för åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, t.ex. på grund av funktionsnedsättning, som inte grundas på kön eller som sker utanför arbetsplatsen eller arbetsmarknaden.
  • Byråns arbetsgrupp för likabehandling och mångfald övervakar de administrativa åtgärder som vidtas för att genomföra CRPD vid parlamentets generalsekretariat.

Europeiska ombudsmannen:

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA):

Europeiskt handikappforum: