Państwa członkowskie UE

Agencja współpracuje ze wszystkimi państwami członkowskimi UE na rzecz lepszego rozpowszechniania i ochrony praw podstawowych na szczeblu krajowym i lokalnym.

Flaga UE

Wsparcie i wiedza fachowa zapewniane przez agencję pomagają państwom członkowskim w pełnym poszanowaniu praw podstawowych podczas wdrażania prawa UE. Stanowią one uzupełnienie współpracy agencji z instytucjami UE.

Dążąc do zapewnienia bliskich kontaktów roboczych z FRA, każde państwo członkowskie powołuje funkcjonariusza państwowego na stanowisko krajowego urzędnika łącznikowego, który współpracuje bezpośrednio z FRA.

Krajowi urzędnicy łącznikowi stanowią główne punkty kontaktowe dla agencji w państwach członkowskich. Stała współpraca i regularne spotkania pomagają w budowaniu silnego partnerstwa roboczego, które zapewnia wymianę informacji oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb na szczeblu krajowym.

Krajowi urzędnicy łącznikowi mają możliwość zgłaszania opinii dotyczących projektów rocznych programów pracy FRA. Dzięki nim agencja lepiej rozumie charakter analizy praw podstawowych i pomocy, jakiej potrzebują państwa członkowskie, aby kształtować świadomą politykę. Regularnie informuje ona krajowych urzędników łącznikowych o wynikach badań naukowych, przygotowywanych sprawozdaniach i działaniach, natomiast urzędnicy ci przekazują informacje zwrotne na temat użyteczności i znaczenia prac agencji. Krajowi urzędnicy łącznikowi pomagają również w przekazywaniu informacji na temat pracy FRA odpowiednim ministerstwom, departamentom i organom rządowym.

Od października 2017 r. Macedonia Północna bierze udział w pracach FRA jako obserwator. Od lipca 2018 r. do prac agencji w charakterze obserwatora dołączyła również Serbia.

Współpraca w ramach projektu

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej utrzymuje regularne kontakty z ekspertami rządowymi w administracji krajowej, regionalnej i lokalnej oraz organizuje posiedzenia z ich udziałem w ramach poszczególnych projektów. Współpraca ta umożliwia agencji lepsze dostosowanie działań do potrzeb osób zajmujących się zawodowo ochroną praw podstawowych i urzędników, którzy są odpowiedzialni za ich ochronę na wszystkich szczeblach administracji rządowej.

Na przykład w ramach projektu dotyczącego Romów, agencja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi UE, aby wypracować metody pomiaru zmian w zakresie integracji Romów w całej UE. W ramach innego obszaru FRA gromadzi dane dotyczące zakresu, w jakim przestrzegane są w UE prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, aby wspierać organy rządowe w zakresie rozwijania polityki zgodnej z Kartą praw podstawowych UE, która zakazuje dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Dane kontaktowe:

nlo@fra.europa.eu