Ramy unijne ds. KPON – Monitorowanie

Ramy UE gromadzą dane i informacje, aby zagwarantować spójność przepisów prawa UE i ich stosowania z treścią KPON.

Jak członkowie Ram UE monitorują KPON?

Parlament Europejski monitoruje stosowanie przepisów prawa unijnego na podstawie raportów, sprawozdań z przestrzegania praw człowieka, pytań ustnych, analiz i oceny realizacji.

W szczególności:

  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty polityki społecznej i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w miejscu pracy i na rynku pracy;
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) jest odpowiedzialna za ochronę na terytorium Unii Europejskiej praw obywatelskich, praw człowieka i
  • praw podstawowych, a także za środki niezbędne do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, których nie można sklasyfikować jako dyskryminację ze względu na płeć lub dyskryminację w miejscu pracy i na rynku pracy;
  • Grupa Robocza Prezydium ds. Równości i Różnorodności nadzoruje działania administracyjne służące wdrażaniu KPON w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich:

 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA):

Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF):